Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 2:1-29

Éfeso crijcunataca: ‘Punta cʼuyaiman tigraichij’ nishcami

1Efesopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai canchis luźerocunata alli lado maquipi Charicujca, canchis curi candelerocunapaj chaupipi Puricujca cashnami nin: 2“Ñucaca, can tucui imalla ruracujtapish, shaicuita imallata ruracujtapish, mana pʼiñarij alli shungu cajtapish yachanimi. Shinallataj millaicunata can mana ricunachishcatapish yachanimi. ‘Huillagrichun mingashcacunami canchij’ nijcuna imalla ruracushcata ricushpaca, llullacunalla cashcatami ricushcangui. Chaitapish yachanimi. 3Canca, achca llaquicuna shamujpipish, mana pʼiñarishpa alli shunguhuan aparcanguillami. Ñucata cʼuyashcamantaca, shaicuita imata ruracushpapish, mana shaicushpa saquircanguichu.

4Chashna cajpipish, canpica caitamari mana allita ricuni: Ña mana punta cʼuyaita shina charinguichu. 5Chaimanta cunanca, maimanta urmashcata yuyarishpa cutiri. Callaripi rurashca shinallataj rurashpa cati. Mana Diospajman cutirijpica, utca cambajman shamushpa, cambaj candelerotaca pai tiyacunmanta anchuchishami. 6Chashna cashpapish, nicolaitacuna millaita rurashcata millanachishpaca, allitamari ruracungui. Ñucapish paicuna ruracushcataca millanimi.

7Maijanpish rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajmanca, ñucaca Taita Diospaj Paraíso chaupipi caj, causaita cuj yuramantamari carasha” ninmi.

nishpa quillcai.

Esmirna crijcunamanca: ‘Coronatami cusha’ nishcami

8Esmirnapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Callarichijpish, Tucurichijpish, huañushpapish Causarijca, cashnami nin: 9“Ñucaca, can imalla ruracushcatapish, llaquicunata apacushcatapish, huajcha cashcatapish yachanimi. ¡Chashna cashpapish, canca achcata charijmari cangui! ‘Judiocunami canchij’ nijcuna ñucata cʼamishcatapish yachanimi. Paicunaca, mana judiocunatajchu, ashtahuanpish Satanaspaj tandanacuna huasillamari. 10Ama manchaichu, sinchi llaquimi shamugrin. Cancunapuramanta maijancunataca, ima shina catijta ricungapajmi, diabloca preźu churachinga. Chunga punllacunatami, chashna tucui laya llaquichingacuna. ¡Cancunaca huañungacama, ñucataca alli caźushpa caticuichijlla! Chashna catijpica, causaita charishcata ricuchij coronatami cusha.

11Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajtaca, qʼuipa huañuica imata mana rurai tucungachu” ninmi.

nishpa quillcai.

Pérgamo pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

12Pergamopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai ishqui filoyuj, puntasapa espadata charicujca, cashnami nin: 13“Can imata ruracujtapish, maipi causacujtapish yachanimi. Satanás mandacun pueblopimari causacungui. Shina cashpapish ñucataca, ña mana catisha mana nishcanguichu, ñucamanta huillanatapish manataj saquishcanguichu. Satanás mandacun pueblopitaj ñucamanta huillanata alli pajtachij, cancunapura Antipasta huañuchishca punllacunapish manataj mancharcanguichijchu.

14Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimari: Balaam shuti runa yachachishcata mana saquisha nijcunatamari charicunguiraj. Balaamca, israelcunata pandachingapajmi Balac runataca, rurashcalla dioscunaman cushca aichata paicunaman carachunpish, inquitashpa huainayachichunpish yachachirca. 15Nicolaitacuna yachachishcata mana saquisha nijcunatapishmari charicunguiraj. Paicuna ima shina yachachishcataca, ñucataca millanayanmi. 16Cutirishpa, chaicunataca saqui. Can mana cutirijpica, cambajman ña utca shamushpami, ñuca shimimanta llujshij espadahuan paicunahuanca macanacusha.

17Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun: Millaita mishajmanca, pacashca tiyacuj maná shuti micunatami carasha. Shinallataj uchilla yuraj rumitapish cushami. Chai rumipica, pi mana yachashca mushuj shutita quillcashpami cusha. Chai shutitaca, chai rumita chasquijllami yachanga” ninmi.

nishpa quillcai.

Tiatira pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

18Tiatirapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj Churi, nina lunyacuj shina ñahuiyuj, achij nicujta llambuyachishca bronceman rijchaj chaquicunayujca, cashnami nin: 19“Ñucaca, can imallata ruracushcata, cʼuyaj cashcata, alli crij cashcata, ima shina servishcata, mana pʼiñarij cashcatapish rijsinimi. Shinallataj cunanca, callaripi ruracushcatapish yalli allita ruracushcatapish yachanimi.

20Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimi: Jezabel mana allita yachachicujpipish, mana jarcashpa, saquishcanguillamari. Chai huarmica, ‘Dios ima nishcata huillajmi cani’ nishpami, ñucata servijcunataca umacun. Paica, huainata charichunlla, rurashcalla dioscunaman cushca aichatapish micuchunlla nishpami yachachishpa inquitacun. 21Ñucaca, chai huarmitaca, cutirichun nishpami shuyacurcani. Ashtahuanpish huainayanataca, manataj saquisha ninchu, manataj cutirinchu. 22Chaimantami cunanca, jatun nanaihuan siricuchun camapi shitani. Chai huarmihuan huainayajcunatapish, paihuan mana allita ruracushcamanta manataj cutirijpica, jatuntami llaquichisha. 23Chai huarmipaj huahuacunatapish huañuchishami. Chashna rurajpimi, tucui crij tandanacushcacuna ñucataca, shungupi ima tiyacujta, imata yuyacujta yachangacuna. Ñucami cancunamanca, tucuicunaman imalla rurashcacunamanta cuna cashcata cusha. 24Tiatirapi causacujcuna, cancunamanta maijancunaca chai mana allita yachachishcataca, mana caticunguichijchu. ‘Satanasmanta jatun yachanami’ nishpa paicuna yachachishcata mana catishpaca, allitami ruranguichij. Chaimanta cancunataca, ima shujtajta rurachun mana mandanichu. 25Shina cajpica, cancuna chashna alli caticushcataca, ñuca shamungacama chashnallataj catiracuichijlla.

26Millaita mishashpa, tucuringacama ñuca rurachun nishcata caźujtaca llajtacunata, mandaj cachunmi churasha. 27Paimanca Ñuca Yaya, Mandaj cachun ñucata churashca shinallatajmi, llajtacunata mandachun cusha.

‘Paimi, fierro varahuan mandanga,

allpa mangata shinami ñutunga.’

28Paimanca, pacaripi llujshij luźerotapish cushami. 29Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Słowo Życia

Apokalipsa 2:1-29

Do kościoła w Efezie

1Aniołowi kościoła w Efezie napisz tak:

Oto słowa Tego, który trzyma w prawej dłoni siedem gwiazd i chodzi wśród siedmiu złotych świeczników.

2Znam twoje czyny, twoją ciężką pracę oraz twoją wytrwałość. Wiem, że nie możesz znieść złych ludzi i że sprawdziłeś tych, którzy podają się za apostołów, i udowodniłeś, że nimi nie są. 3Zniosłeś cierpienia, które spotkały cię z mojego powodu, i nie poddałeś się. 4Mam ci jednak za złe to, że twoja miłość nie jest już tak wielka, jak na początku. 5Przypomnij więc sobie, jak było dawniej! Opamiętaj się i postępuj tak, jak na początku! Jeśli tego nie uczynisz, przyjdę i usunę twój świecznik z miejsca, w którym stoi. 6Podoba mi się jednak to, że nienawidzisz złego postępowania nikolaitów, bowiem Ja również go nienawidzę. 7Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów! Zwycięzcy dam prawo spożywania owoców z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga.

Do kościoła w Smyrnie

8Aniołowi kościoła w Smyrnie napisz tak:

Oto słowa Tego, który jest Pierwszy i Ostatni, który umarł, ale ożył.

9Wiem, że cierpisz i że jesteś biedny. Tak naprawdę jednak jesteś bogaty! Znam pomówienia twoich przeciwników, którzy podają się za pobożnych Żydów, ale wcale nimi nie są, należą bowiem do szatana. 10Nie bój się prześladowań! Szatan zamierza wtrącić niektórych z was do więzienia. Będzie to próba waszej wiary, przez dziesięć dni będziecie bowiem prześladowani. Ty jednak bądź wierny aż do śmierci—a dam ci wieniec życia! 11Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów! Zwycięzca nie zazna już śmierci po raz drugi.

Do kościoła w Pergamonie

12Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz tak:

Oto słowa Tego, który ma ostry, obosieczny miecz.

13Wiem, że mieszkasz w mieście, w którym znajduje się tron szatana. A mimo to jesteś Mi wierny i nie wyrzekłeś się Mnie nawet wtedy, gdy w tej siedzibie szatana zamordowano mojego wiernego sługę, Antypasa. 14Mam ci jednak za złe to, że tolerujesz w kościele ludzi postępujących podobnie jak Baalam, który doradzał królowi Balakowi, jak zniszczyć naród izraelski, doprowadzając go do rozwiązłości seksualnej i zachęcając do udziału w ucztach na cześć bożków. 15Znajdują się bowiem wśród was tacy, którzy trzymają się złej nauki nikolaitów. 16Opamiętaj się! Jeśli tego nie uczynisz, to wkrótce przyjdę i sam będę z nimi walczył, a moje słowa będą ostre jak miecz.

17Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów! Zwycięzcy dam ukrytą mannę i biały kamyk, na którym będzie wyryte jego nowe imię, znane tylko temu, kto je otrzyma.

Do kościoła w Tiatyrze

18Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz tak:

Oto słowa Syna Bożego, którego spojrzenie jest przenikające jak płomień ognia, a stopy podobne do lśniącego mosiądzu.

19Znam twoje czyny, twoją miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. Wiem, że teraz postępujesz lepiej niż kiedyś. 20Mam ci jednak za złe to, że pozwalasz na to, aby Jezabel nauczała w kościele. Podaje się ona bowiem za prorokinię, ale zwodzi tych, którzy Mi służą, ucząc ich rozwiązłości seksualnej i zachęcając do udziału w ucztach na cześć bożków. 21Dałem jej czas na to, aby się opamiętała. Ona jednak nie chce porzucić swojej rozwiązłości. 22Dlatego ześlę na nią chorobę. Jeśli zaś ci, którzy z nią grzeszyli, również nie zmienią swojego postępowania, to także doświadczą ogromnych cierpień. 23Na jej zwolenników ześlę natomiast śmierć i wszystkie kościoły zobaczą, że naprawdę znam ludzkie serca oraz umysły i że każdemu wyznaczam zapłatę, na jaką zasłużył. 24Na was zaś, pozostałych wierzących w Tiatyrze, którzy nie przyjęliście tej fałszywej nauki, i nie poznaliście tego, co nazywają „głębią szatana”, nie nakładam żadnych dodatkowych obowiązków. 25Do czasu mojego powrotu trzymajcie się tylko tego, czego się ode Mnie nauczyliście.

26-28Zwycięzcy i temu, kto do końca będzie posłuszny mojej nauce, dam tę samą władzę nad narodami, którą Ja otrzymałem od mojego Ojca. Będzie on potężnym przywódcą i pod jego rządami narody będą jak skruszony gliniany garnek. Dam mu też Gwiazdę Poranną. 29Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów!