Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 2:1-29

Éfeso crijcunataca: ‘Punta cʼuyaiman tigraichij’ nishcami

1Efesopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai canchis luźerocunata alli lado maquipi Charicujca, canchis curi candelerocunapaj chaupipi Puricujca cashnami nin: 2“Ñucaca, can tucui imalla ruracujtapish, shaicuita imallata ruracujtapish, mana pʼiñarij alli shungu cajtapish yachanimi. Shinallataj millaicunata can mana ricunachishcatapish yachanimi. ‘Huillagrichun mingashcacunami canchij’ nijcuna imalla ruracushcata ricushpaca, llullacunalla cashcatami ricushcangui. Chaitapish yachanimi. 3Canca, achca llaquicuna shamujpipish, mana pʼiñarishpa alli shunguhuan aparcanguillami. Ñucata cʼuyashcamantaca, shaicuita imata ruracushpapish, mana shaicushpa saquircanguichu.

4Chashna cajpipish, canpica caitamari mana allita ricuni: Ña mana punta cʼuyaita shina charinguichu. 5Chaimanta cunanca, maimanta urmashcata yuyarishpa cutiri. Callaripi rurashca shinallataj rurashpa cati. Mana Diospajman cutirijpica, utca cambajman shamushpa, cambaj candelerotaca pai tiyacunmanta anchuchishami. 6Chashna cashpapish, nicolaitacuna millaita rurashcata millanachishpaca, allitamari ruracungui. Ñucapish paicuna ruracushcataca millanimi.

7Maijanpish rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajmanca, ñucaca Taita Diospaj Paraíso chaupipi caj, causaita cuj yuramantamari carasha” ninmi.

nishpa quillcai.

Esmirna crijcunamanca: ‘Coronatami cusha’ nishcami

8Esmirnapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Callarichijpish, Tucurichijpish, huañushpapish Causarijca, cashnami nin: 9“Ñucaca, can imalla ruracushcatapish, llaquicunata apacushcatapish, huajcha cashcatapish yachanimi. ¡Chashna cashpapish, canca achcata charijmari cangui! ‘Judiocunami canchij’ nijcuna ñucata cʼamishcatapish yachanimi. Paicunaca, mana judiocunatajchu, ashtahuanpish Satanaspaj tandanacuna huasillamari. 10Ama manchaichu, sinchi llaquimi shamugrin. Cancunapuramanta maijancunataca, ima shina catijta ricungapajmi, diabloca preźu churachinga. Chunga punllacunatami, chashna tucui laya llaquichingacuna. ¡Cancunaca huañungacama, ñucataca alli caźushpa caticuichijlla! Chashna catijpica, causaita charishcata ricuchij coronatami cusha.

11Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajtaca, qʼuipa huañuica imata mana rurai tucungachu” ninmi.

nishpa quillcai.

Pérgamo pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

12Pergamopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai ishqui filoyuj, puntasapa espadata charicujca, cashnami nin: 13“Can imata ruracujtapish, maipi causacujtapish yachanimi. Satanás mandacun pueblopimari causacungui. Shina cashpapish ñucataca, ña mana catisha mana nishcanguichu, ñucamanta huillanatapish manataj saquishcanguichu. Satanás mandacun pueblopitaj ñucamanta huillanata alli pajtachij, cancunapura Antipasta huañuchishca punllacunapish manataj mancharcanguichijchu.

14Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimari: Balaam shuti runa yachachishcata mana saquisha nijcunatamari charicunguiraj. Balaamca, israelcunata pandachingapajmi Balac runataca, rurashcalla dioscunaman cushca aichata paicunaman carachunpish, inquitashpa huainayachichunpish yachachirca. 15Nicolaitacuna yachachishcata mana saquisha nijcunatapishmari charicunguiraj. Paicuna ima shina yachachishcataca, ñucataca millanayanmi. 16Cutirishpa, chaicunataca saqui. Can mana cutirijpica, cambajman ña utca shamushpami, ñuca shimimanta llujshij espadahuan paicunahuanca macanacusha.

17Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun: Millaita mishajmanca, pacashca tiyacuj maná shuti micunatami carasha. Shinallataj uchilla yuraj rumitapish cushami. Chai rumipica, pi mana yachashca mushuj shutita quillcashpami cusha. Chai shutitaca, chai rumita chasquijllami yachanga” ninmi.

nishpa quillcai.

Tiatira pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

18Tiatirapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj Churi, nina lunyacuj shina ñahuiyuj, achij nicujta llambuyachishca bronceman rijchaj chaquicunayujca, cashnami nin: 19“Ñucaca, can imallata ruracushcata, cʼuyaj cashcata, alli crij cashcata, ima shina servishcata, mana pʼiñarij cashcatapish rijsinimi. Shinallataj cunanca, callaripi ruracushcatapish yalli allita ruracushcatapish yachanimi.

20Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimi: Jezabel mana allita yachachicujpipish, mana jarcashpa, saquishcanguillamari. Chai huarmica, ‘Dios ima nishcata huillajmi cani’ nishpami, ñucata servijcunataca umacun. Paica, huainata charichunlla, rurashcalla dioscunaman cushca aichatapish micuchunlla nishpami yachachishpa inquitacun. 21Ñucaca, chai huarmitaca, cutirichun nishpami shuyacurcani. Ashtahuanpish huainayanataca, manataj saquisha ninchu, manataj cutirinchu. 22Chaimantami cunanca, jatun nanaihuan siricuchun camapi shitani. Chai huarmihuan huainayajcunatapish, paihuan mana allita ruracushcamanta manataj cutirijpica, jatuntami llaquichisha. 23Chai huarmipaj huahuacunatapish huañuchishami. Chashna rurajpimi, tucui crij tandanacushcacuna ñucataca, shungupi ima tiyacujta, imata yuyacujta yachangacuna. Ñucami cancunamanca, tucuicunaman imalla rurashcacunamanta cuna cashcata cusha. 24Tiatirapi causacujcuna, cancunamanta maijancunaca chai mana allita yachachishcataca, mana caticunguichijchu. ‘Satanasmanta jatun yachanami’ nishpa paicuna yachachishcata mana catishpaca, allitami ruranguichij. Chaimanta cancunataca, ima shujtajta rurachun mana mandanichu. 25Shina cajpica, cancuna chashna alli caticushcataca, ñuca shamungacama chashnallataj catiracuichijlla.

26Millaita mishashpa, tucuringacama ñuca rurachun nishcata caźujtaca llajtacunata, mandaj cachunmi churasha. 27Paimanca Ñuca Yaya, Mandaj cachun ñucata churashca shinallatajmi, llajtacunata mandachun cusha.

‘Paimi, fierro varahuan mandanga,

allpa mangata shinami ñutunga.’

28Paimanca, pacaripi llujshij luźerotapish cushami. 29Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 2:1-29

Brevet till församlingen i Efesos

1Skriv till budbäraren2:1 Eller ängeln, som ses som en representant för församlingen. Brevet, liksom de följande breven, är alltså riktat till församlingen. för församlingen i Efesos:

’Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och går omkring bland de sju lampställen av guld:

2Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor och att du noga har prövat dem som kallar sig apostlar2:2 Eller sändebud., men inte är det. Du har funnit att de ljuger. 3Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namns skull, utan att ge upp.

4Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har övergett din första kärlek. 5Tänk på vad det är du har fallit ifrån, och vänd om och gör samma gärningar som då. För om du inte vänder om, ska jag komma till dig och flytta ditt lampställ från sin plats. 6Men något berömvärt har du också: du hatar nikolaiternas2:6 Nikolaiterna var gnostiker. De trodde att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet. handlingar, precis som jag gör.

7Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge rätt att äta av livets träd, som är i Guds paradis.’

Brevet till församlingen i Smyrna

8Skriv till budbäraren2:8 Se not till 2:1. för församlingen i Smyrna:

’Så säger han som är den förste och den siste, han som var död men nu lever igen:

9Jag vet hur mycket du får lida och hur fattig du är. Men du är rik. Jag vet att du blir hånad av dem som kallar sig judar men inte är det, utan är en Satans synagoga. 10Var inte rädd för det lidande som väntar dig. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att pröva er, och ni ska lida under tio dagar. Men var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets segerkrans.

11Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.2:11 Den andra döden. Förklaringen finns i 20:14-15 och 21:8.

Brevet till församlingen i Pergamon

12Skriv till budbäraren2:12 Se not till 2:1. för församlingen i Pergamon:

’Så säger han som har det skarpa, dubbeleggade svärdet:

13Jag vet var du bor: där Satan har sin tron2:13 Pergamon var centrum i provinsen Asien för tillbedjan av den romerska kejsaren., men trots det håller du fast vid mig. Du har inte förnekat din tro på mig, inte ens när Antipas, mitt trogna vittne, blev dödad hos er, där Satan bor.

14Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har några hos dig som är anhängare av Bileams lära, han som visade Balak att man kunde få Israels folk på fall genom att locka dem att äta sådant som offrats till avgudar och leda dem in i sexuell omoral.2:14 Jfr 4 Mos 22-24. 15Vidare har du också sådana som håller sig till nikolaiternas2:15 Se not till 2:6. lära. 16Vänd om! Annars ska jag snart komma till dig och strida mot dem med min muns svärd.

17Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av dolt manna.2:17 En bild på andlig ”mat”. Jfr Ps 78:24 och Joh 6:30-33, där Jesus säger att han är brödet från himlen. Och jag ska ge honom en vit sten, och på den stenen ska det stå ett nytt namn, som bara den känner till som får det.2:17 Stenar kan ha använts som inträdesbiljetter till fester. Namnet kan vara antingen den troendes nya namn eller identitet, eller Jesus namn. Jfr Jes 62:2.

Brevet till församlingen i Thyatira

18Skriv till budbäraren2:18 Se not till 2:1. för församlingen i Thyatira:

’Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som liknar polerad koppar:

19Jag känner dina gärningar, din kärlek och tro, ditt tjänande och din uthållighet. Jag vet att du gör mer idag än du gjorde under den första tiden.

20Men det måste jag anmärka mot dig att du tolererar kvinnan Isebel, som säger sig vara en profetissa och som lär och förleder mina tjänare till sexuell omoral och till att äta sådant som offrats till avgudar. 21Jag gav henne tid att ångra sig och vända om, men hon ville inte sluta med sina sexuella utsvävningar. 22Därför ska jag låta henne bli sängliggande,2:22 Ordagrant: Jag placerar henne på en säng. och alla som bedriver otukt med henne, ska drabbas av svåra lidanden, om de inte vänder om från hennes gärningar. 23Och hennes efterföljare ska drabbas av döden. Alla församlingar ska då förstå att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och att jag ger var och en av er den lön han förtjänar.

24När det gäller er andra i Thyatira, ni som inte har följt denna lära och inte lärt känna dessa Satans djup, som man kallar det, så tänker jag inte kräva något mer av er. 25Håll bara fast vid det ni har, tills jag kommer.

26Den som segrar och fortsätter att göra min vilja ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27Han ska härska över dem med en spira av järn och krossa dem som lerkrukor,2:27 Jfr Ps 2:9. 28liksom jag har fått den makten av min Fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan.2:28 Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt. Jesus kallas för morgonstjärnan i 22:16. 29Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna.’