Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 19:1-21

Jahua pachapimi Diosta alabashcacuna

1Chai qʼuipaca, achcacuna jahua pachapi, cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchij Diosca Quishpichijmari, jatunmari, sumajmari, tucuita rurai tucujmari.

2Pai Diosca, llaquichina cajpitaj llaquichij, cashcatataj rurajmi.

Chaimantami tucui cai pachapi causacujcunahuan huainayashpa,

paicunata millaita rurachij chai huarmitaca juchachishpa llaquichishca.

Chai huarmica, Diosta servijcunatapishmi yahuarta jichashpa huañuchirca.

Chaimantami paitaca chashna jatunta llaquichishca» nircacunami.

3Shinallataj:

«¡Diosta alabaichij!

Chai huarmi rupashca cushnica, huiñai huiñaita llujshicungallami» nircacunapishmi.

4Ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, causaiyuj chuscucunapish jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diostaca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Paicunaca:

«¡Chashna cachun! ¡Diosta alabaichij!» nircacunami.

5Jatun tiyarinamantaca shujmi:

«Ñucanchij Taita Diostaca, tucui Paita servijcuna, alabaichij.

Paita manchajcunaca, jatuncunapish uchillacunapish alabaichij» nishpa uyarirca.

6Shinallataj achca gentecuna rimanacucuj shinapish, tauca jatun yacucuna huacacuj shinapish, jatunta cʼulun nicuj shinapishmi sinchita cashna nicujta uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchijta Mandaj Tucuita Rurai Tucuj Diosmari ña tucuita mandacun.

7¡Jatunta cushicushunchij, Paita sumajyachishunchij!

Malta Ovejapaj bodaca, ña chayamushcatajmari.

Paipaj huarmipish ñami allichirishca.

8Paipaj huarmimanca, sumaj achij nicuj alli lino churanatami

churarichun curca» nishpami uyarirca.

(Tucuita yalli alli linota rurashca churanaca, Diospajlla cajcuna imatapish cashcata rurashpa causashcami).

9Chai qʼuipami, angelca ñucataca cashna nirca: «Cashna quillcai: “¡Malta Ovejapaj boda jatun micuiman cayashcacunaca, cushicuichij!” Caica, cashcatataj Taita Dios huillashca shimicunami» nircami.

10Chashna nijpimi angeltaca, pambacama cumurishpa adorasha nircani. Ashtahuanpish paica, cashnami nirca: «¡Riqui, ama cashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Jesús huillashcata alli huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai! Jesús huillashcatami, Dios ima nishcata huillajcunaca, Diospaj Espiritullataj yuyachijpi huillancuna» nircami.

Yurajlla caballopi tiyarishca Shamujmi tucuicunata mishashca

11Chai qʼuipaca, jahua pacha pascarijpimi, shuj yurajlla caballota chaipi ricurcani. Chai caballopi Tiyacujca, nishcatataj Pajtachij, Cashcatataj Huillaj shutimi carca. Paica, juchachina cajpitaj Juchachij, llaquichinataj cajllapi macanacujmi. 12Paipaj ñahuicunapish, lunyacuj nina shinami carca. Umapica, tauca coronacunata churashcami carca. Shinallataj pi shujtaj mana yachashca, Pailla yachashca shutita quillcashcatapishmi charirca. 13Paica, yahuaryashca churanata churashcami carca. Paica: «Dios Rimashca Shimi» shutimi. 14Paitaca, jahua pacha soldadocunami, yurajlla caballocunapi tiyarishca caticurca. Paicunaca, imapi mana mapayashca, yurajlla, ashtahuan alli lino churanata churashcacunami carca. 15Tucui llajtacunapi causacujcunata chugrichingapajmi, Paipaj shimimantaca puntasapa espada llujshirca. «Fierro varahuanmi tucui llajtacunata mandanga.» Tucuita Rurai Tucuj Dios jatunta pʼiñarishpa cachajpimi, Paica tanquepi uvasta sarushpa capij shina tucuchinga. 16Paipaj churanapipish, changa uripipish, cashna shutitami quillcashca carca:

jatun mandajcunata jatun mandaj,

apucunapaj jatun apu

17Chai qʼuipaca, shuj angeltami, inti jahuapi shayacujta ricurcani. Chai angelca, huairata purij pajarocunatami, cashna caparishpa cayarca: «Taita Dios cushca jatun micunata micunaman tandanacumuichij. 18Llajtacunata jatun mandajcuna, soldadocunata mandajcuna, cʼari cʼaricuna, caballocuna, chai caballocunapi tiyarijcuna, servijcuna, mana servij cajcuna, uchillacunapish, jatuncunapishmari huañushca. Tucui chaicunapaj aichata micuj shamuichij» nircami.

19Chai huashami, manchanana animaltapish, cai pachata jatun mandajcunatapish, paicunapaj soldadocunandij tandanacujta ricurcani. Tucui chaicunaca, yurajlla caballopi Tiyacujhuanpish, Paipaj soldadocunahuanpishmi macanacuj shayarirca. 20Chaipimi manchanana animaltapish, llulla huillajtapish preźu japirca. Chai llulla huillajca, manchanana animalpaj ñaupajpimi, jatun milagrocunata rurarca. Chaita rurashpami, chai manchanana animalpaj marcata churachijcunatapish, chai animalman rijchajta rurashcata adorajcunatapish umashpa, crichishpa charicurca. Manchanana animaltapish, llulla huillajtapish, azufrehuan rupacun nina cuchapimi, ishquindijtataj causajta shitarcacuna. 21Caishujcunataca, chai yurajlla caballopi Tiyacujmi, Paipaj shimimanta llujshij espadahuan huañuchirca. Chai huañushcacunapaj aichacunatami, tucui pajarocuna sajsajta micurcacuna.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 19:1-21

1Pagkatapos, nakarinig ako ng parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan, “Purihin ang Panginoon! Purihin ang Dios nating makapangyarihan, dahil siya ang nagligtas sa atin! 2Matuwid at tama ang kanyang paghatol. Hinatulan niya ang sikat na babaeng bayaran na nagpasama sa mga tao sa mundo dahil sa kanyang imoralidad. Pinarusahan siya ng Dios dahil pinatay niya ang mga lingkod ng Dios.” 3Sinabi nilang muli, “Purihin ang Panginoon! Ang usok ng nasusunog na lungsod ay papailanlang magpakailanman!” 4Lumuhod ang 24 na namumuno at ang apat na buhay na nilalang at sumamba sa Dios na nakaupo sa kanyang trono. Sinabi nila, “Amen! Purihin ang Panginoon!”

Handaan sa Kasal ng Tupa

5Pagkatapos, may narinig akong nagsalita mula sa trono, “Purihin ninyo ang ating Dios, kayong lahat na naglilingkod sa kanya nang may takot, dakila man o hindi.” 6Pagkatapos, muling may narinig ako, parang ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. Ito ang sinasabi, “Purihin ang Panginoon! Sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Dios na makapangyarihan sa lahat! 7Magalak tayo at magsaya, at purihin natin siya. Sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng Tupa, at nakahanda na ang kanyang nobya. 8Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang, at puting-puti.” Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal19:8 pinabanal: Tingnan ang “footnote” sa 5:8. ng Dios.

9At sinabi sa akin ng anghel, “Isulat mo ito: Mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng Tupa.” At sinabi pa niya, “Totoo ang mga sinasabing ito ng Dios.” 10Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, “Huwag! Huwag mo akong sambahin. Sapagkat alipin din ako ng Dios, tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus.19:10 katotohanang itinuro ni Jesus: o, katotohanan tungkol kay Jesus. Ang Dios ang sambahin mo!” (Sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta.)

Ang Nakasakay sa Puting Kabayo

11Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit, at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na Tapat at Totoo. Sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. 12Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya, na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. 13Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. At ang tawag sa kanya ay “Salita ng Dios.” 14Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo, at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. 15Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Dios na makapangyarihan sa lahat. 16Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”

17Pagkatapos, nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid, “Halikayo! Magtipon kayo para sa malaking handaan ng Dios! 18Halikayo! Kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga heneral, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila.”

19Pagkatapos, nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. 20Ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon nang buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. 21Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay.