Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 19:1-21

Jahua pachapimi Diosta alabashcacuna

1Chai qʼuipaca, achcacuna jahua pachapi, cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchij Diosca Quishpichijmari, jatunmari, sumajmari, tucuita rurai tucujmari.

2Pai Diosca, llaquichina cajpitaj llaquichij, cashcatataj rurajmi.

Chaimantami tucui cai pachapi causacujcunahuan huainayashpa,

paicunata millaita rurachij chai huarmitaca juchachishpa llaquichishca.

Chai huarmica, Diosta servijcunatapishmi yahuarta jichashpa huañuchirca.

Chaimantami paitaca chashna jatunta llaquichishca» nircacunami.

3Shinallataj:

«¡Diosta alabaichij!

Chai huarmi rupashca cushnica, huiñai huiñaita llujshicungallami» nircacunapishmi.

4Ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, causaiyuj chuscucunapish jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diostaca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Paicunaca:

«¡Chashna cachun! ¡Diosta alabaichij!» nircacunami.

5Jatun tiyarinamantaca shujmi:

«Ñucanchij Taita Diostaca, tucui Paita servijcuna, alabaichij.

Paita manchajcunaca, jatuncunapish uchillacunapish alabaichij» nishpa uyarirca.

6Shinallataj achca gentecuna rimanacucuj shinapish, tauca jatun yacucuna huacacuj shinapish, jatunta cʼulun nicuj shinapishmi sinchita cashna nicujta uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchijta Mandaj Tucuita Rurai Tucuj Diosmari ña tucuita mandacun.

7¡Jatunta cushicushunchij, Paita sumajyachishunchij!

Malta Ovejapaj bodaca, ña chayamushcatajmari.

Paipaj huarmipish ñami allichirishca.

8Paipaj huarmimanca, sumaj achij nicuj alli lino churanatami

churarichun curca» nishpami uyarirca.

(Tucuita yalli alli linota rurashca churanaca, Diospajlla cajcuna imatapish cashcata rurashpa causashcami).

9Chai qʼuipami, angelca ñucataca cashna nirca: «Cashna quillcai: “¡Malta Ovejapaj boda jatun micuiman cayashcacunaca, cushicuichij!” Caica, cashcatataj Taita Dios huillashca shimicunami» nircami.

10Chashna nijpimi angeltaca, pambacama cumurishpa adorasha nircani. Ashtahuanpish paica, cashnami nirca: «¡Riqui, ama cashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Jesús huillashcata alli huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai! Jesús huillashcatami, Dios ima nishcata huillajcunaca, Diospaj Espiritullataj yuyachijpi huillancuna» nircami.

Yurajlla caballopi tiyarishca Shamujmi tucuicunata mishashca

11Chai qʼuipaca, jahua pacha pascarijpimi, shuj yurajlla caballota chaipi ricurcani. Chai caballopi Tiyacujca, nishcatataj Pajtachij, Cashcatataj Huillaj shutimi carca. Paica, juchachina cajpitaj Juchachij, llaquichinataj cajllapi macanacujmi. 12Paipaj ñahuicunapish, lunyacuj nina shinami carca. Umapica, tauca coronacunata churashcami carca. Shinallataj pi shujtaj mana yachashca, Pailla yachashca shutita quillcashcatapishmi charirca. 13Paica, yahuaryashca churanata churashcami carca. Paica: «Dios Rimashca Shimi» shutimi. 14Paitaca, jahua pacha soldadocunami, yurajlla caballocunapi tiyarishca caticurca. Paicunaca, imapi mana mapayashca, yurajlla, ashtahuan alli lino churanata churashcacunami carca. 15Tucui llajtacunapi causacujcunata chugrichingapajmi, Paipaj shimimantaca puntasapa espada llujshirca. «Fierro varahuanmi tucui llajtacunata mandanga.» Tucuita Rurai Tucuj Dios jatunta pʼiñarishpa cachajpimi, Paica tanquepi uvasta sarushpa capij shina tucuchinga. 16Paipaj churanapipish, changa uripipish, cashna shutitami quillcashca carca:

jatun mandajcunata jatun mandaj,

apucunapaj jatun apu

17Chai qʼuipaca, shuj angeltami, inti jahuapi shayacujta ricurcani. Chai angelca, huairata purij pajarocunatami, cashna caparishpa cayarca: «Taita Dios cushca jatun micunata micunaman tandanacumuichij. 18Llajtacunata jatun mandajcuna, soldadocunata mandajcuna, cʼari cʼaricuna, caballocuna, chai caballocunapi tiyarijcuna, servijcuna, mana servij cajcuna, uchillacunapish, jatuncunapishmari huañushca. Tucui chaicunapaj aichata micuj shamuichij» nircami.

19Chai huashami, manchanana animaltapish, cai pachata jatun mandajcunatapish, paicunapaj soldadocunandij tandanacujta ricurcani. Tucui chaicunaca, yurajlla caballopi Tiyacujhuanpish, Paipaj soldadocunahuanpishmi macanacuj shayarirca. 20Chaipimi manchanana animaltapish, llulla huillajtapish preźu japirca. Chai llulla huillajca, manchanana animalpaj ñaupajpimi, jatun milagrocunata rurarca. Chaita rurashpami, chai manchanana animalpaj marcata churachijcunatapish, chai animalman rijchajta rurashcata adorajcunatapish umashpa, crichishpa charicurca. Manchanana animaltapish, llulla huillajtapish, azufrehuan rupacun nina cuchapimi, ishquindijtataj causajta shitarcacuna. 21Caishujcunataca, chai yurajlla caballopi Tiyacujmi, Paipaj shimimanta llujshij espadahuan huañuchirca. Chai huañushcacunapaj aichacunatami, tucui pajarocuna sajsajta micurcacuna.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 19:1-21

Segerjubel i himlen

1Efter det hörde jag något som lät som starka röster från en stor skara människor i himlen, och de sa:

”Halleluja!19:1,3,4,6 Det hebreiska ordet halleluja betyder lova/prisa Herren.

Frälsningen, härligheten och makten tillhör vår Gud,

2för hans domar är sanna och rättfärdiga.

Han har dömt den stora prostituerade kvinnan

som förstörde världen med sin sexuella lössläppthet,

och han har hämnats på henne

för morden på sina tjänare.”

3Sedan sa de än en gång:

”Halleluja!

Röken från henne stiger upp i all evighet!”

4De tjugofyra himmelska ledarna och de fyra levande varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen, och sa:

”Amen. Halleluja!”

5Från tronen kom sedan en röst som sa:

”Hylla vår Gud, alla ni hans tjänare,

alla ni som fruktar honom, både små och stora.”

6Jag hörde något som lät som rösten från en stor skara människor, som dånet av stora vattenmassor, och som mullrande åska, och de sa:

”Halleluja!

Herren, vår Gud, Allsmäktig, är den som regerar.

7Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran,

för det är dags för Lammets bröllopsfest,

och hans brud har gjort sig klar.

8Hon har fått klä sig i skinande vitt, fint linnetyg.”

För det fina linnetyget är de heligas rättfärdighet19:8 Det grekiska ordet står i pluralis och kan syfta på de heligas rättfärdiga gärningar..

9Ängeln sa till mig: ”Skriv: Lyckliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han fortsatte: ”Detta är ett sant budskap från Gud.”

10Då föll jag ner vid ängelns fötter för att tillbe honom, men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och de andra troende som har Jesus vittnesbörd. Det är Gud du ska tillbe, för Jesus vittnesbörd är profetians ande.”

Ryttaren på den vita hästen

11Sedan såg jag himlen öppen, och jag fick se en vit häst. Ryttaren som satt på den heter ”Trovärdig och Sann”, och han är rättfärdig, både när han dömer och när han strider. 12Hans ögon var som eldslågor, och han hade många kronor på sitt huvud. Ett namn stod skrivet på honom, men ingen känner till det utom han själv. 13Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Guds Ord”19:13 Guds Ord är Jesus Kristus. Jfr Joh 1:1 och 1 Joh 1:1.. 14Himlens arméer följde honom på vita hästar, klädda i skinande vitt, fint linnetyg. 15Från hans mun kom det ut ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska härska över dem med en spira av järn19:15 Jfr Ps 2:9.. Han ska trampa Guds, den Allsmäktiges, glödande vredes vinpress.19:15 En bild på Guds dom hämtad från Jes 63:1-6 och Jer 25:12-15. 16På manteln, över hans lår, står ett namn skrivet: Kungarnas Kung och herrarnas Herre.

17Jag såg också en ängel som stod inne i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar som flög mitt över himlen: ”Kom hit och samlas till Guds stora måltid, 18så ska ni få äta kött från kungar, höga militärer och ledare, från hästar och ryttare, ja, från alla människor, fria och slavar, små och stora.”

19Sedan såg jag att odjuret19:19 Jfr 13:1-10. och kungarna på jorden och deras arméer hade samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans armé. 20Odjuret togs till fånga, tillsammans med den falska profeten19:20 Jfr 13:11-18., han som hade utfört tecken inför odjuret och bedragit alla dem som hade tagit emot odjurets märke och tillbett dess bild. De båda kastades sedan levande i eldsjön som brinner av svavel.19:20 Jfr Matt 25:41. 21Resten av dem dödades av svärdet från ryttarens mun, och alla fåglar åt sig mätta på deras kött.