Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 19:1-21

Jahua pachapimi Diosta alabashcacuna

1Chai qʼuipaca, achcacuna jahua pachapi, cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchij Diosca Quishpichijmari, jatunmari, sumajmari, tucuita rurai tucujmari.

2Pai Diosca, llaquichina cajpitaj llaquichij, cashcatataj rurajmi.

Chaimantami tucui cai pachapi causacujcunahuan huainayashpa,

paicunata millaita rurachij chai huarmitaca juchachishpa llaquichishca.

Chai huarmica, Diosta servijcunatapishmi yahuarta jichashpa huañuchirca.

Chaimantami paitaca chashna jatunta llaquichishca» nircacunami.

3Shinallataj:

«¡Diosta alabaichij!

Chai huarmi rupashca cushnica, huiñai huiñaita llujshicungallami» nircacunapishmi.

4Ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, causaiyuj chuscucunapish jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diostaca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Paicunaca:

«¡Chashna cachun! ¡Diosta alabaichij!» nircacunami.

5Jatun tiyarinamantaca shujmi:

«Ñucanchij Taita Diostaca, tucui Paita servijcuna, alabaichij.

Paita manchajcunaca, jatuncunapish uchillacunapish alabaichij» nishpa uyarirca.

6Shinallataj achca gentecuna rimanacucuj shinapish, tauca jatun yacucuna huacacuj shinapish, jatunta cʼulun nicuj shinapishmi sinchita cashna nicujta uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchijta Mandaj Tucuita Rurai Tucuj Diosmari ña tucuita mandacun.

7¡Jatunta cushicushunchij, Paita sumajyachishunchij!

Malta Ovejapaj bodaca, ña chayamushcatajmari.

Paipaj huarmipish ñami allichirishca.

8Paipaj huarmimanca, sumaj achij nicuj alli lino churanatami

churarichun curca» nishpami uyarirca.

(Tucuita yalli alli linota rurashca churanaca, Diospajlla cajcuna imatapish cashcata rurashpa causashcami).

9Chai qʼuipami, angelca ñucataca cashna nirca: «Cashna quillcai: “¡Malta Ovejapaj boda jatun micuiman cayashcacunaca, cushicuichij!” Caica, cashcatataj Taita Dios huillashca shimicunami» nircami.

10Chashna nijpimi angeltaca, pambacama cumurishpa adorasha nircani. Ashtahuanpish paica, cashnami nirca: «¡Riqui, ama cashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Jesús huillashcata alli huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai! Jesús huillashcatami, Dios ima nishcata huillajcunaca, Diospaj Espiritullataj yuyachijpi huillancuna» nircami.

Yurajlla caballopi tiyarishca Shamujmi tucuicunata mishashca

11Chai qʼuipaca, jahua pacha pascarijpimi, shuj yurajlla caballota chaipi ricurcani. Chai caballopi Tiyacujca, nishcatataj Pajtachij, Cashcatataj Huillaj shutimi carca. Paica, juchachina cajpitaj Juchachij, llaquichinataj cajllapi macanacujmi. 12Paipaj ñahuicunapish, lunyacuj nina shinami carca. Umapica, tauca coronacunata churashcami carca. Shinallataj pi shujtaj mana yachashca, Pailla yachashca shutita quillcashcatapishmi charirca. 13Paica, yahuaryashca churanata churashcami carca. Paica: «Dios Rimashca Shimi» shutimi. 14Paitaca, jahua pacha soldadocunami, yurajlla caballocunapi tiyarishca caticurca. Paicunaca, imapi mana mapayashca, yurajlla, ashtahuan alli lino churanata churashcacunami carca. 15Tucui llajtacunapi causacujcunata chugrichingapajmi, Paipaj shimimantaca puntasapa espada llujshirca. «Fierro varahuanmi tucui llajtacunata mandanga.» Tucuita Rurai Tucuj Dios jatunta pʼiñarishpa cachajpimi, Paica tanquepi uvasta sarushpa capij shina tucuchinga. 16Paipaj churanapipish, changa uripipish, cashna shutitami quillcashca carca:

jatun mandajcunata jatun mandaj,

apucunapaj jatun apu

17Chai qʼuipaca, shuj angeltami, inti jahuapi shayacujta ricurcani. Chai angelca, huairata purij pajarocunatami, cashna caparishpa cayarca: «Taita Dios cushca jatun micunata micunaman tandanacumuichij. 18Llajtacunata jatun mandajcuna, soldadocunata mandajcuna, cʼari cʼaricuna, caballocuna, chai caballocunapi tiyarijcuna, servijcuna, mana servij cajcuna, uchillacunapish, jatuncunapishmari huañushca. Tucui chaicunapaj aichata micuj shamuichij» nircami.

19Chai huashami, manchanana animaltapish, cai pachata jatun mandajcunatapish, paicunapaj soldadocunandij tandanacujta ricurcani. Tucui chaicunaca, yurajlla caballopi Tiyacujhuanpish, Paipaj soldadocunahuanpishmi macanacuj shayarirca. 20Chaipimi manchanana animaltapish, llulla huillajtapish preźu japirca. Chai llulla huillajca, manchanana animalpaj ñaupajpimi, jatun milagrocunata rurarca. Chaita rurashpami, chai manchanana animalpaj marcata churachijcunatapish, chai animalman rijchajta rurashcata adorajcunatapish umashpa, crichishpa charicurca. Manchanana animaltapish, llulla huillajtapish, azufrehuan rupacun nina cuchapimi, ishquindijtataj causajta shitarcacuna. 21Caishujcunataca, chai yurajlla caballopi Tiyacujmi, Paipaj shimimanta llujshij espadahuan huañuchirca. Chai huañushcacunapaj aichacunatami, tucui pajarocuna sajsajta micurcacuna.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 19:1-21

Pobjednička pjesma u nebu

1Začujem zatim silno mnoštvo u nebu kako viče: “Aleluja! Spasenje je djelo našega Boga. Slava i moć njemu pripadaju! 2Njegovi su sudovi istiniti i pravedni. Kaznio je veliku Bludnicu koja je pokvarila zemlju svojim bludom i osvetio je krv svojih slugu.” 3I opet: “Aleluja! Dim s njezina zgarišta dizat će se u vijeke vjekova!”

4Nato dvadeset četvorica starješina i četiri bića padnu ničice i poklone se Bogu koji sjedi na prijestolju govoreći: “Amen! Aleluja!”

5S prijestolja se začuje glas: “Hvalite našega Boga, sve njegove sluge, svi koji ga se bojite, od najmanjega do najvećega!”

6Začujem potom opet glas silnog mnoštva, poput silnoga huka vode i praska silnih gromova: “Aleluja! Naš Gospodin Bog Svemogući kraljuje! 7Radujmo se i veselimo i slavu mu dajmo jer je došao trenutak Jaganjčeve svadbe i njegova je zaručnica pripravna! 8Dopušteno joj je da se odjene u fini, blistavi i čisti lan.”

A lan predstavlja pravedna djela Božjega naroda.

9Anđeo mi reče: “Napiši: Blago onima koji su pozvani na Jaganjčevu svadbenu gozbu!” I još doda: “Ove su riječi istinite, Božje.”

10Pao sam do njegovih nogu da mu se poklonim, ali on reče: “Ne klanjaj mi se! Ta ja sam samo Božji sluga kao i ti, kao i ostala tvoja braća koja svjedoče o svojoj vjeri u Isusa. Bogu se klanjaj! Jer koji svjedoče o Isusu, imaju proročkog duha.”

Jahač na bijelome konju

11Ugledam zatim otvoreno nebo i ondje konja bijelca. Na njemu je sjedio On, zvan Vjerni i Istiniti, koji pravedno sudi i ratuje. 12Oči su mu bile poput ognjenih plamenova, na glavi mnoge krune. Nosio je napisano ime koje samo on zna. 13Ogrtač mu je bio natopljen krvlju. Ime mu je: Riječ Božja. 14Za njim su išle nebeske vojske odjevene u fini, bijeli i čisti lan. 15Iz usta mu je izlazio oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima željeznom palicom. On gazi u tijesku gnjevne srdžbe Svemogućega Boga. 16Na boku ogrtača piše mu ime:

“Kralj kraljeva i Gospodar gospodara”.

17Ugledam zatim anđela kako stoji na suncu i kako na sav glas viče lešinarima što lete nebom: “Dođite! Skupite se na veliku gozbu koju vam je Bog priredio 18da se najedete mesa kraljeva, vojskovođa i moćnika, mesa konja i konjanika, mesa svih ljudi—slobodnih i robova, malih i velikih!”

19I vidim: Zvijer i svi zemaljski kraljevi okupili su se s vojskama da zarate s Onim što sjedi na konju i s njegovom vojskom. 20Ali zarobljeni su Zvijer i lažni prorok koji je u njezinoj nazočnosti činio čudesa i njima zavodio ljude koji su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinome kipu. I Zvijer i lažni prorok bačeni su u ognjeno jezero s gorućim sumporom. 21Ostatak njihove vojske posjekao je mač izišao iz usta Onoga koji sjedi na bijelome konju. I svi su se lešinari nasitili njihova mesa.