Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 19:1-21

Jahua pachapimi Diosta alabashcacuna

1Chai qʼuipaca, achcacuna jahua pachapi, cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchij Diosca Quishpichijmari, jatunmari, sumajmari, tucuita rurai tucujmari.

2Pai Diosca, llaquichina cajpitaj llaquichij, cashcatataj rurajmi.

Chaimantami tucui cai pachapi causacujcunahuan huainayashpa,

paicunata millaita rurachij chai huarmitaca juchachishpa llaquichishca.

Chai huarmica, Diosta servijcunatapishmi yahuarta jichashpa huañuchirca.

Chaimantami paitaca chashna jatunta llaquichishca» nircacunami.

3Shinallataj:

«¡Diosta alabaichij!

Chai huarmi rupashca cushnica, huiñai huiñaita llujshicungallami» nircacunapishmi.

4Ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, causaiyuj chuscucunapish jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diostaca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Paicunaca:

«¡Chashna cachun! ¡Diosta alabaichij!» nircacunami.

5Jatun tiyarinamantaca shujmi:

«Ñucanchij Taita Diostaca, tucui Paita servijcuna, alabaichij.

Paita manchajcunaca, jatuncunapish uchillacunapish alabaichij» nishpa uyarirca.

6Shinallataj achca gentecuna rimanacucuj shinapish, tauca jatun yacucuna huacacuj shinapish, jatunta cʼulun nicuj shinapishmi sinchita cashna nicujta uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchijta Mandaj Tucuita Rurai Tucuj Diosmari ña tucuita mandacun.

7¡Jatunta cushicushunchij, Paita sumajyachishunchij!

Malta Ovejapaj bodaca, ña chayamushcatajmari.

Paipaj huarmipish ñami allichirishca.

8Paipaj huarmimanca, sumaj achij nicuj alli lino churanatami

churarichun curca» nishpami uyarirca.

(Tucuita yalli alli linota rurashca churanaca, Diospajlla cajcuna imatapish cashcata rurashpa causashcami).

9Chai qʼuipami, angelca ñucataca cashna nirca: «Cashna quillcai: “¡Malta Ovejapaj boda jatun micuiman cayashcacunaca, cushicuichij!” Caica, cashcatataj Taita Dios huillashca shimicunami» nircami.

10Chashna nijpimi angeltaca, pambacama cumurishpa adorasha nircani. Ashtahuanpish paica, cashnami nirca: «¡Riqui, ama cashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Jesús huillashcata alli huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai! Jesús huillashcatami, Dios ima nishcata huillajcunaca, Diospaj Espiritullataj yuyachijpi huillancuna» nircami.

Yurajlla caballopi tiyarishca Shamujmi tucuicunata mishashca

11Chai qʼuipaca, jahua pacha pascarijpimi, shuj yurajlla caballota chaipi ricurcani. Chai caballopi Tiyacujca, nishcatataj Pajtachij, Cashcatataj Huillaj shutimi carca. Paica, juchachina cajpitaj Juchachij, llaquichinataj cajllapi macanacujmi. 12Paipaj ñahuicunapish, lunyacuj nina shinami carca. Umapica, tauca coronacunata churashcami carca. Shinallataj pi shujtaj mana yachashca, Pailla yachashca shutita quillcashcatapishmi charirca. 13Paica, yahuaryashca churanata churashcami carca. Paica: «Dios Rimashca Shimi» shutimi. 14Paitaca, jahua pacha soldadocunami, yurajlla caballocunapi tiyarishca caticurca. Paicunaca, imapi mana mapayashca, yurajlla, ashtahuan alli lino churanata churashcacunami carca. 15Tucui llajtacunapi causacujcunata chugrichingapajmi, Paipaj shimimantaca puntasapa espada llujshirca. «Fierro varahuanmi tucui llajtacunata mandanga.» Tucuita Rurai Tucuj Dios jatunta pʼiñarishpa cachajpimi, Paica tanquepi uvasta sarushpa capij shina tucuchinga. 16Paipaj churanapipish, changa uripipish, cashna shutitami quillcashca carca:

jatun mandajcunata jatun mandaj,

apucunapaj jatun apu

17Chai qʼuipaca, shuj angeltami, inti jahuapi shayacujta ricurcani. Chai angelca, huairata purij pajarocunatami, cashna caparishpa cayarca: «Taita Dios cushca jatun micunata micunaman tandanacumuichij. 18Llajtacunata jatun mandajcuna, soldadocunata mandajcuna, cʼari cʼaricuna, caballocuna, chai caballocunapi tiyarijcuna, servijcuna, mana servij cajcuna, uchillacunapish, jatuncunapishmari huañushca. Tucui chaicunapaj aichata micuj shamuichij» nircami.

19Chai huashami, manchanana animaltapish, cai pachata jatun mandajcunatapish, paicunapaj soldadocunandij tandanacujta ricurcani. Tucui chaicunaca, yurajlla caballopi Tiyacujhuanpish, Paipaj soldadocunahuanpishmi macanacuj shayarirca. 20Chaipimi manchanana animaltapish, llulla huillajtapish preźu japirca. Chai llulla huillajca, manchanana animalpaj ñaupajpimi, jatun milagrocunata rurarca. Chaita rurashpami, chai manchanana animalpaj marcata churachijcunatapish, chai animalman rijchajta rurashcata adorajcunatapish umashpa, crichishpa charicurca. Manchanana animaltapish, llulla huillajtapish, azufrehuan rupacun nina cuchapimi, ishquindijtataj causajta shitarcacuna. 21Caishujcunataca, chai yurajlla caballopi Tiyacujmi, Paipaj shimimanta llujshij espadahuan huañuchirca. Chai huañushcacunapaj aichacunatami, tucui pajarocuna sajsajta micurcacuna.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 19:1-21

Babuloni Wagwa, Haleluya!

1Zitatha izi, ndinamva chimene chinamveka ngati phokoso la gulu lalikulu mmwamba likufuwula kuti,

“Haleluya!

Chipulumutso ndi ulemerero ndi mphamvu ndi za Mulungu wathu,

2pakuti chiweruzo chake ndi choona ndi cha chilungamo.

Iye waweruza mkazi wadama wotchuka uja

amene anayipitsa dziko lonse lapansi ndi zigololo zake.

Iye wabwezera pa mkaziyo magazi a atumiki ake.”

3Ndipo anafuwulanso kuti,

“Haleluya!

Utsi wochokera kwa mkazi wadamayo udzakwera kumwamba mpaka muyaya.”

4Akuluakulu 24 aja ndi zamoyo zinayi zija anadzigwetsa pansi kupembedza Mulungu amene anakhala pa mpando waufumu. Ndipo anafuwula kuti,

“Ameni, Haleluya!”

5Kenaka mawu anachoka ku mpando waufumu kuti,

“Lemekezani Mulungu wathu

inu nonse atumiki ake,

inu amene mumamuopa,

nonse angʼono ndi akulu!”

6Kenaka ndinamva chimene chinamveka ngati gulu lalikulu, ngati mkokomo wamadzi othamanga ndipo ngati kugunda kwakukulu kwa bingu, ndipo anati,

“Haleluya!

Pakuti Ambuye Mulungu wathu Wamphamvuzonse akulamulira.

7Tiyeni tisangalale ndi kukondwera

ndi kumutamanda!

Pakuti nthawi ya ukwati wa Mwana Wankhosa yafika,

ndipo Mkwatibwi wakonzekeratu.

8Wapatsidwa nsalu yoyera kwambiri, yowala ndi yosada

kuti avale.”

(Nsalu yoyera kwambiri ikuyimira ntchito zolungama za oyera mtima).

9Kenaka mngelo anandiwuza kuti, “Lemba kuti, Odala amene ayitanidwa ku phwando la ukwati wa Mwana Wankhosa.” Ndipo anatinso, “Awa ndiwo mawu woona a Mulungu.”

10Pamenepo ndinadzigwetsa pa mapazi ake kumupembedza. Koma anandiwuza kuti, “Usatero ayi, ine ndine mtumiki mnzako ngati iwe yemwe, ndiponso ngati abale ako amene asunga umboni wa Yesu. Pembedza Mulungu. Pakuti umboni wa Yesu ndiye mzimu wa uneneri.”

Wokwera pa Kavalo Woyera

11Ndinaona kumwamba kutatsekuka ndipo patsogolo panga panali kavalo woyera, amene anakwerapo dzina lake linali Wokhulupirika ndiponso Woona. Poweruza ndi kuchita nkhondo, amachita molungama. 12Maso ake anali ngati malawi amoto, ndipo pamutu pake panali zipewa zaufumu zambiri. Anali ndi dzina lolembedwa, lodziwika ndi Iye yekha, osati wina aliyense. 13Iye anavala mkanjo woviyika mʼmagazi, ndipo dzina lake ndi Mawu a Mulungu. 14Magulu ankhondo akumwamba ankamutsatira atakwera pa akavalo oyera, ndipo iwowo atavala nsalu zoyera kwambiri ndi zosada. 15Mʼkamwa mwake munatuluka lupanga lakuthwa limene anati akaphe nalo mitundu ya anthu. Iye adzalamulira ndi ndodo yachitsulo. Iye anaponda choponderamo mphesa cha ukali wa Mulungu Wamphamvuzonse. 16Pa chovala ndi pa ntchafu pake panalembedwa dzina ili:

MFUMU YA MAFUMU NDI MBUYE WA AMBUYE.

17Ndipo ndinaona mngelo atayimirira pa dzuwa amene anafuwula ndi mawu okweza kwa mbalame zonse zowuluka mlengalenga kuti, “Bwerani, sonkhanani pamodzi ku phwando lalikulu la Mulungu. 18Kuti mudye mnofu wa mafumu, wa akulu a ankhondo, ndi wa anthu amphamvu, wa akavalo ndi okwerapo awo, ndi wa anthu onse, mfulu ndi akapolo, angʼono ndi aakulu.”

19Kenaka ndinaona chirombo chija ndi mafumu a dziko lapansi ndi magulu ankhondo atasonkhana pamodzi kuti achite nkhondo ndi wokwera pa kavalo ndi ankhondo ake. 20Koma chirombocho chinagwidwa pamodzi ndi mneneri wonyenga uja amene anachita zizindikiro zodabwitsa pamaso pake. Ndi zizindikirozi anasocheretsa amene analembedwa chizindikiro cha chirombocho napembedza fano lake. Onse awiri anaponyedwa amoyo mʼnyanja yamoto yasulufule wotentha. 21Ena onse anaphedwa ndi lupanga lija linatuluka mʼkamwa mwa wokwera pa kavalo uja, ndipo mbalame zonse zinadya mokwanira mnofu wa anthu akufawo.