Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 18:1-24

Babilonia jatun pueblomi urmashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, jahua pachamanta shujtaj angeltami, imatapish rurai tucuj uriyamucujta ricurcani. Chai angelca, achijlla shamushpami, cai pachatapish achijyachirca. 2Paica, sinchita caparishpami, cashna nirca:

«Babilonia jatun puebloca urmashcamari, urmashcamari.

Supaicuna causana huasi,

mapayachij espiritucuna paca tucushpa tiyana,

pʼiñana, millanana pajarocuna tʼaźinashpa causanapajllamari saquirishca.

3Tucui llajtacunamari, yuyai chingachishpa huainayachij vinotaca,

chai huarmipaj maquimanta ubyarcacuna.

Cai pacha jatun mandajcunapish,

paihuanmi huainayashpa causarcacuna.

Cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunapish,

chai huarmi tucui laya achca sumajcunata randijpimi,

paiman cʼatushpa achcata charijyarcacuna» nircami.

4Chai qʼuipaca, jahua pachamantaca shujtajmi cashna nirca:

«Ñuca agllashcacuna, chai pueblomanta llujshimuichij.

Chaimanta llujshishpami,

paicuna rurashca juchacunatapish mana ruranguichij,

paicunata japij llaquicunatapish mana apana tucunguichij.

5Chai huarmipaj juchacunaca,

jahua pachacamami chayashca.

Chai huarmi millaita rurashcacunatami,

Taita Diosca yuyarishca.

6Chai huarmimanca, cancunaman pai cushca shinallataj cuichij,

pai rurashcamantaca chaupihuan yallitapish tigrachichij.

Cancunaman ubyachingapaj pai chagrushpa allichij cashca vasollapitaj,

paimancarin ashtahuan ubyanacunata chagrushpa ubyachichigari.

7Paica, jatun tucushpa, munarishcata rurashpami,

achcata cushicushpa causarca.

Cunanca, chai shinallataj jatunta llaquichishpa huacachichigari.

Paipaj shungupica:

“Ñucaca, jatun mandaj huarmi shinamari mandashpa tiyacuni.

Ashta mana viuda huarmichu cani.

Imamanta huacanata mana charishachu” nirishpami tiyacun.

8Chaimanta paitaca, shuj punllallapimi,

paita japina cai tucui llaquicuna japinga:

Ungüicuna, llaquicuna, yaricaimi japinga.

Paitaca, ninahuan rupachishpami tucuchinga.

Pai imallata rurashcamanta juchachij Mandaj Taita Diosca,

Tucuita Rurai Tucuj cashpami, chashna llaquichinga» nircami.

9Chai huarmihuan huainayashpa, achcata cushicushpa causacuj, cai pacha jatun mandajcunapish, paita rupachishca cushni llujshicujta ricushpaca, jatunta llaquirishpami huacangacuna. 10Chai llaquita manchashcamanta, paicunaca carullamanta ricushpami:

«¡Ai, ai, jatun sinchi Babilonia pueblolla!

¡Shuj horasllapimari, canta llaquichinaca chayamushca!» ningacunami.

11Shinallataj cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunaca, paicuna apamushcata pi randij ña mana tiyajpimi, chai pueblomantaca jatunta llaquirishpa huacangacuna. 12Paicunaca: Curita, cullquita, sumaj rumicunata, sumaj perlasta, alli lino linsocunata, sedata, morado, puca linsocunatapish, mishquita ashnaj chʼican chʼican caspicunatapish, marfilmanta rurashca tucui laya sumajcunata, alli caspicunamanta rurashca tucui laya sumajcunata, cobreta, fierrota, marmolta, 13canelata, mishquita ashnacujcunata, inciensota, mirrata, olíbano nishcata, vinota, aceiteta, ashtahuan ñutu cutata, trigota, huagracunata, ovejacunata, caballocunata, carrocunata, randishca gentecunatapishmi, almandij cʼatungapaj apamujcuna carca.

14Paicunaca, chai pueblotaca: «Can tucuita yalli munashca sumaj micunataca, ña mana micunguichu. Achcata charishcatapish, sumajta cushicunatapish canca tucuimari chingachishcangui, cunanca ña manataj cutinca japinguichu» ningacunami.

15Tucui chaicunata cʼatushpa, randishpa chai pueblopi achcata charijyajcunaca, chai llaquita manchashcamanta carullamanmi jatunta llaquirishpa, caparirishpa huacashpa shayacungacuna.

Paicunaca, cashnami ningacuna:

16«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Alli lino churanata, morado, amsa puca churanacunata churashca,

curihuan, sumaj rumicunahuan, sumaj perlas-huanpish sumajyachishpa allichirishcami carca.

17Pai achcata charishcacunaca, shuj horallapimari tucui chingarishca» ningacunami.

Shinallataj barcocunata purichijcunata mandajcunapish, barcopi purijcunapish, jatun barcota purichijcunapish, mama cuchapi imacunata rurajcunapish carullamanmi shayarircacuna. 18Chai jatun pueblo rupacuj cushnita ricushpaca: «¿Ima shujtaj pueblotaj cai jatun pueblo shinaca tiyarcari?» nishpami caparircacuna. 19Chashna jatunta llaquirishpami, allpata umapi shitarishpa, pechopi huajtarishpa:

«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Pai achcata charishcahuanmari, mama cuchapi jatun barcocunahuan purijcunapish achcata charijyarcacuna.

¡Cungaimantamari ñapish tucui shitashca saquirishca!» nishpa huacarcacuna.

20¡Chai pueblo chashna tucushcamantaca, jahua pachapish,

cancunapish, Diospajlla cajcunapish, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish, cushicuichij!

¡Cancunata llaquichishcamantami, Taita Diosca cancunamanta shayarishpa, paitapish chashna llaquichishca!

21Chai qʼuipaca, imatapish rurai tucuj angelmi, molino rumi shina jatun rumita marcashpa, cashna nishpa mama cuchapi shitarca:

«Babilonia jatun pueblolla,

canpish cai rumita shinallatajmi shitashca cangui.

Chaimantaca, cutinca manataj ricuringuichu.

22Cai pueblopica, arpapi tocajcunapish,

flautapi tocajcunapish, trompetapi tocajcunapish

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Canpi causacuj tucui imata rurajcunapish

ña mana ashtahuan tiyangachu,

molino cutashcapish ña manataj ashtahuan uyaringachu.

23Caipica, achijyachij lamparacunapish,

ña mana ashtahuanca tiyangachu.

Novio, novia caźarashpa cushicushcapish,

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Ñaupaca, caipi randishpa, cʼatushpa causajcunami,

tucui llajtacunata yalli charijcuna carca.

Canca brujiashpami,

tucui llajtacunapi causajcunata umashpa causarcangui.

24Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuarpish,

Diospajlla cajcunapaj yahuarpish,

tucui cai pachapi huañuchishcacunapaj yahuarta jichashcapish,

canpica ricunallami siricun» nircami.

Thai New Contemporary Bible

วิวรณ์ 18:1-24

บาบิโลนล่ม

1หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ทูตนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่และรัศมีของท่านทำให้โลกสว่างไสว 2ท่านประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า

“ล่มแล้ว! บาบิโลนมหานครได้ล่มสลายแล้ว!

นครนี้ได้กลายเป็นเรือนปีศาจ

และเป็นที่สิงสู่ของวิญญาณชั่ว18:2 ภาษากรีกว่าโสโครก

เป็นที่สิงสู่ของนกทุกชนิดที่เป็นมลทินและน่าชิงชัง

3เพราะมวลประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของมัน

ซึ่งทำให้คลุ้มคลั่งไป

บรรดากษัตริย์ของโลกร่วมประเวณีกับมัน

และพ่อค้าทั้งหลายของโลกร่ำรวยขึ้นด้วยความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของมัน”

4แล้วข้าพเจ้าได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังมาจากสวรรค์ ว่า

“ประชากรของเราเอ๋ย ออกมาจากนครนั้นเถิด

เพื่อเจ้าจะได้ไม่มีส่วนร่วมในบาปผิดของมัน

เพื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับมัน

5เพราะบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้ว

พระเจ้าทรงจดจำความผิดอันชั่วร้ายของมันได้

6จงคืนให้แก่มันเหมือนกับที่มันได้ให้ผู้อื่น

จงคืนสนองมันสองเท่าของสิ่งที่มันได้ทำ

จงผสมเหล้าให้แรงเป็นสองเท่าของถ้วยที่มันให้คนอื่น

7มันฟุ้งเฟ้อบำรุงบำเรอตัวเองเท่าใด

จงให้ทุกข์โศกความทรมานแก่มันเท่านั้น

มันลำพองใจว่า

‘ข้านั่งบัลลังก์เป็นราชินี ข้าไม่ใช่หญิงม่าย

ข้าจะไม่มีวันทุกข์โศก’

8ฉะนั้นภายในวันเดียวภัยพิบัติต่างๆ จะจู่โจมนครนั้น

คือความตาย ความทุกข์โศก และความอดอยาก

มันจะถูกไฟเผาวอดวาย

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษามันนั้นทรงฤทธิ์

9“เมื่อบรรดากษัตริย์ของโลกที่ร่วมประเวณีและร่วมฟุ้งเฟ้อกับนครนั้นเห็นควันไฟที่เผามัน พวกเขาจะร่ำไห้และไว้อาลัยให้นครนั้น 10พวกเขากลัวภัยแห่งความทุกข์ทรมานของมันจึงยืนอยู่ห่างๆ และร้องว่า

“ ‘วิบัติ! วิบัติแล้ว โอ มหานคร

โอ บาบิโลน นครซึ่งเรืองอำนาจ!

เพียงชั่วโมงเดียวความพินาศย่อยยับก็มาถึงเจ้า!’

11“พ่อค้าทั้งหลายของโลกจะร่ำไห้ไว้อาลัยนครนั้นเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกแล้ว 12คือทองคำ เงิน เพชรพลอยและไข่มุก ผ้าลินินเนื้อดี ผ้าสีม่วง ผ้าไหมและผ้าสีแดงเข้ม ไม้หอมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากงาช้าง ไม้ราคาแพง ทองสัมฤทธิ์ เหล็กและหินอ่อน 13สินค้าอื่นๆ คืออบเชย เครื่องเทศ เครื่องหอม มดยอบ กำยาน เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอก แป้งละเอียด ข้าวสาลี วัว แกะ ม้า รถม้า ร่างกายและวิญญาณมนุษย์

14“เขาทั้งหลายจะกล่าวว่า ‘ผลที่เจ้าใฝ่หาได้พ้นมือเจ้าไปแล้ว ทรัพย์สมบัติและความหรูหราทั้งปวงของเจ้าได้สูญสิ้นไปแล้ว มันไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาอีกแล้ว’ 15บรรดาพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการขายสินค้าให้นครนั้นจะยืนอยู่ห่างๆ เพราะกลัวภัยแห่งความทุกข์ทรมานของมัน พวกเขาจะร่ำไห้ไว้อาลัย 16และร้องว่า

“ ‘วิบัติ! วิบัติแล้ว โอ มหานคร

เจ้านุ่งห่มผ้าลินินเนื้อดี ผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม

แพรวพราวด้วยทองคำ เพชรพลอย และไข่มุก

17เพียงชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติอลังการทั้งหลายก็ได้ถูกทำลายย่อยยับไป!’

“นายเรือทุกคน ผู้โดยสาร ลูกเรือ และคนทั้งปวงที่หาเลี้ยงชีพจากทะเลจะยืนอยู่ห่างๆ 18เมื่อเห็นควันที่เผานครนั้นพวกเขาจะร้องว่า ‘เคยมีนครไหนบ้างที่เหมือนนครยิ่งใหญ่นี้?’ 19พวกเขาจะโปรยผงคลีใส่ศีรษะของตน ร่ำไห้คร่ำครวญ และร้องว่า

“ ‘วิบัติ! วิบัติแล้ว โอ มหานคร

ที่นี่ทำให้ทุกคนผู้มีเรือเดินทะเล

ร่ำรวยด้วยความมั่งคั่งของมัน

เพียงชั่วโมงเดียวมันก็ถูกทำลายย่อยยับไป!’

20“สวรรค์เอ๋ย จงชื่นชมยินดีเนื่องด้วยนครนี้!

ประชากรของพระเจ้า อัครทูต และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย

จงเปรมปรีดิ์เถิด! พระเจ้าทรงพิพากษา

ลงโทษนครนี้ให้ท่านแล้ว”

21จากนั้นทูตสวรรค์ผู้ทรงฤทธิ์องค์หนึ่งยกหินก้อนขนาดเท่าหินโม่ใหญ่ทุ่มลงในทะเลแล้วกล่าวว่า

“บาบิโลนมหานครจะถูกทุ่มลง

ด้วยความรุนแรงเช่นนี้แหละ

จะไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลย

22จะไม่มีใครได้ยินเสียงดนตรีจากนักพิณและ

นักดนตรี คนเป่าขลุ่ยและคนเป่าแตรในนครนี้อีกเลย

จะไม่พบช่างสาขาใดๆ

ในนครนี้อีกแล้ว

จะไม่มีเสียงโม่แป้งให้ได้ยิน

ในนครนี้อีกต่อไป

23จะไม่มีแสงตะเกียง

ในนครนี้อีกแล้ว

จะไม่ได้ยินเสียงของบ่าวสาว

ในนครนี้อีกต่อไป

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพ่อค้าทั้งหลายของเจ้าได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

เจ้าได้ใช้มนต์สะกดมวลประชาชาติให้หลงไป

24ในนครนี้เขาได้พบเลือดของเหล่าผู้เผยพระวจนะและเลือดของประชากรของพระเจ้า

และเลือดของคนทั้งปวงที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก”