Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 18:1-24

Babilonia jatun pueblomi urmashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, jahua pachamanta shujtaj angeltami, imatapish rurai tucuj uriyamucujta ricurcani. Chai angelca, achijlla shamushpami, cai pachatapish achijyachirca. 2Paica, sinchita caparishpami, cashna nirca:

«Babilonia jatun puebloca urmashcamari, urmashcamari.

Supaicuna causana huasi,

mapayachij espiritucuna paca tucushpa tiyana,

pʼiñana, millanana pajarocuna tʼaźinashpa causanapajllamari saquirishca.

3Tucui llajtacunamari, yuyai chingachishpa huainayachij vinotaca,

chai huarmipaj maquimanta ubyarcacuna.

Cai pacha jatun mandajcunapish,

paihuanmi huainayashpa causarcacuna.

Cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunapish,

chai huarmi tucui laya achca sumajcunata randijpimi,

paiman cʼatushpa achcata charijyarcacuna» nircami.

4Chai qʼuipaca, jahua pachamantaca shujtajmi cashna nirca:

«Ñuca agllashcacuna, chai pueblomanta llujshimuichij.

Chaimanta llujshishpami,

paicuna rurashca juchacunatapish mana ruranguichij,

paicunata japij llaquicunatapish mana apana tucunguichij.

5Chai huarmipaj juchacunaca,

jahua pachacamami chayashca.

Chai huarmi millaita rurashcacunatami,

Taita Diosca yuyarishca.

6Chai huarmimanca, cancunaman pai cushca shinallataj cuichij,

pai rurashcamantaca chaupihuan yallitapish tigrachichij.

Cancunaman ubyachingapaj pai chagrushpa allichij cashca vasollapitaj,

paimancarin ashtahuan ubyanacunata chagrushpa ubyachichigari.

7Paica, jatun tucushpa, munarishcata rurashpami,

achcata cushicushpa causarca.

Cunanca, chai shinallataj jatunta llaquichishpa huacachichigari.

Paipaj shungupica:

“Ñucaca, jatun mandaj huarmi shinamari mandashpa tiyacuni.

Ashta mana viuda huarmichu cani.

Imamanta huacanata mana charishachu” nirishpami tiyacun.

8Chaimanta paitaca, shuj punllallapimi,

paita japina cai tucui llaquicuna japinga:

Ungüicuna, llaquicuna, yaricaimi japinga.

Paitaca, ninahuan rupachishpami tucuchinga.

Pai imallata rurashcamanta juchachij Mandaj Taita Diosca,

Tucuita Rurai Tucuj cashpami, chashna llaquichinga» nircami.

9Chai huarmihuan huainayashpa, achcata cushicushpa causacuj, cai pacha jatun mandajcunapish, paita rupachishca cushni llujshicujta ricushpaca, jatunta llaquirishpami huacangacuna. 10Chai llaquita manchashcamanta, paicunaca carullamanta ricushpami:

«¡Ai, ai, jatun sinchi Babilonia pueblolla!

¡Shuj horasllapimari, canta llaquichinaca chayamushca!» ningacunami.

11Shinallataj cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunaca, paicuna apamushcata pi randij ña mana tiyajpimi, chai pueblomantaca jatunta llaquirishpa huacangacuna. 12Paicunaca: Curita, cullquita, sumaj rumicunata, sumaj perlasta, alli lino linsocunata, sedata, morado, puca linsocunatapish, mishquita ashnaj chʼican chʼican caspicunatapish, marfilmanta rurashca tucui laya sumajcunata, alli caspicunamanta rurashca tucui laya sumajcunata, cobreta, fierrota, marmolta, 13canelata, mishquita ashnacujcunata, inciensota, mirrata, olíbano nishcata, vinota, aceiteta, ashtahuan ñutu cutata, trigota, huagracunata, ovejacunata, caballocunata, carrocunata, randishca gentecunatapishmi, almandij cʼatungapaj apamujcuna carca.

14Paicunaca, chai pueblotaca: «Can tucuita yalli munashca sumaj micunataca, ña mana micunguichu. Achcata charishcatapish, sumajta cushicunatapish canca tucuimari chingachishcangui, cunanca ña manataj cutinca japinguichu» ningacunami.

15Tucui chaicunata cʼatushpa, randishpa chai pueblopi achcata charijyajcunaca, chai llaquita manchashcamanta carullamanmi jatunta llaquirishpa, caparirishpa huacashpa shayacungacuna.

Paicunaca, cashnami ningacuna:

16«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Alli lino churanata, morado, amsa puca churanacunata churashca,

curihuan, sumaj rumicunahuan, sumaj perlas-huanpish sumajyachishpa allichirishcami carca.

17Pai achcata charishcacunaca, shuj horallapimari tucui chingarishca» ningacunami.

Shinallataj barcocunata purichijcunata mandajcunapish, barcopi purijcunapish, jatun barcota purichijcunapish, mama cuchapi imacunata rurajcunapish carullamanmi shayarircacuna. 18Chai jatun pueblo rupacuj cushnita ricushpaca: «¿Ima shujtaj pueblotaj cai jatun pueblo shinaca tiyarcari?» nishpami caparircacuna. 19Chashna jatunta llaquirishpami, allpata umapi shitarishpa, pechopi huajtarishpa:

«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Pai achcata charishcahuanmari, mama cuchapi jatun barcocunahuan purijcunapish achcata charijyarcacuna.

¡Cungaimantamari ñapish tucui shitashca saquirishca!» nishpa huacarcacuna.

20¡Chai pueblo chashna tucushcamantaca, jahua pachapish,

cancunapish, Diospajlla cajcunapish, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish, cushicuichij!

¡Cancunata llaquichishcamantami, Taita Diosca cancunamanta shayarishpa, paitapish chashna llaquichishca!

21Chai qʼuipaca, imatapish rurai tucuj angelmi, molino rumi shina jatun rumita marcashpa, cashna nishpa mama cuchapi shitarca:

«Babilonia jatun pueblolla,

canpish cai rumita shinallatajmi shitashca cangui.

Chaimantaca, cutinca manataj ricuringuichu.

22Cai pueblopica, arpapi tocajcunapish,

flautapi tocajcunapish, trompetapi tocajcunapish

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Canpi causacuj tucui imata rurajcunapish

ña mana ashtahuan tiyangachu,

molino cutashcapish ña manataj ashtahuan uyaringachu.

23Caipica, achijyachij lamparacunapish,

ña mana ashtahuanca tiyangachu.

Novio, novia caźarashpa cushicushcapish,

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Ñaupaca, caipi randishpa, cʼatushpa causajcunami,

tucui llajtacunata yalli charijcuna carca.

Canca brujiashpami,

tucui llajtacunapi causajcunata umashpa causarcangui.

24Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuarpish,

Diospajlla cajcunapaj yahuarpish,

tucui cai pachapi huañuchishcacunapaj yahuarta jichashcapish,

canpica ricunallami siricun» nircami.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 18:1-24

Babylons fall

1Efter detta såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2Han ropade med stark röst:

”Det stora Babylon har fallit, det har fallit!

Det har blivit en plats där onda andar bor,

ett tillhåll för alla orena andar,

en plats där alla orena och avskyvärda fåglar samlas.

3För alla folk har druckit av vredesvinet

från hennes sexuella lössläppthet.

Kungarna på jorden har legat med henne,

och affärsmännen på jorden

har blivit rika på hennes makt och omåttliga lyx.”

4Sedan hörde jag en annan röst från himlen säga:

”Gå bort från henne, mitt folk,

så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder

och drabbas av samma plågor som hon.

5För hennes synder har staplats på varandra

och når ända upp till himlen,

och Gud har inte glömt bort det onda hon har gjort.

6Behandla henne som hon har behandlat er,

ge henne dubbelt igen för allt hon har gjort.

Blanda dubbelt åt henne i hennes egen blandning.

7Hon omgav sig med lyx och överflöd,

så låt henne nu få smaka på lika mycket plåga och sorg.

Hon säger i sitt hjärta:

’Jag sitter här som drottning.

Jag är inte änka och kommer aldrig att få uppleva sorg.’

8På en enda dag ska därför plågorna drabba henne,

död, sorg och hunger, och hon ska brännas upp i eld,

för Herren Gud som dömer henne är mäktig.

9Kungarna på jorden, som deltog i hennes sexuella lössläppthet och lyx, ska gråta och jämra sig över henne när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester. 10De kommer att stå på avstånd av rädsla för hennes plåga, och de ska ropa:

’Ve, ve du stora stad Babylon, du starka stad!

På en enda timme har domen kommit över dig.’

11Jordens affärsmän ska sörja och gråta över henne, för det finns ingen kvar som kan köpa deras skeppslaster, 12laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, tyger av linne, purpur och siden, lysande röda tyger, alla sorters välluktande trä, varor av elfenben och dyrbara träslag, koppar, järn och marmor, 13kryddor, parfymer, salvor och rökelse, vin, olja, fint mjöl och vete, boskap och får, hästar och vagnar, slavar och människoliv.

14Den frukt du längtade efter har du gått miste om. All lyx och prakt är borta, och ingen kommer att finna dem någonsin mer. 15Affärsmännen som bedrev handel med dessa varor och blev rika genom henne ska stå där på avstånd av rädsla för hennes plåga, och de ska gråta och jämra sig:

16’Ve, ve, denna stora stad,

som bar kläder av finaste linne

och mörkröda och lysande röda tyger,

och som var smyckad med guld,

ädelstenar och pärlor!

17På en enda timme försvann all din rikedom.’

Alla handelsfartygens kaptener och passagerare och besättningar, ja, alla som lever av att segla på havet, ska stå på avstånd, 18och när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester ska de ropa: ’Aldrig har det väl funnits en stad som denna!’ 19De ska strö jord på huvudet, klaga och ropa:

’Ve, ve denna stora stad,

som gjorde alla fartyg på haven rika genom sitt överflöd!

På en enda timme har allt ödelagts.’

20’Men gläd er över hennes öde,

du himmel och alla ni heliga och apostlar och profeter,

för Gud har dömt henne för det hon gjorde mot er!’ ”

21Sedan lyfte en väldig ängel upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sa:

”Med samma kraft ska Babylon,

den stora staden, störtas ner i djupet och aldrig finnas mer.

22Aldrig mer ska ljudet av musik från harpor,

flöjter och trumpeter höras i dig.

Aldrig mer ska hantverkare av något slag finnas i dig.

Aldrig mer ska något ljud från en kvarnsten höras i dig.

23Aldrig mer ska en lampa lysa i dig.

Aldrig mer ska några glada röster från brud

och brudgum höras i dig.

Dina köpmän styrde handeln i hela världen,

och du bedrog alla med din ockultism.

24I den staden rann blodet från profeterna

och från de heliga och alla som slaktats på jorden.”