Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 18

Babilonia jatun pueblomi urmashca

1Chaita ricushca q'uipaca, jahua pachamanta shujtaj angeltami, imatapish rurai tucuj uriyamucujta ricurcani. Chai angelca, achijlla shamushpami, cai pachatapish achijyachirca. Paica, sinchita caparishpami, cashna nirca:

«Babilonia jatun puebloca urmashcamari, urmashcamari.
    Supaicuna causana huasi,
mapayachij espiritucuna paca tucushpa tiyana,
    p'iñana, millanana pajarocuna t'aźinashpa causanapajllamari saquirishca.
Tucui llajtacunamari, yuyai chingachishpa huainayachij vinotaca,
    chai huarmipaj maquimanta ubyarcacuna.
Cai pacha jatun mandajcunapish,
    paihuanmi huainayashpa causarcacuna.
Cai pachapi randishpa c'atushpa purijcunapish,
    chai huarmi tucui laya achca sumajcunata randijpimi,
    paiman c'atushpa achcata charijyarcacuna» nircami.

Chai q'uipaca, jahua pachamantaca shujtajmi cashna nirca:

«Ñuca agllashcacuna, chai pueblomanta llujshimuichij.
    Chaimanta llujshishpami,
paicuna rurashca juchacunatapish mana ruranguichij,
    paicunata japij llaquicunatapish mana apana tucunguichij.
Chai huarmipaj juchacunaca,
    jahua pachacamami chayashca.
Chai huarmi millaita rurashcacunatami,
    Taita Diosca yuyarishca.
Chai huarmimanca, cancunaman pai cushca shinallataj cuichij,
    pai rurashcamantaca chaupihuan yallitapish tigrachichij.
Cancunaman ubyachingapaj pai chagrushpa allichij cashca vasollapitaj,
    paimancarin ashtahuan ubyanacunata chagrushpa ubyachichigari.

Paica, jatun tucushpa, munarishcata rurashpami,
    achcata cushicushpa causarca.
Cunanca, chai shinallataj jatunta llaquichishpa huacachichigari.
    Paipaj shungupica:
“Ñucaca, jatun mandaj huarmi shinamari mandashpa tiyacuni.
    Ashta mana viuda huarmichu cani.
    Imamanta huacanata mana charishachu” nirishpami tiyacun.
Chaimanta paitaca, shuj punllallapimi,
    paita japina cai tucui llaquicuna japinga:
Ungüicuna, llaquicuna, yaricaimi japinga.
    Paitaca, ninahuan rupachishpami tucuchinga.
Pai imallata rurashcamanta juchachij Mandaj Taita Diosca,
    Tucuita Rurai Tucuj cashpami, chashna llaquichinga» nircami.

Chai huarmihuan huainayashpa, achcata cushicushpa causacuj, cai pacha jatun mandajcunapish, paita rupachishca cushni llujshicujta ricushpaca, jatunta llaquirishpami huacangacuna. 10 Chai llaquita manchashcamanta, paicunaca carullamanta ricushpami:

«¡Ai, ai, jatun sinchi Babilonia pueblolla!
    ¡Shuj horasllapimari, canta llaquichinaca chayamushca!» ningacunami.

11 Shinallataj cai pachapi randishpa c'atushpa purijcunaca, paicuna apamushcata pi randij ña mana tiyajpimi, chai pueblomantaca jatunta llaquirishpa huacangacuna. 12 Paicunaca: Curita, cullquita, sumaj rumicunata, sumaj perlasta, alli lino linsocunata, sedata, morado, puca linsocunatapish, mishquita ashnaj ch'ican ch'ican caspicunatapish, marfilmanta rurashca tucui laya sumajcunata, alli caspicunamanta rurashca tucui laya sumajcunata, cobreta, fierrota, marmolta, 13 canelata, mishquita ashnacujcunata, inciensota, mirrata, olíbano nishcata, vinota, aceiteta, ashtahuan ñutu cutata, trigota, huagracunata, ovejacunata, caballocunata, carrocunata, randishca gentecunatapishmi, almandij c'atungapaj apamujcuna carca.

14 Paicunaca, chai pueblotaca: «Can tucuita yalli munashca sumaj micunataca, ña mana micunguichu. Achcata charishcatapish, sumajta cushicunatapish canca tucuimari chingachishcangui, cunanca ña manataj cutinca japinguichu» ningacunami.

15 Tucui chaicunata c'atushpa, randishpa chai pueblopi achcata charijyajcunaca, chai llaquita manchashcamanta carullamanmi jatunta llaquirishpa, caparirishpa huacashpa shayacungacuna.

Paicunaca, cashnami ningacuna:

16 «¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!
    Alli lino churanata, morado, amsa puca churanacunata churashca,
    curihuan, sumaj rumicunahuan, sumaj perlashuanpish sumajyachishpa allichirishcami carca.
17 Pai achcata charishcacunaca, shuj horallapimari tucui chingarishca» ningacunami.

Shinallataj barcocunata purichijcunata mandajcunapish, barcopi purijcunapish, jatun barcota purichijcunapish, mama cuchapi imacunata rurajcunapish carullamanmi shayarircacuna. 18 Chai jatun pueblo rupacuj cushnita ricushpaca: «¿Ima shujtaj pueblotaj cai jatun pueblo shinaca tiyarcari?» nishpami caparircacuna. 19 Chashna jatunta llaquirishpami, allpata umapi shitarishpa, pechopi huajtarishpa:

«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!
    Pai achcata charishcahuanmari, mama cuchapi jatun barcocunahuan purijcunapish achcata charijyarcacuna.
¡Cungaimantamari ñapish tucui shitashca saquirishca!» nishpa huacarcacuna.
20 ¡Chai pueblo chashna tucushcamantaca, jahua pachapish,
    cancunapish, Diospajlla cajcunapish, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish, cushicuichij!
¡Cancunata llaquichishcamantami, Taita Diosca cancunamanta shayarishpa, paitapish chashna llaquichishca!

21 Chai q'uipaca, imatapish rurai tucuj angelmi, molino rumi shina jatun rumita marcashpa, cashna nishpa mama cuchapi shitarca:

«Babilonia jatun pueblolla,
    canpish cai rumita shinallatajmi shitashca cangui.
    Chaimantaca, cutinca manataj ricuringuichu.
22 Cai pueblopica, arpapi tocajcunapish,
    flautapi tocajcunapish, trompetapi tocajcunapish
    ña manataj ashtahuan uyaringachu.
Canpi causacuj tucui imata rurajcunapish
    ña mana ashtahuan tiyangachu,
    molino cutashcapish ña manataj ashtahuan uyaringachu.
23 Caipica, achijyachij lamparacunapish,
    ña mana ashtahuanca tiyangachu.
Novio, novia cushicushpa caźarashcapish,
    ña manataj ashtahuan uyaringachu.
Ñaupaca, caipi randishpa, c'atushpa causajcunami,
    tucui llajtacunata yalli charijcuna carca.
Canca brujiashpami,
    tucui llajtacunapi causajcunata umashpa causarcangui.
24 Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuarpish,
    Diospajlla cajcunapaj yahuarpish,
tucui cai pachapi huañuchishcacunapaj yahuarta jichashcapish,
    canpica ricunalla siricun» nircami.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 18

Ang Pagkaguba sang Babilonia

1Pagkatapos sadto, nakita ko naman ang isa ka anghel nga nagapanaog halin sa langit. Gamhanan ini nga anghel, kag ang iya kasilaw nagpasanag sa bug-os nga kalibutan. Nagsinggit siya sing mabaskog, “Naguba na! Ang bantog nga Babilonia[a] naguba na! Karon nangin elistaran na lang ini sang mga demonyo kag malain[b] nga mga espiritu, kag sang tanan nga klase sang mga pispis nga ginakabig nga mahigko kag makangilil-ad. Natabo ini sa Babilonia tungod kay ang iya mga pumuluyo amo ang nagganyat sa mga tawo sa bug-os nga kalibutan nga magsunod sa ila imoralidad, nga ginakaugtan gid sang Dios. Ang mga hari sa kalibutan nagpakighilawas sa Babilonia. Kag ang mga negosyante sa kalibutan nagmanggaranon tungod kay sa ila siya nagpamakal sang iya mga kinahanglanon agod masunod ang iya mga bisyo.”

Kag may nabatian pa gid ako nga tingog halin sa langit nga nagasiling,

“Kamo nga akon mga tawo, guwa kamo sa sina nga siyudad,
agod indi kamo makasunod sa iya ginahimo nga malain,
kag agod indi kamo malakip sa silot nga para sa iya.
Kon tumpukon ang iya mga sala sunggo na ini sa langit.
Kag indi gid malipatan sang Dios ang iya kalautan.
Kon ano ang iya ginhimo nga malain sa iban amo man ang himuon sa iya,
kag doble pa ang balos sa iya.
Kon ano ang iya ginsilot sa iban, doblehon ina bilang balos sa iya.
Kon paano nga nagpabugal siya kag nagpagusto sang iya manggad, amo man ang itumbas nga kalisod kag kasubo sa iya.
Ang iya pagsalig rayna siya kag indi gid magpangasubo pareho sa mga balo.
Tungod sini, magaabot sa iya ang mga kalalat-an: mga masakit, mga kasubo kag kagutom, sa sulod lang sang isa ka adlaw.
Pagkatapos sunugon siya dayon,
tungod kay gamhanan ang Ginoong Dios nga nagasentensya sa iya.

“Ang mga hari sa kalibutan nga nagpakighilawas sa iya kag nagpatuyang sang iya manggad magahibi kon makita nila ang aso sang iya pagkasunog. 10 Didto sila sa malayo magatan-aw tungod kay nahadlok sila nga basi kon malakip sila sa silot nga para sa iya. Magasiling sila, ‘Kanugon! Kanugon sang bantog kag gamhanan nga siyudad sang Babilonia. Kay sa malip-ot lang nga tion[c] nasilutan siya!’

11 “Magahibi kag magapangasubo ang mga negosyante sa bug-os nga kalibutan tungod sa natabo sa sadto nga siyudad, kay wala na sing may magabakal sang ila mga baligya. 12 Wala na sing may magabakal sang ila bulawan, pilak, malahalon nga mga bato, kag mga perlas; kag sang ila mga tela nga linen, seda, kag mga tela nga granate kag pula. Wala na sing may magabakal sang ila kahoy nga mahamot, sang ila galamiton nga ginhimo halin sa bangkil sang elepante, sa mga malahalon nga kahoy, sa saway, sa salsalon, kag sa marmol. 13 Kag sin-o pa ang magabakal sang ila mga ginabaligya nga mga pahamot nga pareho sang sinamon, insenso, mira kag iban pa. Wala na sing may magabakal sang ila bino, lana, harina kag trigo; sang ila mga baka, karnero, kabayo kag karwahe; kag bisan sang ila mga ulipon nga mga tawo. 14 Magasiling ang mga negosyante sa siyudad sang Babilonia, ‘Ang tanan nga butang nga imo ginahandom nga angkunon nagkaladula. Ang tanan mo nga manggad kag pagkabutang nga ginapadayaw nadula, kag ini tanan indi mo na makita liwat!’ 15 Ang mga negosyante nga nagmanggaranon sa ila negosyo sa sini nga siyudad magatindog didto sa malayo tungod kay nahadlok sila nga basi kon malakip sila sa silot nga para sa iya. Magahibi sila kag magapangasubo, 16 kag magasiling, ‘Kanugon! Kanugon sang sina nga bantog nga siyudad! Sang una ang mga tawo dira nagabayo sang malahalon nga mga tela nga linen kag sang mga tela nga granate kag pula, kag nagapangalahas sang bulawan, malahalon nga mga bato, kag mga perlas! 17 Pero sa malip-ot lang nga tion nadula ang tanan niya nga manggad!’

“Magatan-aw sa malayo ang mga kapitan sa mga barko kag ang ila mga tripulante, pati ang mga pasahero, kag ang tanan nga tawo nga ang ila palangitan-an sa dagat. 18 Samtang nagatan-aw sila sa aso sang pagkasunog sang siyudad magasinggit sila, ‘Wala gid sing siyudad nga makapareho sa sina nga bantog nga siyudad!’ 19 Tungod sa ila kasubo sabwagan nila sing yab-ok ang ila mga ulo kag magahinibi nga nagasiling, ‘Kanugon! Kanugon sang sina nga bantog nga siyudad! Tungod sa iya manggad nagmanggaranon ang tanan nga may mga sakayan sa dagat nga nagpakignegosyo sa iya! Pero sa malip-ot lang nga tion nadula ang tanan!’

20 “Gani kamo tanan nga ara sa langit, magkalipay kamo tungod sa natabo sa sina nga siyudad. Magkalipay kamo, kamo nga mga propeta, mga apostoles, kag mga katawhan sang Dios, tungod kay ginsentensyahan na siya sang Dios sa iya mga ginpanghimo sa inyo!”

21 Karon, may isa ka anghel nga gamhanan nga nagpulot sang bato nga ang kadakuon pareho sa dako nga galingan, kag ginhaboy niya dayon ini sa dagat kag nagsiling, “Pareho sini ang pagkadula sang bantog nga siyudad sang Babilonia, kay indi na gid ini makita liwat. 22 Indi na gid mabatian sa siyudad ang mga sunata sang mga manug-arpa, mga manugkanta, mga manugplawta kag mga manugtrumpeta. Indi na man makita didto nga may nagaobra sang bisan ano nga klase nga obra. Kag wala na sing may mabatian didto nga nagagaling. 23 Wala na gid sing suga nga makita. Wala na sing may mabatian nga tingog sang mga bag-o nga ginkasal. Pagasilutan ang Babilonia tungod kay ang mga negosyante didto puwerte ka matinaas-taason, kag tungod kay ang mga manugbabaylan didto amo ang nagpatalang sa mga tawo sa bug-os nga kalibutan.”

24 Kag indi lang ina, ginpamatay man didto ang mga propeta kag mga katawhan sang Dios. Kag ang tanan nga ginpamatay sa bug-os nga kalibutan ginpamatay tungod sa sina nga siyudad.

Notas al pie

  1. 18:2 Babilonia: Tan-awa ang “footnote” sa 14:8.
  2. 18:2 malain: sa literal, mahigko.
  3. 18:10 malip-ot lang nga tion: sa literal, sa sulod sang isa ka oras. Amo man sa bersikulo 17 kag 19.