Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 18:1-24

Babilonia jatun pueblomi urmashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, jahua pachamanta shujtaj angeltami, imatapish rurai tucuj uriyamucujta ricurcani. Chai angelca, achijlla shamushpami, cai pachatapish achijyachirca. 2Paica, sinchita caparishpami, cashna nirca:

«Babilonia jatun puebloca urmashcamari, urmashcamari.

Supaicuna causana huasi,

mapayachij espiritucuna paca tucushpa tiyana,

pʼiñana, millanana pajarocuna tʼaźinashpa causanapajllamari saquirishca.

3Tucui llajtacunamari, yuyai chingachishpa huainayachij vinotaca,

chai huarmipaj maquimanta ubyarcacuna.

Cai pacha jatun mandajcunapish,

paihuanmi huainayashpa causarcacuna.

Cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunapish,

chai huarmi tucui laya achca sumajcunata randijpimi,

paiman cʼatushpa achcata charijyarcacuna» nircami.

4Chai qʼuipaca, jahua pachamantaca shujtajmi cashna nirca:

«Ñuca agllashcacuna, chai pueblomanta llujshimuichij.

Chaimanta llujshishpami,

paicuna rurashca juchacunatapish mana ruranguichij,

paicunata japij llaquicunatapish mana apana tucunguichij.

5Chai huarmipaj juchacunaca,

jahua pachacamami chayashca.

Chai huarmi millaita rurashcacunatami,

Taita Diosca yuyarishca.

6Chai huarmimanca, cancunaman pai cushca shinallataj cuichij,

pai rurashcamantaca chaupihuan yallitapish tigrachichij.

Cancunaman ubyachingapaj pai chagrushpa allichij cashca vasollapitaj,

paimancarin ashtahuan ubyanacunata chagrushpa ubyachichigari.

7Paica, jatun tucushpa, munarishcata rurashpami,

achcata cushicushpa causarca.

Cunanca, chai shinallataj jatunta llaquichishpa huacachichigari.

Paipaj shungupica:

“Ñucaca, jatun mandaj huarmi shinamari mandashpa tiyacuni.

Ashta mana viuda huarmichu cani.

Imamanta huacanata mana charishachu” nirishpami tiyacun.

8Chaimanta paitaca, shuj punllallapimi,

paita japina cai tucui llaquicuna japinga:

Ungüicuna, llaquicuna, yaricaimi japinga.

Paitaca, ninahuan rupachishpami tucuchinga.

Pai imallata rurashcamanta juchachij Mandaj Taita Diosca,

Tucuita Rurai Tucuj cashpami, chashna llaquichinga» nircami.

9Chai huarmihuan huainayashpa, achcata cushicushpa causacuj, cai pacha jatun mandajcunapish, paita rupachishca cushni llujshicujta ricushpaca, jatunta llaquirishpami huacangacuna. 10Chai llaquita manchashcamanta, paicunaca carullamanta ricushpami:

«¡Ai, ai, jatun sinchi Babilonia pueblolla!

¡Shuj horasllapimari, canta llaquichinaca chayamushca!» ningacunami.

11Shinallataj cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunaca, paicuna apamushcata pi randij ña mana tiyajpimi, chai pueblomantaca jatunta llaquirishpa huacangacuna. 12Paicunaca: Curita, cullquita, sumaj rumicunata, sumaj perlasta, alli lino linsocunata, sedata, morado, puca linsocunatapish, mishquita ashnaj chʼican chʼican caspicunatapish, marfilmanta rurashca tucui laya sumajcunata, alli caspicunamanta rurashca tucui laya sumajcunata, cobreta, fierrota, marmolta, 13canelata, mishquita ashnacujcunata, inciensota, mirrata, olíbano nishcata, vinota, aceiteta, ashtahuan ñutu cutata, trigota, huagracunata, ovejacunata, caballocunata, carrocunata, randishca gentecunatapishmi, almandij cʼatungapaj apamujcuna carca.

14Paicunaca, chai pueblotaca: «Can tucuita yalli munashca sumaj micunataca, ña mana micunguichu. Achcata charishcatapish, sumajta cushicunatapish canca tucuimari chingachishcangui, cunanca ña manataj cutinca japinguichu» ningacunami.

15Tucui chaicunata cʼatushpa, randishpa chai pueblopi achcata charijyajcunaca, chai llaquita manchashcamanta carullamanmi jatunta llaquirishpa, caparirishpa huacashpa shayacungacuna.

Paicunaca, cashnami ningacuna:

16«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Alli lino churanata, morado, amsa puca churanacunata churashca,

curihuan, sumaj rumicunahuan, sumaj perlas-huanpish sumajyachishpa allichirishcami carca.

17Pai achcata charishcacunaca, shuj horallapimari tucui chingarishca» ningacunami.

Shinallataj barcocunata purichijcunata mandajcunapish, barcopi purijcunapish, jatun barcota purichijcunapish, mama cuchapi imacunata rurajcunapish carullamanmi shayarircacuna. 18Chai jatun pueblo rupacuj cushnita ricushpaca: «¿Ima shujtaj pueblotaj cai jatun pueblo shinaca tiyarcari?» nishpami caparircacuna. 19Chashna jatunta llaquirishpami, allpata umapi shitarishpa, pechopi huajtarishpa:

«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Pai achcata charishcahuanmari, mama cuchapi jatun barcocunahuan purijcunapish achcata charijyarcacuna.

¡Cungaimantamari ñapish tucui shitashca saquirishca!» nishpa huacarcacuna.

20¡Chai pueblo chashna tucushcamantaca, jahua pachapish,

cancunapish, Diospajlla cajcunapish, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish, cushicuichij!

¡Cancunata llaquichishcamantami, Taita Diosca cancunamanta shayarishpa, paitapish chashna llaquichishca!

21Chai qʼuipaca, imatapish rurai tucuj angelmi, molino rumi shina jatun rumita marcashpa, cashna nishpa mama cuchapi shitarca:

«Babilonia jatun pueblolla,

canpish cai rumita shinallatajmi shitashca cangui.

Chaimantaca, cutinca manataj ricuringuichu.

22Cai pueblopica, arpapi tocajcunapish,

flautapi tocajcunapish, trompetapi tocajcunapish

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Canpi causacuj tucui imata rurajcunapish

ña mana ashtahuan tiyangachu,

molino cutashcapish ña manataj ashtahuan uyaringachu.

23Caipica, achijyachij lamparacunapish,

ña mana ashtahuanca tiyangachu.

Novio, novia caźarashpa cushicushcapish,

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Ñaupaca, caipi randishpa, cʼatushpa causajcunami,

tucui llajtacunata yalli charijcuna carca.

Canca brujiashpami,

tucui llajtacunapi causajcunata umashpa causarcangui.

24Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuarpish,

Diospajlla cajcunapaj yahuarpish,

tucui cai pachapi huañuchishcacunapaj yahuarta jichashcapish,

canpica ricunallami siricun» nircami.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 18:1-24

Kugwa kwa Babuloni

1Zitatha izi ndinaona mngelo wina akutsika kuchokera kumwamba. Iye anali ndi ulamuliro waukulu, ndipo dziko lapansi linawala ndi ulemerero. 2Mngeloyo anafuwula ndi mawu amphamvu kuti:

“ ‘Wagwa! Wagwa Babuloni Wamkulu!’

Wasandulika mokhalamo ziwanda

ndi kofikako mizimu yonse yoyipa

ndi mbalame zonse zonyansa

ndi zodetsedwa.

3Pakuti mayiko onse amwa

vinyo ozunguza mutu wazigololo zake.

Mafumu a dziko lapansi achita naye chigololo,

ndipo amalonda a dziko lapansi analemera kuchokera pa zolakalaka zake zosefukira.”

Awachenjeza kuti Athawe Chiweruzo cha Babuloni

4Ndiponso ndinamva mawu ena kuchokera kumwamba akuti:

“ ‘Anthu anga tulukani, mwa iye,’

mungachimwe naye

kuti musadzalandire nawo gawo lililonse la miliri yake;

5pakuti machimo ake awunjikana mpaka kumwamba,

ndipo Mulungu wakumbukira milandu yake.

6Bwezerani Iye monga momwe iye anakuchitirani.

Mubwezereni mowirikiza pa zimene anachita.

Mumusakanizire magawo awiri kuchokera mʼchikho chake.

7Mumuzunze, kumumvetsa chisoni kwambiri

monga mwaulemerero ndi zolakalaka

zimene anadzaza mu mtima mwake. Iye anadzikuza nʼkumati,

‘Ndinakhala monga mfumu yayikazi,

ine sindine wamasiye

ndipo sindidzalira maliro.’

8Chifukwa chake miliri yake idzamugonjetsa tsiku limodzi;

imfa, kulira maliro ndi njala.

Iye adzanyeka ndi moto

pakuti wamphamvu ndi Mulungu Ambuye amene wamuweruza.

Tsoka la Babuloni

9“Mafumu a dziko lapansi, amene anachita naye chigololo nachita naye pamodzi zosangalatsa moyo uno, akadzaona utsi wa kunyeka kwake, adzalira nakhuza maliro ake. 10Iwo adzayima kutali nalira chifukwa choopsedwa ndi mazunzo ake.

“ ‘Tsoka! Tsoka mzinda waukulu

iwe, Babuloni mzinda wamphamvu!

Mu ora limodzi chiwonongeko chako chafika!’

11“Amalonda a dziko lapansi adzalira nakhuza maliro ake chifukwa palibenso amene akugula katundu wawo, 12katundu wagolide, siliva, miyala yamtengo wapamwamba ndi ngale; nsalu zoyera kwambiri zapamwamba ndi zofiira; nsalu zasilika ndi zapepo; mitengo iliyonse yonunkhira ndi zinthu zilizonse zopangidwa ndi mnyanga, kapena matabwa ogulidwa ndi ndalama zambiri kapena mkuwa kapena chitsulo ndi mwala wonyezimira; 13zokometsera zakudya, mure, lubani ndi zofukiza zina, vinyo ndi mafuta a olivi, ufa wosalala ndi tirigu; ngʼombe ndi nkhosa; akavalo ndi ngolo; ndi anthu adzagulitsidwa ukapolo.

14“Iwo adzanena kuti, ‘Chipatso chimene unachilakalaka chakuchokera. Chuma chako chonse ndi ulemerero zatha, sizidzapezekanso.’ 15Amalonda amene anagulitsa zinthu izi napeza chuma kuchokera kwa iye adzayima patali potero ataopsedwa ndi mazunzo ake. Adzalira ndi kukhuza maliro 16ndipo adzalira mokuwa kuti,

“ ‘Tsoka! Tsoka! Mzinda waukulu,

iwe wovala nsalu zoyera kwambiri, zapepo ndi zofiira,

ndi wonyezimira ndi golide, miyala yamtengo wapamwamba ndi ngale!

17Chuma chambiri choterechi chafika powonongeka mu ora limodzi!’

“Oyendetsa sitima ndi onse oyenda pa sitima ya pamadzi, ogwira ntchito mʼsitima ndi onse amene amadalira nyanja pamoyo wa tsiku ndi tsiku adzayima patali potero. 18Akadzaona utsi wa kunyeka kwake, adzakuwa kuti, ‘Kodi panalinso mzinda wina ngati mzinda waukuluwu?’ 19Adzathira fumbi pamitu pawo ndipo adzalira nakhuza maliro kuti,

“Tsoka! Tsoka mzinda waukulu iwe,

kumene onse anali ndi sitima pa nyanja

analemera kudzera mʼchuma chake!

Mu ora limodzi wawonongedwa.

20“Kondwerani chifukwa cha iye inu kumwamba!

Kondwerani oyera mtima

ndi atumwi ndi aneneri!

Mulungu wamuweruza iye

monga momwe anakuchitirani inu.”

Chiwonongeko Chotsiriza cha Babuloni

21Kenaka mngelo wamphamvu ananyamula mwala waukulu ngati mphero yayikulu nawuponya mʼnyanja nanena kuti,

“Mwa mphamvu chonchi

mzinda waukulu wa Babuloni udzaponyedwa pansi,

sudzapezekanso.

22Mwa iwe simudzamvekanso liwu la woyimba zeze, ndi akatswiri a zoyimbayimba,

oyimba zitoliro, ndi lipenga.

Mwa iwe simudzapezekanso

mʼmisiri wina aliyense.

Mwa iwe simudzapezekanso

phokoso la mphero.

23Kuwala kwa nyale

sikudzawunikanso mwa inu.

Mawu a mkwati ndi mkwatibwi

sadzamvekanso mwa iwe.

Amalonda anu anali akuluakulu a dziko lapansi.

Mitundu yonse inasokonezedwa ndi zamatsenga zako.

24Mwa iye munapezeka magazi a aneneri ndi a oyera mtima,

ndi onse amene anaphedwa pa dziko lapansi.”