Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 17:1-18

Huainayaj huarmimi manchanana animalpi tiyarishcata

1Chai qʼuipaca, canchis copacunata charicuj canchis angelcunamanta shuj shamushpami, ñucataca cashna nirca: «Chai achca yacucuna jahuapi tiyacuj, huainayaj huarmita ima shina llaquichina tucushcata shamui ricuchisha. 2Chai huarmihuanca, cai pacha jatun mandajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapishmi huainayashpa causarcacuna. Tucuicunami chai huarmihuan vinota ubyashpa, machashpa huainayarcacuna» nircami.

3Chai qʼuipaca ñucataca, Diospaj Espiritumi shitashca pambaman pusharca. Chaipica, canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca manchanana animalpi tiyarishca huarmitami ricurcani. Chai animalca, tucui paipaj aichapimi, Taita Diosta cʼamij shuticunata charirca. 4Chai huarmica, moradota, amsa pucata churashcami carca. Shinallataj sumaj rumicunahuanpish, perlas-huanpish, curihuanpish sumajta allichirishcami carca. Maquipica, curi copatami achcacunahuan huainayashca millanayaj mapacunahuan jundata charicurca. 5Chai huarmica, paipaj frentepica:

jatun babilonia,

cai pachapi huainayajcunatapish,

millananacunata rurajcunatapish huachaj mama

nishca quillcatami charirca. Chaica pi mana entendi tucuipaj shutimi. 6Chai huarmitaca, Diospajlla cajcunapaj yahuarhuanpish, Jesusmanta huillajcunapaj yahuarhuanpish machashcatami ricurcani.

Chaita ricushpaca, achcatami mancharircani. 7Chashna mancharijpimi chai angelca, ñucataca cashna nirca: «¿Ima nishpataj chashna mancharingui? Can ricushca huarmimantapish, paita aparishca canchis umacunayuj, chunga gachucunayuj manchanana animalmantapish, pi mana yachashcataca cunanmari canman huillagrini. 8Can ña ricushca manchanana animalca causarcami, cunanca ña illanmi. Chashna cashpapish chai animalca, jatun llaquipi chingarinaman ringapajllami, jatun jutcumanta ñalla llujshimugrin. Ñaupaman causaj cashca cunanca ña illaj, cutin shamuna caj chai animalta cai pachapi causajcuna ricushpaca, achcatami mancharingacuna. Chaicunaca, cai pachata rurashcamantapachami, paicunapaj shuticunataca, causanaman rinapaj libropi mana quillcashcacuna.

9¡Caitaca, alli yachaillahuanmi ima cashcatapish yachai tucun! Chai canchis umacunaca, canchis urcucunami. Chai urcucuna jahuapimi, chai huarmica tiyacun. 10Shinallataj chai canchis umacunapish, canchis jatun mandajcunami. Chai canchis mandajcunamanta pichcaca, ñami urmarca. Shujca, cunanmi mandacun, caishujca manaraj shamushcachu. Pai shamushpaca, mana unicama mandangachu. 11Ñaupaman causaj, cunan ña illaj manchanana animalhuanmi, mandajcunaca pusaj tucunga. Chai canchis mandajcunallahuantajmi, paica jatun llaquipi chingarinaman ringa.

12Can ricushca chunga gachucunaca, mandanata manaraj chasquij chunga jatun mandajcunami. Chashna cashpapish paicunaca, manchanana animaldijmi, shuj horascamalla jatun mandajcuna shinallataj mandanataca chasquinga. 13Paicunaca, tucuicuna shujlla yuyai tucushpami, tucuita ruranatapish, mandanatapish, chai manchanana animalman cunga. 14Chai jatun mandajcunaca, Malta Ovejahuanmi macanacunga. Chai macanacuipica Malta Ovejami, jatun amocunapajpish Jatun Amo, jatun mandajcunatapish Jatun Mandaj cashcamanta, paicunataca mishanga. Paihuan cajcunapish, Dios agllashpa cayashcacunami, Paita alli caźujcunami» nircami.

15Chai angelca, cashnapish nircarajmi: «Chai juchallishpa causaj huarmi tiyacun jatun cucha yacuca pueblocunami, achca gentecunami, llajtacunami, chʼican chʼican rimaita rimajcunami. 16Can ricushca chai manchanana animalpaj chunga gachucunaca, huainayaj huarmitaca pʼiñashpami sapalla lluchullata, shitashpa saquingacuna. Paipaj aichataca micushpami, ninapi rupachingacuna. 17Taita Diosllatajmi paicunapaj shungupica, tucuicuna shuj yuyailla tucushpa, chai manchanana animalman mandanata cuna yuyaita churarca. Taita Diosca, Pai huillashca Shimicuna pajtangacamami, mandanata paiman cuchun saquirca. 18Can ricushca huarmica, cai pacha jatun mandajcunata mandacuj jatun pueblomi» nircami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 17:1-18

Ang Babaeng Bayaran

1Pagkatapos, lumapit sa akin ang isa sa pitong anghel na may sisidlan at sinabi, “Halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. 2Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya, at ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan.”

3Pagkatapos, napuspos ako ng Banal na Espiritu at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may pitong ulo at sampung sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Dios. 4Kulay ube at pula ang damit ng babae, at may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato, at perlas. May hawak siyang gintong tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya dahil sa kanyang sekswal na imoralidad. 5Nakasulat sa noo niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan: “Ang sikat na lungsod ng Babilonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran17:5 ina ng lahat ng babaeng bayaran: Maaaring ang ibig sabihin, ina ng lahat ng sumasamba sa mga dios-diosan. at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo.” 6At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal17:6 pinabanal: Tingnan ang “footnote” sa 5:8. ng Dios na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus.

Namangha ako nang makita ko siya. 7Pero sinabi sa akin ng anghel, “Huwag kang mamangha. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya, na may pitong ulo at sampung sungay. 8Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman, at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon, at namatay na, ngunit nabuhay na naman.

9“Kailangan dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang pitong ulo ay ang pitong bundok na inuupuan ng babae. Nangangahulugan din ito ng pitong hari. 10Lima sa pitong iyon ay patay na, ang isa ay naghahari pa ngayon, at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. 11Ang halimaw na buhay noon, pero patay na ngayon, ang siyang ikawalong hari. Kabilang din siya sa naunang pitong hari, at hahantong din siya sa kapahamakan.

12“Ang sampung sungay na nakita mo ay ang sampung hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon.17:12 sa loob lang ng maikling panahon: sa literal, sa loob ng isang oras. 13Iisa ang layunin ng sampung haring iyon. At ipapailalim nila ang kapangyarihan at pamamahala nila sa halimaw.17:13 ipapailalim … sa halimaw: Ang ibig sabihin, tutulungan nila ang halimaw sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. 14Lalabanan nila ang Tupa ngunit matatalo sila, dahil siya ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari. Kasama ng Tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili.”

15Sinabi rin sa akin ng anghel, “Ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa ibaʼt ibang lahi, bansa at wika. 16Ang sampung sungay at ang halimaw na nakita mo ay mapopoot sa babaeng bayaran. Kukunin nila ang mga ari-arian niya pati na ang suot niyang damit at walang maiiwan sa kanya. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. 17Niloob ng Dios na maisakatuparan ng sampung hari ang kanyang layunin. Kaya mapagkakasunduan nila na ipailalim sa halimaw ang kapangyarihan at pamamahala nila hanggang sa matupad ang sinabi ng Dios.

18“Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari sa mga hari sa mundo.”