Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 17:1-18

Huainayaj huarmimi manchanana animalpi tiyarishcata

1Chai qʼuipaca, canchis copacunata charicuj canchis angelcunamanta shuj shamushpami, ñucataca cashna nirca: «Chai achca yacucuna jahuapi tiyacuj, huainayaj huarmita ima shina llaquichina tucushcata shamui ricuchisha. 2Chai huarmihuanca, cai pacha jatun mandajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapishmi huainayashpa causarcacuna. Tucuicunami chai huarmihuan vinota ubyashpa, machashpa huainayarcacuna» nircami.

3Chai qʼuipaca ñucataca, Diospaj Espiritumi shitashca pambaman pusharca. Chaipica, canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca manchanana animalpi tiyarishca huarmitami ricurcani. Chai animalca, tucui paipaj aichapimi, Taita Diosta cʼamij shuticunata charirca. 4Chai huarmica, moradota, amsa pucata churashcami carca. Shinallataj sumaj rumicunahuanpish, perlas-huanpish, curihuanpish sumajta allichirishcami carca. Maquipica, curi copatami achcacunahuan huainayashca millanayaj mapacunahuan jundata charicurca. 5Chai huarmica, paipaj frentepica:

jatun babilonia,

cai pachapi huainayajcunatapish,

millananacunata rurajcunatapish huachaj mama

nishca quillcatami charirca. Chaica pi mana entendi tucuipaj shutimi. 6Chai huarmitaca, Diospajlla cajcunapaj yahuarhuanpish, Jesusmanta huillajcunapaj yahuarhuanpish machashcatami ricurcani.

Chaita ricushpaca, achcatami mancharircani. 7Chashna mancharijpimi chai angelca, ñucataca cashna nirca: «¿Ima nishpataj chashna mancharingui? Can ricushca huarmimantapish, paita aparishca canchis umacunayuj, chunga gachucunayuj manchanana animalmantapish, pi mana yachashcataca cunanmari canman huillagrini. 8Can ña ricushca manchanana animalca causarcami, cunanca ña illanmi. Chashna cashpapish chai animalca, jatun llaquipi chingarinaman ringapajllami, jatun jutcumanta ñalla llujshimugrin. Ñaupaman causaj cashca cunanca ña illaj, cutin shamuna caj chai animalta cai pachapi causajcuna ricushpaca, achcatami mancharingacuna. Chaicunaca, cai pachata rurashcamantapachami, paicunapaj shuticunataca, causanaman rinapaj libropi mana quillcashcacuna.

9¡Caitaca, alli yachaillahuanmi ima cashcatapish yachai tucun! Chai canchis umacunaca, canchis urcucunami. Chai urcucuna jahuapimi, chai huarmica tiyacun. 10Shinallataj chai canchis umacunapish, canchis jatun mandajcunami. Chai canchis mandajcunamanta pichcaca, ñami urmarca. Shujca, cunanmi mandacun, caishujca manaraj shamushcachu. Pai shamushpaca, mana unicama mandangachu. 11Ñaupaman causaj, cunan ña illaj manchanana animalhuanmi, mandajcunaca pusaj tucunga. Chai canchis mandajcunallahuantajmi, paica jatun llaquipi chingarinaman ringa.

12Can ricushca chunga gachucunaca, mandanata manaraj chasquij chunga jatun mandajcunami. Chashna cashpapish paicunaca, manchanana animaldijmi, shuj horascamalla jatun mandajcuna shinallataj mandanataca chasquinga. 13Paicunaca, tucuicuna shujlla yuyai tucushpami, tucuita ruranatapish, mandanatapish, chai manchanana animalman cunga. 14Chai jatun mandajcunaca, Malta Ovejahuanmi macanacunga. Chai macanacuipica Malta Ovejami, jatun amocunapajpish Jatun Amo, jatun mandajcunatapish Jatun Mandaj cashcamanta, paicunataca mishanga. Paihuan cajcunapish, Dios agllashpa cayashcacunami, Paita alli caźujcunami» nircami.

15Chai angelca, cashnapish nircarajmi: «Chai juchallishpa causaj huarmi tiyacun jatun cucha yacuca pueblocunami, achca gentecunami, llajtacunami, chʼican chʼican rimaita rimajcunami. 16Can ricushca chai manchanana animalpaj chunga gachucunaca, huainayaj huarmitaca pʼiñashpami sapalla lluchullata, shitashpa saquingacuna. Paipaj aichataca micushpami, ninapi rupachingacuna. 17Taita Diosllatajmi paicunapaj shungupica, tucuicuna shuj yuyailla tucushpa, chai manchanana animalman mandanata cuna yuyaita churarca. Taita Diosca, Pai huillashca Shimicuna pajtangacamami, mandanata paiman cuchun saquirca. 18Can ricushca huarmica, cai pacha jatun mandajcunata mandacuj jatun pueblomi» nircami.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 17:1-18

Mkazi Wachiwerewere

1Mmodzi wa angelo asanu ndi awiri aja amene anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri anadza nati kwa ine, “Bwera ndikuonetse chilango cha mkazi wadama wotchuka uja amene akukhala pambali pa madzi ambiri. 2Mafumu a dziko lapansi amachita naye chigololo ndipo okhala pa dziko lapansi analedzera ndi vinyo wa zigololo zake.”

3Kenaka mngeloyo anandinyamula mwa Mzimu Woyera kupita nane ku chipululu. Kumeneko ndinaona mkazi atakhala pa chirombo chofiira chokutidwa ndi mayina a chipongwe ndipo chinali ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. 4Mkaziyo anavala zovala za pepo ndi zofiira nadzikongoletsa ndi golide, miyala yapamwamba ndi ngale. Ananyamula chikho chagolide mʼdzanja lake, chodzaza ndi zinthu zonyansa ndi fungo loyipa la zigololo zake. 5Pa mphumi pake panalembedwa dzina lodabwitsa:

BABULONI WAMKULU

MAYI WA AKAZI ADAMA

NDI WAZOYIPITSA ZA DZIKO LAPANSI.

6Ndinaona kuti mkaziyo anali ataledzera ndi magazi a oyera mtima, magazi a amene anachitira umboni Yesu.

Nditamuona mkaziyo ndinadabwa kwambiri. 7Kenaka mngelo uja anati kwa ine, “Bwanji ukudabwa? Ndikufotokozera chinsinsi cha mkaziyu ndi chinsinsi cha chirombo chimene wakwerapochi chokhala ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. 8Chirombo chimene wachionachi chinalipo kale koma tsopano kulibe ndipo chidzatuluka ku chidzenje chakuya ndi kupita kukawonongedwa. Anthu okhala pa dziko lapansi amene mayina awo sanalembedwe mʼbuku lamoyo kuyambira pa kulengedwa kwa dziko lapansi adzadabwa pamene adzaona chirombocho, chifukwa chinalipo kale, tsopano kulibe, komabe chidzabwera.

9“Zimenezi zikufunika kuganizira mwanzeru. Mitu isanu ndi iwiriyo ndi mapiri asanu ndi awiri pomwe mkazi uja amakhalirapo. Yomweyonso ndi mafumu asanu ndi awiri. 10Mafumu asanu anagwa, imodzi ilipo ndipo ina sinabwere; koma pamene idzafika, idzayenera kukhala kwa kanthawi kochepa. 11Chirombo chomwe chinalipo kale ndipo tsopano kulibe ndiyo mfumu yachisanu ndi chitatu. Iyo ndi ya mʼgulu la asanu ndi awiriwo ndipo ikupita kukawonongedwa.

12“Nyanga khumi unaziona zija ndi mafumu khumi amene sanapatsidwe ulamuliro, koma adzapatsidwa ulamuliro pamodzi ndi chirombo kwa ora limodzi. 13Mafumuwo ali ndi cholinga chimodzi ndipo adzapereka mphamvu ndi ulamuliro wawo kwa chirombocho. 14Iwo adzachita nkhondo ndi Mwana Wankhosa, koma Mwana Wankhosayo adzawagonjetsa chifukwa Iye ndi Mbuye wa ambuye ndi Mfumu ya mafumu, ndipo amene adzakhala ndi Iye ndi oyitanidwa ake, osankhidwa ndi otsatira ake okhulupirika.”

15Kenaka mngeloyo anati kwa ine, “Madzi amene unawaona pamene mkazi wadamayo anakhalapo ndiwo anthu ochuluka, mitundu ndi ziyankhulo. 16Nyanga khumi ndi chirombo unazionazo zidzadya mkazi wadamayo. Zidzamufwifwitsa ndi kumusiya wamaliseche; zidzadya nyama yake ndi kumutentha ndi moto. 17Pakuti Mulungu wayika ichi mʼmitima mwawo kuti akwaniritse cholinga chake povomerezana kupereka mphamvu zawo zolamulira kwa chirombo, kufikira Mawu a Mulungu atakwaniritsidwa. 18Mkazi unamuonayo ndi mzinda waukulu umene ulamulira mafumu a dziko lapansi.”