Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 16:1-21

Copacunamantami jatun llaquicunata tallishca

1Chai qʼuipaca, Diospaj huasi ucumanta chai canchis angelcunataca: «¡Richij, Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunata chai copacunamanta allpapi talligrichij!» nishpa, sinchita caparijtami uyarcani.

2Shina nijpimi, punta ángel rishpaca, copapi pai charicushca llaquitaca, allpa pachapi tallirca. Chaita tallijpica, manchanana animalpaj marcata chasquishpa, paiman rijchajta rurashcata tucui adorajcunatami, aichata ismuchij ungüi japishpa, jatunta nanachij chupucuna llujshirca.

3Chaipaj cati angelca, mama cucha yacupimi, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chaipi tallijpica, huañuchijpi yahuar llujshicuj shinami, chai cucha yacuca yahuar tucurca. Chaimantami, chai cucha yacupi imalla causajcunaca, tucui huañurca.

4Ishquipaj qʼuipa angelca, purij jatun yacu huaicucunapi, pugyu yacucunapimi pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chai yacucunapish, tucuimi yahuar tucurca. 5Chai qʼuipaca, yacucunata mandaj ángel cashna nicujtami uyarcani:

«Mandaj Dioslla, Can jucha illaj Diosca,

cunanpish, sarunpish Canllatajmi cangui.

Canca, llaquichinataj cajta ricushpami, cashna llaquichishcangui.

6Paicunaca, Quiquinpaj chʼicanchishcacunapaj yahuartapish, Quiquin Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuartapish jichashcamantami,

Quiquinpish paicunamanca yahuarta ubyachishcangui, paicunaca chaita chasquinatajmi carca» nircami.

7Altarmantapish maijantajshica:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquinca cashcata rurajmi cangui.

Chashna cashpami, llaquichinataj cajta ricushpa,

cai llaquicunataca cachashcangui» nijtami uyarcani.

8Quimsapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, intipimi tallirca. Inti ashtahuan rupashpa gentecunata rupachi tucuchunmi, chaipi tallirca. 9Chaimanta inti manchanayajta rupachijpimi gentecunaca, chai llaquicunata cachacuj Diospaj shutita cʼamircacuna. Manataj Paiman cutirishpa, Paita sumajyachircacunachu.

10Chuscupaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, manchanana animalpaj jatun tiyarinapimi tallirca. Chaipi tallijpica, manchanana animal mandacunmi tucui amsayarca. Gentecunapish nanaihuanca, cʼalluta canirircacunami. 11Chupucunamanta manchanayaj nanaihuan cashpami, jahua pacha Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacuna. Paicuna millaita ruracushcatapish manataj saquircacunachu, manataj Diospajman cutirircacunachu.

12Pichcapaj cati ángel pai charicun copapi tiyacuj llaquita Éufrates shuti jatun yacupi tallijpica, chai jatun yacuca tucuimi chaquirirca. Jatun mandajcuna inti llujshin ladomanta shamuchun, ñan allichishca cachunmi chashna tucurca.

13Chai qʼuipaca, dragonpaj shimimantapish, manchanana animalpaj shimimantapish, llulla huillajpaj shimimantapish, mapayachij quimsa espiritucunami llujshirca. Chaicunaca, sapocunaman rijchajmi carca. 14Chaicunaca, señalcunata ruraj supaicunapaj espiritucunami. Chaicunami, Tucuita Rurai Tucuj Diospaj jatun punllapi jatun macanacuiman tandachingapaj, tucui cai pachapi mandacujcunapajman rircacuna.

15«¡Riquichij, ñucaca cancuna mana yuyashcapimi, shuhua shina shamusha! Maijanpish paipaj churanata mana mapayachishpa, ñuca shamunata chaparacujca achcatami cushicunga. Chai churanata churashca cashpaca, mana lluchulla pinganayaj purina tucungachu.»

16Chai millai espiritucunaca, tucui mandajcunatami hebreo rimaipica, Armagedón nishcaman tandachircacuna.

17Sujtapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, huairapimi tallirca. Chaipi tallijpica, jahua pacha Diospaj huasi ucupi caj, jatun tiyarinamantami: «¡Ñami tucuchishca!» nishpa, sinchita rimashca uyarirca. 18Chashna nijpica, manchanayajta relampashpami huajyarca, cʼulun nirca. Jatun allpa chujchuipishmi tiyarca. Chai shinataj sinchi allpa chujchuica, gentecuna cai pachapi causai callarishcapachamanta, manaraj tiyarcachu. 19Chai allpa chujchuipimi, chai jatun puebloca quimsapi chaupirirca. Shujtaj llajtacunapi tiyaj pueblocunapish, tʼunirishpa urmarcami. Chai punllami Taita Diosca, Babilonia shuti jatun pueblotapish jatunta pʼiñarishpa yuyarishpaca, jayaj vinota ubyachirca. 20Yacu chaupipi tiyaj tucui llajtacunapish, jatun urcucunapish ima mana ricurircachu. 21Jahua pachamantaca, quimsa arroba shinata llashaj jatun runducunami gentecunapaj jahuapi urmarca. Chai jatun runduhuan achcata llaquichishcamantaca, gentecunaca Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacunami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 16:1-21

Ang mga Sisidlan ng Galit ng Dios

1Mula roon sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na nag-uutos sa pitong anghel, “Humayo na kayo at ibuhos ninyo ang parusa ng Dios sa mga tao mula sa pitong sisidlan na iyan.”

2Kaya humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan. At nagkaroon ng masasakit at nakapandidiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito.

3Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat, at ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat ng nilalang sa dagat.

4Pagkatapos, ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo ang lahat ng mga ito. 5Narinig kong sinabi ng anghel na katiwala sa tubig, “Makatarungan po kayo, Panginoon. Kayo ang Dios noon at kayo rin ang Dios magpahanggang ngayon. Banal kayo, at matuwid ang pagpaparusa ninyong ito sa mga tao. 6Pinadanak nila ang dugo ng mga pinabanal at ng inyong mga propeta, kaya dugo rin ang ipaiinom nʼyo sa kanila. Ito ang nararapat na ganti sa kanila.” 7At narinig ko na may sumagot sa altar, “Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang pagpaparusa nʼyo sa mga tao!”

8Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw, at naging mainit na mainit ang sikat ng araw kaya napaso ang mga tao. 9Pero kahit na napaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa mga kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ang Dios, sa halip ay nilapastangan nila ang Dios na nagpadala ng salot na iyon sa kanila.

10Ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw, at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagat-labi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. 11Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila, sa halip ay nilapastangan nila ang Dios ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila.

12Ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Eufrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. 13At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw, at ng huwad at sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. 14Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Dios pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Dios na makapangyarihan sa lahat. 15-16Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armagedon sa wikang Hebreo.

Pero sinabi ng Panginoon, “Makinig kayong mabuti! Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao.”

17Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin. At may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo, “Naganap na ang lahat!” 18Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol nang napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. 19Ang dakilang lungsod ng Babilonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Dios ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babilonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Dios, dahil sa matinding galit niya. 20Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. 21Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak. At nilait ng mga tao ang Dios dahil sa matinding salot na iyon.