Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 16:1-21

Copacunamantami jatun llaquicunata tallishca

1Chai qʼuipaca, Diospaj huasi ucumanta chai canchis angelcunataca: «¡Richij, Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunata chai copacunamanta allpapi talligrichij!» nishpa, sinchita caparijtami uyarcani.

2Shina nijpimi, punta ángel rishpaca, copapi pai charicushca llaquitaca, allpa pachapi tallirca. Chaita tallijpica, manchanana animalpaj marcata chasquishpa, paiman rijchajta rurashcata tucui adorajcunatami, aichata ismuchij ungüi japishpa, jatunta nanachij chupucuna llujshirca.

3Chaipaj cati angelca, mama cucha yacupimi, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chaipi tallijpica, huañuchijpi yahuar llujshicuj shinami, chai cucha yacuca yahuar tucurca. Chaimantami, chai cucha yacupi imalla causajcunaca, tucui huañurca.

4Ishquipaj qʼuipa angelca, purij jatun yacu huaicucunapi, pugyu yacucunapimi pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chai yacucunapish, tucuimi yahuar tucurca. 5Chai qʼuipaca, yacucunata mandaj ángel cashna nicujtami uyarcani:

«Mandaj Dioslla, Can jucha illaj Diosca,

cunanpish, sarunpish Canllatajmi cangui.

Canca, llaquichinataj cajta ricushpami, cashna llaquichishcangui.

6Paicunaca, Quiquinpaj chʼicanchishcacunapaj yahuartapish, Quiquin Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuartapish jichashcamantami,

Quiquinpish paicunamanca yahuarta ubyachishcangui, paicunaca chaita chasquinatajmi carca» nircami.

7Altarmantapish maijantajshica:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquinca cashcata rurajmi cangui.

Chashna cashpami, llaquichinataj cajta ricushpa,

cai llaquicunataca cachashcangui» nijtami uyarcani.

8Quimsapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, intipimi tallirca. Inti ashtahuan rupashpa gentecunata rupachi tucuchunmi, chaipi tallirca. 9Chaimanta inti manchanayajta rupachijpimi gentecunaca, chai llaquicunata cachacuj Diospaj shutita cʼamircacuna. Manataj Paiman cutirishpa, Paita sumajyachircacunachu.

10Chuscupaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, manchanana animalpaj jatun tiyarinapimi tallirca. Chaipi tallijpica, manchanana animal mandacunmi tucui amsayarca. Gentecunapish nanaihuanca, cʼalluta canirircacunami. 11Chupucunamanta manchanayaj nanaihuan cashpami, jahua pacha Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacuna. Paicuna millaita ruracushcatapish manataj saquircacunachu, manataj Diospajman cutirircacunachu.

12Pichcapaj cati ángel pai charicun copapi tiyacuj llaquita Éufrates shuti jatun yacupi tallijpica, chai jatun yacuca tucuimi chaquirirca. Jatun mandajcuna inti llujshin ladomanta shamuchun, ñan allichishca cachunmi chashna tucurca.

13Chai qʼuipaca, dragonpaj shimimantapish, manchanana animalpaj shimimantapish, llulla huillajpaj shimimantapish, mapayachij quimsa espiritucunami llujshirca. Chaicunaca, sapocunaman rijchajmi carca. 14Chaicunaca, señalcunata ruraj supaicunapaj espiritucunami. Chaicunami, Tucuita Rurai Tucuj Diospaj jatun punllapi jatun macanacuiman tandachingapaj, tucui cai pachapi mandacujcunapajman rircacuna.

15«¡Riquichij, ñucaca cancuna mana yuyashcapimi, shuhua shina shamusha! Maijanpish paipaj churanata mana mapayachishpa, ñuca shamunata chaparacujca achcatami cushicunga. Chai churanata churashca cashpaca, mana lluchulla pinganayaj purina tucungachu.»

16Chai millai espiritucunaca, tucui mandajcunatami hebreo rimaipica, Armagedón nishcaman tandachircacuna.

17Sujtapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, huairapimi tallirca. Chaipi tallijpica, jahua pacha Diospaj huasi ucupi caj, jatun tiyarinamantami: «¡Ñami tucuchishca!» nishpa, sinchita rimashca uyarirca. 18Chashna nijpica, manchanayajta relampashpami huajyarca, cʼulun nirca. Jatun allpa chujchuipishmi tiyarca. Chai shinataj sinchi allpa chujchuica, gentecuna cai pachapi causai callarishcapachamanta, manaraj tiyarcachu. 19Chai allpa chujchuipimi, chai jatun puebloca quimsapi chaupirirca. Shujtaj llajtacunapi tiyaj pueblocunapish, tʼunirishpa urmarcami. Chai punllami Taita Diosca, Babilonia shuti jatun pueblotapish jatunta pʼiñarishpa yuyarishpaca, jayaj vinota ubyachirca. 20Yacu chaupipi tiyaj tucui llajtacunapish, jatun urcucunapish ima mana ricurircachu. 21Jahua pachamantaca, quimsa arroba shinata llashaj jatun runducunami gentecunapaj jahuapi urmarca. Chai jatun runduhuan achcata llaquichishcamantaca, gentecunaca Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacunami.

Słowo Życia

Apokalipsa 16:1-21

Siedem pucharów Bożego gniewu

1I usłyszałem, jak donośny głos ze świątyni zawołał do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie na ziemię siedem pucharów Bożego gniewu!”.

2Wtedy ruszył pierwszy anioł i wylał swój puchar na ziemię. I natychmiast wszystkich ludzi, noszących znak bestii i oddających cześć jej posągowi, dotknęły złośliwe i bolesne wrzody.

3Drugi anioł wylał swój puchar na morze, a jego woda stała się jak krew umarłego. Wszystkie stworzenia, które w niej żyły, wyginęły.

4Trzeci anioł wylał swój puchar na rzeki oraz źródła wód, a ich woda zamieniła się w krew. 5Wtedy usłyszałem, jak anioł, który miał władzę na wodą, obwieścił:

„Święty i sprawiedliwy Boże,

Ty jesteś i zawsze byłeś.

Twój wyrok jest słuszny.

6Tym, którzy przelali krew,

mordując świętych i proroków,

dałeś teraz do picia właśnie krew

—zasłużyli na to”.

7I usłyszałem głos dobiegający od ołtarza:

„Wszechmocny Boże, Panie,

Twój wyrok jest sprawiedliwy i słuszny”.

8Czwarty anioł wylał swój puchar na słońce—i poraziło ono ludzi swoim żarem. 9Upał był tak wielki, że ludzie zaczęli przeklinać Boga, który ma władzę nad klęskami. Nie opamiętali się jednak i nie oddali Mu czci.

10Piąty anioł wylał swój puchar na tron bestii. Wtedy jej królestwo pogrążyło się w ciemności, a ludzie z bólu gryźli własne języki. 11Przeklinali Boga, który jest w niebie, za swój ból i wrzody pokrywające ich ciało, ale nadal nie opamiętali się i nie porzucili zła.

12Szósty anioł wylał puchar na wielką rzekę Eufrat, a jej wody zupełnie wyschły. Koryto rzeki utworzyło zaś drogę dla władców ze Wschodu. 13Wtedy zobaczyłem, że z paszczy bestii, z paszczy smoka i z ust fałszywego proroka wyszły trzy złe duchy, podobne do ropuch. 14Duchy te to demony potrafiące czynić cuda. Nakłoniły one władców całego świata, aby w wielkim dniu Bożego sądu przystąpili do walki z wszechmocnym Bogiem.

15Chrystus ostrzega: „Zjawię się nieoczekiwanie jak złodziej. Szczęśliwy ten, kto będzie wtedy gotowy i będzie miał przygotowane ubranie, aby nie musiał się wstydzić swojej nagości”.

16Duchy zgromadziły władców w miejscu zwanym po hebrajsku Armagedon.

17Wtedy siódmy anioł wylał swój puchar w powietrze, a z tronu świątyni w niebie rozległ się potężny głos: „Wykonało się!”. 18Wówczas uderzyły gromy i pojawiły się błyskawice, po czym nastąpiło potężne trzęsienie ziemi, jakiego nie było od początku świata. 19Ogromne miasto Babilon rozpadło się na trzy części, a wszystkie inne miasta świata również legły w gruzach. W ten sposób Bóg okazał wielkiemu Babilonowi swój gniew. 20Wyspy zniknęły, góry rozpadły się, 21a z nieba zaczął padać na ludzi ogromny grad, o wadze ponad czterdziestu kilogramów. Ludzie przeklinali Boga z powodu klęski gradu, miała ona bowiem straszne skutki.