Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 15:1-8

Canchis angelcunami canchis llaquicunata apamushca

1Jahua pachapica, jatun mancharinata shujtaj señaltapishmi ricurcani: Chaipica, tucuri canchis llaquicunatami, canchis angelcuna charicurca. Chai llaquicunahuanmi, Taita Dios pʼiñarishpa cachana llaquicunaca tucurirca.

2Shinallataj ninahuan chagrushca vidrio shina mama cucha yacutapishmi ricurcani. Manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish, paipaj marcatapish, paipaj shutipaj numerotapish mana churachishpa mishajcunatapishmi ricurcani. Paicunaca, vidriotajlla jatun cucha jahuapimi, Taita Dios cushca arpacunata apashca shayacurcacuna. 3Paicunaca, Mandaj Diosta servij Moisés rurashca cantotapish, Malta Ovejapaj cantotapishmi, cashna nishpa cantarcacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquin rurashcacunaca jatunmari, mancharinamari.

Quiquin yachachishcacunaca, cashcata ricuchij, cashcatataj huillaj Shimicunami.

Quiquinpajlla cajcunata Jatun Mandajmi cangui.

4Mandaj Dioslla, ¿pitaj Quiquintaca mana manchangari?

¿Pitaj Quiquintaca mana sumajyachingari?

Quiquinllamari ima jucha illaj cangui.

Cashcatataj Quiquin rurashcata ricushcamantami,

Quiquintaca tucui llajtacunamanta shamushpa adorangacuna» nishpami cantarcacuna.

5Chaicunata ricushca qʼuipaca, jahua pachapi Diospaj huasi pascarijtami ricurcani. Chaica Dios Mandashcata huaquichishca, Diospajlla Carpa huasillatajmi carca. 6Diospajlla chai huasi ucumantaca, canchis llaquicunata charicuj canchis angelcunami llujshirca. Paicunaca, mapa illaj, yurajlla, lamyacuj lino churanata churarishca, curi tajalita tajalishcami carca. 7Chaimanta llujshij chai canchis angelcunamanca, causaiyuj chuscumanta shujmi, curi copacunata curca. Chai copacunapica, huiñai huiñaita causacuj Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunatami jundata curca. 8Diospaj huasi ucupica, tucuita rurai tucuj, sumaj Taita Diospajmanta shamucuj cushnimi jundarca. Chai canchis angelcuna chai canchis llaquicunata tucui tucuchingacamaca, Diospaj huasimanca, pi mana yaicui tucurcacunachu.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 15:1-8

Ang Panghuling mga Salot

1Isa pang kagila-gilalas na pangitain ang nakita ko sa langit. May pitong anghel doon na may dalang pito pang salot. Iyon ang panghuling mga salot na ipapadala ng Dios bilang parusa sa mga tao.

2At nakita ko ang parang dagat na kasinglinaw ng kristal na may nagliliyab na apoy. Nakatayo roon ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa imahen nito. Hindi sila nagpatatak ng numero na simbolo ng pangalan ng halimaw na iyon. May hawak silang mga alpa na ibinigay sa kanila ng Dios. 3Umaawit sila ng awit ni Moises na lingkod ng Dios, na siya ring awit ng Tupa. Ito ang awit nila:

“Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat,

kahanga-hanga ang inyong mga gawa!

Hari kayo ng lahat ng bansa,

ang mga pamamaraan ninyo ay makatarungan at tama!

4Sino ang hindi matatakot at hindi magpupuri sa inyo?

Kayo lang ang banal.

Lalapit at sasamba sa inyo ang mga tao sa lahat ng bansa,

sapagkat nakita na ng lahat ang matuwid ninyong gawa.”

5Pagkatapos nito, nakita ko na bumukas ang templo sa langit, ang Toldang Sambahan, kung saan nakalagay ang Kautusan. 6At mula roon sa templo ay lumabas ang pitong anghel na may dalang pitong salot. Nakasuot sila ng damit na puting-puti at may gintong pamigkis sa kanilang dibdib. 7Ang isa sa apat na buhay na nilalang ay nagbigay sa pitong anghel ng tig-iisang sisidlang ginto na puno ng mga parusa ng Dios na nabubuhay magpakailanman. 8Napuno ng usok ang templo dahil sa kadakilaan at kapangyarihan ng Dios. At walang makakapasok doon hanggaʼt hindi pa natatapos ang pitong salot na dala ng pitong anghel.