Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 15

Canchis angelcunami canchis llaquicunata apamushca

1Jahua pachapica, jatun mancharinata shujtaj señaltapishmi ricurcani: Chaipica, tucuri canchis llaquicunatami, canchis angelcuna charicurca. Chai llaquicunahuanmi, Taita Dios p'iñarishpa cachana llaquicunaca tucurirca.

Shinallataj ninahuan chagrushca vidrio shina mama cucha yacutapishmi ricurcani. Manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish, paipaj marcatapish, paipaj shutipaj numerotapish mana churachishpa mishajcunatapishmi ricurcani. Paicunaca, vidriotajlla jatun cucha jahuapimi, Taita Dios cushca arpacunata apashca shayacurcacuna. Paicunaca, Mandaj Diosta servij Moisés rurashca cantotapish, Malta Ovejapaj cantotapishmi, cashna nishpa cantarcacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,
    Can rurashcacunaca jatunmari, mancharinamari.
Can yachachishcacunaca, cashcata ricuchij, cashcatataj huillaj Shimicunami.
    Cambajlla cajcunata Jatun Mandajmi cangui.
Mandaj Dioslla, ¿pitaj Cantaca mana manchangari?
    ¿Pitaj Cantaca mana sumajyachingari?
Canllamari ima jucha illaj cangui.
Cashcatataj Can rurashcata ricushcamantami,
    Cantaca tucui llajtacunamanta shamushpa adorangacuna» nishpami cantarcacuna.

Chaicunata ricushca q'uipaca, jahua pachapica, Diospaj huasi pascarijtami ricurcani. Chaica Dios Mandashcata huaquichishca, Diospajlla Carpa huasillatajmi carca. Diospajlla chai huasi ucumantaca, canchis llaquicunata charicuj canchis angelcunami llujshirca. Paicunaca, mapa illaj, yurajlla, lamyacuj lino churanata churarishca, curi tajalita tajalishcami carca. Chaimanta llujshij chai canchis angelcunamanca, causaiyuj chuscumanta shujmi, curi copacunata curca. Chai copacunapica, huiñai huiñaita causacuj Taita Dios p'iñarishpa cachashca jatun llaquicunatami jundata curca. Diospaj huasi ucupica, tucuita rurai tucuj, sumaj Taita Diospajmanta shamucuj cushnimi jundarca. Chai canchis angelcuna chai canchis llaquicunata tucui tucuchingacamaca, Diospaj huasimanca, pi mana yaicui tucurcacunachu.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 15

Ang mga Anghel nga Nagadala sang Katapusan nga mga Kalalat-an

1Kag may nakita ako liwat nga makatilingala nga talan-awon sa langit. May pito didto ka anghel nga may dala nga pito ka kalalat-an. Amo na ini ang katapusan nga mga kalalat-an nga ipadala sang Dios sa iya kaakig.

Kag nakita ko dayon ang daw dagat nga matin-aw nga pareho sa kristal kag daw may kalayo. Kag didto nakita ko ang mga tawo nga nagdalaog kontra sa sapat kag sa iya rebulto. Wala gid sila nagpamarka sang numero sang sapat. Ini sila nagauyat sang mga arpa nga ginhatag sa ila sang Dios. Nagakanta sila sang kanta ni Moises nga alagad sang Dios, nga kanta man sang Karnero. Amo ini ang ila kanta,

“Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan,
makatilingala ang imo mga binuhatan!
Hari sang tanan nga nasyon,
matarong kag husto ang imo mga pamaagi!
Sin-o bala Ginoo ang indi mahadlok kag magdayaw sa imo?
Ikaw lang gid ang balaan.
Ang tanan nga mga katawhan magapalapit kag magasimba sa imo,
tungod kay nakita nila ang imo matarong nga mga binuhatan.”

Pagkatapos sini, nakita ko nga nag-abri ang templo sa langit, ang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag halin didto sa templo nagguwa ang pito ka anghel nga nagadala sang pito ka kalalat-an. Nagabayo sila sing matinlo nga linen nga nagabadlak, kag sa ila dughan may wagkos nga bulawan. Karon, ang isa sa apat ka buhi nga mga tinuga naghatag sa pito ka anghel sang pito ka yahong nga bulawan, nga puno sang kaakig sang wala sing kamatayon nga Dios. Napuno ang templo sang aso tungod kay didto ang Dios kag ang iya gahom. Kag wala sing may makasulod didto sa templo samtang wala pa matapos ang pito ka kalalat-an nga halin sa pito ka anghel.