Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 14:1-20

144.000 sellashcacunami Malta Ovejapaj ñaupajpi cantashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, Malta Ovejataca Sion shuti urcu jahuapi 144.000 runacunata pushashca shayacujtami ricurcani. Paihuan shayacujcunaca, Malta Ovejapaj shutitapish, Paipaj Yayapaj shutitapish frentepi quillcashcami carca. 2Jahua pachapica, shuj rimashcatami, tauca jatun yacucuna huajyacuj shinatapish, jatunta cʼulun nij shinatapish uyarcani. Ñuca uyajta rimajca, arpapi taucapura tocacuj shinami uyarirca. 3Paicunaca, jatun tiyarina ñaupajpipish, chuscu causaiyujcunapaj ñaupajpipish, yuyajcunapaj ñaupajpipishmi, shuj mushuj cantota cantarcacuna. Chai cantotaca, pi mana yachai tucurcacunachu. Cai pachamanta 144.000 quishpichishcacunallami, chai cantotaca yachai tucurcacuna. 4Paicunallami, huarmicunapi mana chayarishca, chuyacuna carca. Paicunaca, Malta Oveja maita rijpipish, Paihuanmi purincuna. Paicunaca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish cai pacha runacunamanta punta quishpichishcacunami. 5Paicunapaj shimipica, ima llulla mana japi tucurcachu. Taita Diospaj jatun tiyarina ñaupajpica, chashna ima mapa illajcunami.

Quimsa angelcunami alli huillaita huillashca

6Chai qʼuipaca, chaupi jahua pachata shujtaj ángel volacujtami ricurcani. Chai angelca, cai pachapi tucui causacujcunaman, tucui llajtacunaman, shujtaj shujtaj gentecunaman, chʼican chʼican rimaita rimajcunamanpish, pueblocunamanpish huiñaipaj quishpirina alli huillaitami huillangapaj charicurca. 7Chai angelca: «Taita Diosta manchaichij, Paita sumajyachichij. Dios llaquichina punllaca, ñamari chayamushca. Chaimanta jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, puricuj yacucunatapish Rurajta adoraichij» nishpami, sinchita caparishpa huillarca.

8Cutin shujtaj angelpish, cashna nishpami caticurca: «¡Babilonia shuti jatun puebloca, tucui llajtacunapi causacujcunata vinota ubyachishpami machachirca! Chashna rurashpa llajtacunahuan huainayashcamantaca urmashcamari, urmashcamari» nishpami huillarca.

9Cutin chai ishqui angelpaj qʼuipa shamuj angelpish, cashna nishpami sinchita huillashpa catirca: «Chai manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish adorashpa, chaipaj marcata maquipi cashpa, frentepi cashpa chasquijpish, 10Taita Dios pʼiñarishpa charicuj vinotaca ubyangatajmi. Pʼiñarishpa ubyachina imahuan mana chagrushca vinotami Diosca paipaj copapi charicun. Paicunataca Diospajlla angelcunapaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpimari, azufrehuan rupacuj ninahuan jatunta llaquichinga. 11Paicuna rupacun ninamantaca, cushnica huiñaita llujshicungallami. Manchanana animaltapish, chaiman rijchajta rurashcatapish adorajcunapaj, chai animalpaj shutita ricuchij marcata churachijcunapajca, tutapish punllapish manataj samarina tiyangachu. Llaquitaca apacungallacunami. 12¡Chaimantami Taita Diospajlla cajcunaca, Pai mandashcata caźushpa, Jesusta alli crishpa, mana pʼiñarij alli shunguhuan catina!» nircami.

13Chai qʼuipaca, jahua pachamanta ñucata cashna nijtami uyarcani: «Cashna quillcai: “Apunchij Jesusta crij cashcamanta huañujcunaca, cunanmantapacha cushicunmi.”»

Diospaj Espiritupish: «Ari, paicuna imata ruracushcamantaca samaringacunami. Paicuna imalla rurashcacunapish paicunahuanmi ringa» ninmi.

Cai pacha gentecunataca granota tandaj shinami tandashca

14Chai qʼuipaca, ñapish yuraj pʼuyutami ricurcani. Chai yuraj pʼuyu jahuapica, «Runa Aichayuj tucushcaman rijchajmi» tiyacurca. Paica, curi coronata umapi churashca, maquipica quirusapa hocesta aisashcami carca. 15Diospaj huasimanta shujtaj ángel llujshishpaca, pʼuyu jahuapi Tiyacujtaca: «Ñami tandanalla tucushca, cai pacha chagracunaca ña pʼucushca, tandanallamari. Cambaj hoces-huan chai chagrata tandailla» nishpami, sinchita caparirca. 16Shina nijpica, chai pʼuyu jahuapi Tiyacujca, Paipaj hoces-huanmi cai pachamanta chagracunata tandarca.

17Chai qʼuipaca, shujtaj angelpishmi, jahua pachapi tiyaj Diospaj huasimanta, paipish quirusapa hoces aisashca llujshirca. 18Shinallataj Diospaj altarpi ninata rupachij shujtaj angelmi llujshirca. Paimi, chai quirusapa hoces aisashcataca: «Cai pachapi uvasca pʼucushcami, ña tandanallamari. Cambaj quirusapa hoces-huan tandailla» nishpami, sinchita caparirca.

19Shina nijpi chai angelca, paipaj hocesta satishcahuan cai pacha uvasta tandarcallami. Tandashca uvastaca, Taita Dios pʼiñarishpa sarushpa capina jatun tanquepimi shitarca. 20Chai tanqueca, pueblomanta canllaman cajpimi, chaipi capirca. Sarushpa capicun chai tanquemantaca, manchanayaj yahuar llujshishpami, caballocunapaj frenoman pajtajta jundashpa, 300 kilometrocama yahuar callparca.

Slovo na cestu

Zjevení 14:1-20

Kristovi spojenci odměněni

1A tu jsem spatřil Beránka, jak stojí na hoře Sijónu, a kolem něho sto čtyřicet čtyři tisíce těch, jejichž čela jsou označena jménem Beránka a jeho Otce. 2Z nebe se ke mně donesl zvuk nejprve jako mohutného vodopádu nebo burácení hromu, potom jako hra na mnohé harfy. 3Těch sto čtyřiačtyřicet tisíc začalo zpívat před Božím trůnem, před čtyřmi bytostmi a čtyřiadvaceti starci docela novou píseň. Nikdo jiný se k ní nemohl připojit, uměli ji jen tito vykoupení. 4To jsou ti, kteří nejsou poskvrněni modloslužbou a následují Beránka všude. Byli jako první sklizeň vykoupeni pro Boha a pro Beránka. 5Jsou čistí a mají čistá ústa – nepropůjčili je nikdy lži.

Tři andělé: Ohlášení Božího soudu a porážky satanových spojenců

6Pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy neztratí svou platnost. Ohlašoval ji všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků i národností. 7Volal silným hlasem: „Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává. Poklekněte před Stvořitelem nebe i země, moře i pramenů vod!“

8Následoval ho druhý anděl a ten volal: „Padl, padl mocný Babylón, který opájel národy, aby zrazovaly Boha. Jeho číše se teď změnila v pohár Božího hněvu.“

9Za nimi letěl třetí anděl s důležitou zprávou: „Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo nese na čele nebo na ruce její znak, 10ten okusí víno Božího rozhořčení; už se nalévá nezředěné do poháru Božího hněvu. Ctitelé šelmy, její sochy a nositelé jejího znaku propadnou před svatými anděly a před Beránkem soudu. 11V jejich utrpení nebude pro ně úleva ve dne ani v noci. 12Vyplatí se vytrvalost těch, kdo zachovali Boží přikázání a věrnost Kristu!“

Druhý příchod Krista – žeň země

13K tomu se připojil hlas z nebe: „Piš! Ti, kdo umírají s Kristem a zůstávají mu věrní, mohou se od této chvíle radovat. Boží Duch jim dává odpočinek i zadostiučinění.“ 14Tu vidím sněhobílý oblak a na něm muže – ano, je to sám Kristus! Na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15Z chrámu vyšel anděl a volá na něj hlasitě: „Začni svou žeň, chvíle pro ni nastala, úroda země už dozrála!“ 16Pán z oblaku mávl srpem po zemi a země byla rázem požnutá. 17Z chrámu vyšel jiný anděl s ostrým vinařským nožem v ruce. 18Od oltáře vyšel další anděl, ten který měl moc nad ohněm. Hlasitě zavolal na anděla se srpem a vybídl ho: „Sklízej hrozny, vinice země dozrály k soudu!“ 19Anděl odřezával hrozny pozemské révy a házel je do obrovského lisu Božího hněvu za hradbami města. 20Tam byly hrozny tlačeny, až víno rudé jako krev se rozlévalo do nedohledna.