Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 14:1-20

144.000 sellashcacunami Malta Ovejapaj ñaupajpi cantashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, Malta Ovejataca Sion shuti urcu jahuapi 144.000 runacunata pushashca shayacujtami ricurcani. Paihuan shayacujcunaca, Malta Ovejapaj shutitapish, Paipaj Yayapaj shutitapish frentepi quillcashcami carca. 2Jahua pachapica, shuj rimashcatami, tauca jatun yacucuna huajyacuj shinatapish, jatunta cʼulun nij shinatapish uyarcani. Ñuca uyajta rimajca, arpapi taucapura tocacuj shinami uyarirca. 3Paicunaca, jatun tiyarina ñaupajpipish, chuscu causaiyujcunapaj ñaupajpipish, yuyajcunapaj ñaupajpipishmi, shuj mushuj cantota cantarcacuna. Chai cantotaca, pi mana yachai tucurcacunachu. Cai pachamanta 144.000 quishpichishcacunallami, chai cantotaca yachai tucurcacuna. 4Paicunallami, huarmicunapi mana chayarishca, chuyacuna carca. Paicunaca, Malta Oveja maita rijpipish, Paihuanmi purincuna. Paicunaca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish cai pacha runacunamanta punta quishpichishcacunami. 5Paicunapaj shimipica, ima llulla mana japi tucurcachu. Taita Diospaj jatun tiyarina ñaupajpica, chashna ima mapa illajcunami.

Quimsa angelcunami alli huillaita huillashca

6Chai qʼuipaca, chaupi jahua pachata shujtaj ángel volacujtami ricurcani. Chai angelca, cai pachapi tucui causacujcunaman, tucui llajtacunaman, shujtaj shujtaj gentecunaman, chʼican chʼican rimaita rimajcunamanpish, pueblocunamanpish huiñaipaj quishpirina alli huillaitami huillangapaj charicurca. 7Chai angelca: «Taita Diosta manchaichij, Paita sumajyachichij. Dios llaquichina punllaca, ñamari chayamushca. Chaimanta jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, puricuj yacucunatapish Rurajta adoraichij» nishpami, sinchita caparishpa huillarca.

8Cutin shujtaj angelpish, cashna nishpami caticurca: «¡Babilonia shuti jatun puebloca, tucui llajtacunapi causacujcunata vinota ubyachishpami machachirca! Chashna rurashpa llajtacunahuan huainayashcamantaca urmashcamari, urmashcamari» nishpami huillarca.

9Cutin chai ishqui angelpaj qʼuipa shamuj angelpish, cashna nishpami sinchita huillashpa catirca: «Chai manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish adorashpa, chaipaj marcata maquipi cashpa, frentepi cashpa chasquijpish, 10Taita Dios pʼiñarishpa charicuj vinotaca ubyangatajmi. Pʼiñarishpa ubyachina imahuan mana chagrushca vinotami Diosca paipaj copapi charicun. Paicunataca Diospajlla angelcunapaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpimari, azufrehuan rupacuj ninahuan jatunta llaquichinga. 11Paicuna rupacun ninamantaca, cushnica huiñaita llujshicungallami. Manchanana animaltapish, chaiman rijchajta rurashcatapish adorajcunapaj, chai animalpaj shutita ricuchij marcata churachijcunapajca, tutapish punllapish manataj samarina tiyangachu. Llaquitaca apacungallacunami. 12¡Chaimantami Taita Diospajlla cajcunaca, Pai mandashcata caźushpa, Jesusta alli crishpa, mana pʼiñarij alli shunguhuan catina!» nircami.

13Chai qʼuipaca, jahua pachamanta ñucata cashna nijtami uyarcani: «Cashna quillcai: “Apunchij Jesusta crij cashcamanta huañujcunaca, cunanmantapacha cushicunmi.”»

Diospaj Espiritupish: «Ari, paicuna imata ruracushcamantaca samaringacunami. Paicuna imalla rurashcacunapish paicunahuanmi ringa» ninmi.

Cai pacha gentecunataca granota tandaj shinami tandashca

14Chai qʼuipaca, ñapish yuraj pʼuyutami ricurcani. Chai yuraj pʼuyu jahuapica, «Runa Aichayuj tucushcaman rijchajmi» tiyacurca. Paica, curi coronata umapi churashca, maquipica quirusapa hocesta aisashcami carca. 15Diospaj huasimanta shujtaj ángel llujshishpaca, pʼuyu jahuapi Tiyacujtaca: «Ñami tandanalla tucushca, cai pacha chagracunaca ña pʼucushca, tandanallamari. Cambaj hoces-huan chai chagrata tandailla» nishpami, sinchita caparirca. 16Shina nijpica, chai pʼuyu jahuapi Tiyacujca, Paipaj hoces-huanmi cai pachamanta chagracunata tandarca.

17Chai qʼuipaca, shujtaj angelpishmi, jahua pachapi tiyaj Diospaj huasimanta, paipish quirusapa hoces aisashca llujshirca. 18Shinallataj Diospaj altarpi ninata rupachij shujtaj angelmi llujshirca. Paimi, chai quirusapa hoces aisashcataca: «Cai pachapi uvasca pʼucushcami, ña tandanallamari. Cambaj quirusapa hoces-huan tandailla» nishpami, sinchita caparirca.

19Shina nijpi chai angelca, paipaj hocesta satishcahuan cai pacha uvasta tandarcallami. Tandashca uvastaca, Taita Dios pʼiñarishpa sarushpa capina jatun tanquepimi shitarca. 20Chai tanqueca, pueblomanta canllaman cajpimi, chaipi capirca. Sarushpa capicun chai tanquemantaca, manchanayaj yahuar llujshishpami, caballocunapaj frenoman pajtajta jundashpa, 300 kilometrocama yahuar callparca.

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 14:1-20

Lammet og de 144 000

1Nå så jeg Lammet stå på Sions fjell14:1 Sions berg er det stedet der Jerusalem ligger. Her handler det om det himmelske Jerusalem som blir omtalt i kap.21.. Sammen med Lammet sto de 144 00014:1 De 144 000 er et symbolsk tall, 12×12×1 000. Det står enten for alle troende, eller for alle jøder som har begynt å tro på Jesus som Messias, den lovede kongen. Se også noten til 21:16., som hadde Lammets navn og hans Fars navn skrevet i sine panner. 2Jeg fikk høre stemmer fra himmelen. Stemmene lød som lyden av store vannmasser, og som drønn av torden, som et helt orkester av harper.

3Disse tusener av mennesker som sto for Guds trone, for de fire skikkelsene, de 24 lederne i himmelen, og de sang en ny sang. Ingen kunne lære seg denne sangen uten de 144 000 som hadde blitt kjøpt fri fra jorden. 4Det er de som har holdt seg borte fra avgudsdyrkelse og har bevart sin åndelige renhet.14:4 På gresk: De har ikke skitnet seg til med kvinner, men er rene som uskyldige. Dette bilde på seksuell renhet viser sannsynligvis til at de har holdt seg borte fra den prostituerte kvinnen, det vil si denne verdens onde system, som blir omtalt i v.8 og i kap.17. De følger Lammet hvor det enn går. De har blitt kjøpt fri fra jordens alle mennesker, som en første innhøsting til Gud og Lammet. 5De har aldri løyet for noen, de er skyldfri.

De tre englene

6Etter dette fikk jeg se en annen engel. Den fløy tvers over himmelen og hadde et evig gledesbudskap å fortelle for dem som bor på jorden, for alle land, stammer, språk og folk.

7Den ropte med kraftig stemme: ”Ha respekt for Gud og gi ham æren. Tiden er kommet da han skal dømme. Tilbe ham som skapte himmelen, jorden, havet og alle vannkildene.”

8En annen engel fulgte etter ham og ropte: ”Den store byen Babylon har falt. Denne byen som dro med seg verdens folk i sine seksuelle utskeielser og ble årsak til at de nå må drikke Guds vredes vin.”14:8 Se Jeremia 25:12-15.

9Så fulgte en tredje engel som ropte med kraftig stemme: ”Alle som tilber udyret14:9 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10., bildet av udyret og bærer udyret sitt merke i sin panne eller på hånden, 10de vil også måtte drikke av Guds vredes vin. Ublandet har den blitt fylt opp i Guds vredes beger. De vil bli plaget med ild og svovel foran Guds engler og Lammet.14:10 ”Ild og svovel”. Se Salmenes bok 11:6. 11Røken fra deres plager vil stige opp i all evighet. De vil ikke få noen lindring verken dag eller natt. Dette rammer alle disse som tilber udyret og bildet av det og som tar på seg merket med udyrets navn14:11 Merket med udyrets navn finnes beskrevet i 13:16-18.. 12Her gjelder det at de som tilhører Gud, har langvarig utholdenhet og holder fast ved Guds befalinger og troen på Jesus.”

13Jeg hørte en stemme fra himmelen som sa: ”Skriv dette ned: Lykkelige er de som fra og med nå dør mens de trofast følger Herren Jesus! Ja, sier Guds Ånd, de skal få hvile fra sitt strev og deres gode gjerninger følger med dem!”

Høsttid over jorden

14Jeg fikk se en hvit sky. På den satt noe som lignet en menneskesønn14:14 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Kristus, den lovede kongen, som Jesus brukte om seg selv. Bildet er hentet fra Daniel 7:13-14.. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden.

15En engel kom nå ut fra templet og ropte med kraftig stemme til ham som satt på skyen: ”Det er tid til å høste! La din sigd svinge over jorden, for avlingen er moden.” 16Han som satt på skyen, svingte sigden over jorden, og avlingen på jorden ble samlet inn. 17Enda en engel kom ut fra templet i himmelen. Han hadde også en skarp sigd.

18Så kom en engel ut fra alteret i templet. Han hadde makt over ilden og ropte med kraftig stemme til engelen som hadde den skarpe sigden: ”Ta sigden og skjær av drueklasen fra jordens vinstokk, for druene er modne.” 19Da svingte engelen sigden over jorden og skar av drueklasen og kastet druene i Guds vredes store vinpresse. 20Druene ble trampet til mos i vinpressen utenfor byen.14:20 Et bilde på Guds dom hentet fra Jesaja 63:1-6. Fra pressen fløt en strøm av blod som var så dyp at den ville nådd opp til bislet på en hest, og strømmen var 1 600 stadier14:20 1 600 stadier er 30 mil. Men tallet kan være symbolsk, 4×4×100, der 4 står for de fire verdensretningene. Tallet 1 600 skulle da representere hele verden. lang.