Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 13:1-18

Manchanana jatun animalcunami yacumanta llujshishca

1Mama cucha uri tʼiyu allpapi shayarishpami, mama cucha yacumantaca canchis umayuj, chunga gachuyuj manchanana jatun animal llujshicujta ricurcani. Chai gachucunapica, chunga coronacunatami churashca carca. Chai canchis umacunapica, Diosta cʼamishca shuticunatami quillcashca carca. 2Ñuca ricushca manchanana animalca, leopardoman rijchajmi carca. Chaquicunaca, osopaj chaquicunatajlla, shimica, leonpaj shimitajllami carca. Paimanmi, dragonca pai shina mandai tucunatapish, paipaj jatun tiyarinatapish, tucuita mandanatapish curca. 3Chai manchanana animalpaj shuj umaca, huañuna shinata chugrichishcami carca. Shina cashpapish, chai chugri alliyajpimi, cai pachapi causajcunaca achcata mancharishpa, tucuicuna chai animalta catircacuna. 4Chai catijcunaca, animalman mandanata cuj dragontami adorarcacuna. Shinallataj manchanana animaltapish: «Cai manchanana animal shinaca, pi mana tiyanchu. Paihuanca, ¿pitaj macanacui tucungari?» nishpami adorarcacuna.

5Chai manchanana animalmanca, paipaj shimihuan Diosta cʼamishpa, achca millai shimicunata rimai tucunatapishmi curca. Shinallataj paimanca, chuscu chunga ishqui quillacunata mandai tucunatapishmi curca. 6Chaimantami Taita Diostaca, pʼiñashpa Paipaj shutitapish, Paipaj Carpa Huasitapish, jahua pachapi causacujcunatapish cʼamij carca. 7Diospajlla cajcunahuan macanacushpa, chai animal mishachunpishmi saquirca. Shinallataj tucui shujtaj shujtaj gentecunatapish, pueblocunatapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunatapish, llajtacunatapish mandanatami curca. 8Chai animaltaca, cai pachapi causajcunaca, causanaman rinapaj pillushca carapi paicunapaj shuticunata mana quillcashcacunami tucuicuna adorarca. Chai pillushca caraca, cai pachata rurashca punllamanta huañuchishca Malta Ovejapaj maquipimi.

9Rinrinta charijca, caita uyachun.

10Shujtajcunata preźu apajca,

paipish preźumi ringa.

Espadahuan huañuchijpish,

espadallahuantajmi huañuchishca canga.

¡Chaipimi, Diospajlla cajcuna mana pʼiñarij alli shungu, alli crij cashcata ricuchina punllacuna canga!

Manchanana jatun animalmi allpamanta llujshishca

11Chai qʼuipaca, manchanana shujtaj animaltami, allpamanta llujshicujta ricurcani. Chai animalca, malta ovejapaj gachucunaman rijchaj ishqui gachuyujmi carca, ashtahuanpish rimanataca dragón shinami rimarca. 12Paipish manchanana punta animal shinallatajmi, paipaj ñaupajpi tucuita mandai tucurca. Chashna cashpami cai pachatapish, cai pachapi tucui causacujcunatapish, huañunalla chugrihuan cashca cashpapish, alliyaj chai punta animalta adorachirca. 13Shinallataj jatun señalcunata rurarcami, jahua pachamanta cai pachaman, tucuicuna ricucunpi ninatapish tamyachircami. 14Punta ricurij caishuj animalpaj ñaupajpi chashna rurashpami, cai pachapi tucui causacujcunataca umarca. Shina umashpaca, ‘Espadahuan chugrichishca cashpapish causacujraj animalman rijchajta ruraichij’ nishpami, tucuicunata mandarca. 15Qʼuipata ricurij animalmanca, punta ricurij animalman rijchajta rurashcaman samaita cuchunmi saquirca. Animalman rijchajta rurashca ña rimashpaca, paita tucui mana adorajcunatami huañuchichirca. 16Chai animaltajllaca uchillacunata, jatuncunata, achcata charijcunata, huajchacunata, amota servijcunata, amota mana servijcunatapish alli lado maquipi cashpa, frentepi cashpapish, ricuna marcata churachunmi mandarca. 17Animalpaj marcata cashpa, shutita cashpa, animalpaj shutipaj numerota cashpapish mana charijca, imata mana cʼatui tucurcachu, imata mana randi tucurcachu.

18Caitaca, alli yachaillahuanmi yachai tucun. Chai animalpaj numerota yupashpa, ima cashcata yachaj chayachun. Chai numeroca, runapaj numeromi. Chai numeroca, 666mi.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 13:1-18

Ang Dalawang Halimaw

1Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. Pito ang ulo nito at sampu ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Dios.13:1 pangalang lumalapastangan sa Dios: Maaaring dahil sa ginamit niya ang pangalan ng Dios para sa kanyang sarili. 2Ang halimaw ay parang leopardo, at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. 3Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. 4Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw, at sinabi, “Wala nang makakatulad sa halimaw! Walang makakalaban sa kanya!”

5Hinayaan ng Dios na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. 6Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Dios, laban sa pangalan ng Dios, sa kanyang tahanan, at sa lahat ng nakatira sa langit. 7Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal13:7 pinabanal: Tingnan ang “footnote” sa 5:8. ng Dios. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. 8Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng Tupang pinatay.

9Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. 10Ang sinumang itinakdang dakpin ay dadakpin. At ang sinumang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Dios ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya.

11Pagkatapos, nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa tupa, ngunit parang dragon kung magsalita. 12Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling. 13Gumawa ng kagila-gilalas na mga himala ang pangalawang halimaw tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. 14At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahen ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. 15Hinayaan ng Dios ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. 16Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao – dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya – na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. 17At ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta.

18Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666.