Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 13:1-18

Manchanana jatun animalcunami yacumanta llujshishca

1Mama cucha uri tʼiyu allpapi shayarishpami, mama cucha yacumantaca canchis umayuj, chunga gachuyuj manchanana jatun animal llujshicujta ricurcani. Chai gachucunapica, chunga coronacunatami churashca carca. Chai canchis umacunapica, Diosta cʼamishca shuticunatami quillcashca carca. 2Ñuca ricushca manchanana animalca, leopardoman rijchajmi carca. Chaquicunaca, osopaj chaquicunatajlla, shimica, leonpaj shimitajllami carca. Paimanmi, dragonca pai shina mandai tucunatapish, paipaj jatun tiyarinatapish, tucuita mandanatapish curca. 3Chai manchanana animalpaj shuj umaca, huañuna shinata chugrichishcami carca. Shina cashpapish, chai chugri alliyajpimi, cai pachapi causajcunaca achcata mancharishpa, tucuicuna chai animalta catircacuna. 4Chai catijcunaca, animalman mandanata cuj dragontami adorarcacuna. Shinallataj manchanana animaltapish: «Cai manchanana animal shinaca, pi mana tiyanchu. Paihuanca, ¿pitaj macanacui tucungari?» nishpami adorarcacuna.

5Chai manchanana animalmanca, paipaj shimihuan Diosta cʼamishpa, achca millai shimicunata rimai tucunatapishmi curca. Shinallataj paimanca, chuscu chunga ishqui quillacunata mandai tucunatapishmi curca. 6Chaimantami Taita Diostaca, pʼiñashpa Paipaj shutitapish, Paipaj Carpa Huasitapish, jahua pachapi causacujcunatapish cʼamij carca. 7Diospajlla cajcunahuan macanacushpa, chai animal mishachunpishmi saquirca. Shinallataj tucui shujtaj shujtaj gentecunatapish, pueblocunatapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunatapish, llajtacunatapish mandanatami curca. 8Chai animaltaca, cai pachapi causajcunaca, causanaman rinapaj pillushca carapi paicunapaj shuticunata mana quillcashcacunami tucuicuna adorarca. Chai pillushca caraca, cai pachata rurashca punllamanta huañuchishca Malta Ovejapaj maquipimi.

9Rinrinta charijca, caita uyachun.

10Shujtajcunata preźu apajca,

paipish preźumi ringa.

Espadahuan huañuchijpish,

espadallahuantajmi huañuchishca canga.

¡Chaipimi, Diospajlla cajcuna mana pʼiñarij alli shungu, alli crij cashcata ricuchina punllacuna canga!

Manchanana jatun animalmi allpamanta llujshishca

11Chai qʼuipaca, manchanana shujtaj animaltami, allpamanta llujshicujta ricurcani. Chai animalca, malta ovejapaj gachucunaman rijchaj ishqui gachuyujmi carca, ashtahuanpish rimanataca dragón shinami rimarca. 12Paipish manchanana punta animal shinallatajmi, paipaj ñaupajpi tucuita mandai tucurca. Chashna cashpami cai pachatapish, cai pachapi tucui causacujcunatapish, huañunalla chugrihuan cashca cashpapish, alliyaj chai punta animalta adorachirca. 13Shinallataj jatun señalcunata rurarcami, jahua pachamanta cai pachaman, tucuicuna ricucunpi ninatapish tamyachircami. 14Punta ricurij caishuj animalpaj ñaupajpi chashna rurashpami, cai pachapi tucui causacujcunataca umarca. Shina umashpaca, ‘Espadahuan chugrichishca cashpapish causacujraj animalman rijchajta ruraichij’ nishpami, tucuicunata mandarca. 15Qʼuipata ricurij animalmanca, punta ricurij animalman rijchajta rurashcaman samaita cuchunmi saquirca. Animalman rijchajta rurashca ña rimashpaca, paita tucui mana adorajcunatami huañuchichirca. 16Chai animaltajllaca uchillacunata, jatuncunata, achcata charijcunata, huajchacunata, amota servijcunata, amota mana servijcunatapish alli lado maquipi cashpa, frentepi cashpapish, ricuna marcata churachunmi mandarca. 17Animalpaj marcata cashpa, shutita cashpa, animalpaj shutipaj numerota cashpapish mana charijca, imata mana cʼatui tucurcachu, imata mana randi tucurcachu.

18Caitaca, alli yachaillahuanmi yachai tucun. Chai animalpaj numerota yupashpa, ima cashcata yachaj chayachun. Chai numeroca, runapaj numeromi. Chai numeroca, 666mi.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 13:1-18

Fiara din mare

1Am văzut ridicându‑se din mare o fiară care avea zece coarne și șapte capete. Pe coarne avea zece diademe, iar pe capete avea nume blasfemiatoare. 2Fiara pe care am văzut‑o era asemenea unui leopard, dar picioarele îi erau ca ale ursului, iar gura – ca gura de leu. Dragonul i‑a dat ei puterea lui, tronul lui și o mare autoritate. 3Unul dintre capetele ei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei de moarte a fost vindecată. Întregul pământ a fost uimit și s‑a dus după fiară. 4Și i s‑au închinat dragonului, pentru că el îi dăduse autoritate fiarei. Ei s‑au închinat și fiarei, zicând: „Cine este ca fiara și cine se poate război cu ea?!“

5Fiarei i s‑a dat o gură, ca să rostească vorbe mari și blasfemii. I s‑a dat să exercite autoritate pentru patruzeci și două de luni. 6Ea și‑a deschis gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu, blasfemiind Numele Său, Cortul Său și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s‑a dat să poarte război cu sfinții și să‑i învingă. Și i s‑a dat autoritate peste orice seminție, popor, limbă și neam. 8Toți locuitorii pământului i se vor închina, și anume aceia ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieții Mielului, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. 9Cine are urechi, să audă!

10Dacă cineva este pentru captivitate,

în captivitate va merge!

Dacă cineva trebuie să fie omorât de sabie10 Unele mss conțin: Dacă cineva ucide cu sabia.,

de sabie va fi omorât!

Aici este răbdarea și credința sfinților!

Fiara din pământ

11Am văzut ridicându‑se din pământ o altă fiară. Avea două coarne ca de miel și vorbea ca un dragon. 12Ea a exercitat toată autoritatea primei fiare, în locul ei. A făcut ca pământul și locuitorii lui să i se închine primei fiare, cea a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Făcea semne mari și cobora chiar foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. 14Ea îi ducea în rătăcire pe locuitorii pământului prin semnele care îi fusese dat să le facă în locul celeilalte fiare, zicându‑le locuitorilor pământului să facă un chip fiarei care avusese rana cauzată de sabie, și care totuși a rămas în viață. 15I‑a fost dat să dea suflare chipului fiarei, ca astfel chipul fiarei să și vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se închină chipului fiarei. 16Ea a făcut ca la toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. 18Aici este înțelepciunea! Cel ce are pricepere, să calculeze numărul fiarei, pentru că este numărul unui om. Numărul său este șase sute șaizeci și șase.