Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 13:1-18

Manchanana jatun animalcunami yacumanta llujshishca

1Mama cucha uri tʼiyu allpapi shayarishpami, mama cucha yacumantaca canchis umayuj, chunga gachuyuj manchanana jatun animal llujshicujta ricurcani. Chai gachucunapica, chunga coronacunatami churashca carca. Chai canchis umacunapica, Diosta cʼamishca shuticunatami quillcashca carca. 2Ñuca ricushca manchanana animalca, leopardoman rijchajmi carca. Chaquicunaca, osopaj chaquicunatajlla, shimica, leonpaj shimitajllami carca. Paimanmi, dragonca pai shina mandai tucunatapish, paipaj jatun tiyarinatapish, tucuita mandanatapish curca. 3Chai manchanana animalpaj shuj umaca, huañuna shinata chugrichishcami carca. Shina cashpapish, chai chugri alliyajpimi, cai pachapi causajcunaca achcata mancharishpa, tucuicuna chai animalta catircacuna. 4Chai catijcunaca, animalman mandanata cuj dragontami adorarcacuna. Shinallataj manchanana animaltapish: «Cai manchanana animal shinaca, pi mana tiyanchu. Paihuanca, ¿pitaj macanacui tucungari?» nishpami adorarcacuna.

5Chai manchanana animalmanca, paipaj shimihuan Diosta cʼamishpa, achca millai shimicunata rimai tucunatapishmi curca. Shinallataj paimanca, chuscu chunga ishqui quillacunata mandai tucunatapishmi curca. 6Chaimantami Taita Diostaca, pʼiñashpa Paipaj shutitapish, Paipaj Carpa Huasitapish, jahua pachapi causacujcunatapish cʼamij carca. 7Diospajlla cajcunahuan macanacushpa, chai animal mishachunpishmi saquirca. Shinallataj tucui shujtaj shujtaj gentecunatapish, pueblocunatapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunatapish, llajtacunatapish mandanatami curca. 8Chai animaltaca, cai pachapi causajcunaca, causanaman rinapaj pillushca carapi paicunapaj shuticunata mana quillcashcacunami tucuicuna adorarca. Chai pillushca caraca, cai pachata rurashca punllamanta huañuchishca Malta Ovejapaj maquipimi.

9Rinrinta charijca, caita uyachun.

10Shujtajcunata preźu apajca,

paipish preźumi ringa.

Espadahuan huañuchijpish,

espadallahuantajmi huañuchishca canga.

¡Chaipimi, Diospajlla cajcuna mana pʼiñarij alli shungu, alli crij cashcata ricuchina punllacuna canga!

Manchanana jatun animalmi allpamanta llujshishca

11Chai qʼuipaca, manchanana shujtaj animaltami, allpamanta llujshicujta ricurcani. Chai animalca, malta ovejapaj gachucunaman rijchaj ishqui gachuyujmi carca, ashtahuanpish rimanataca dragón shinami rimarca. 12Paipish manchanana punta animal shinallatajmi, paipaj ñaupajpi tucuita mandai tucurca. Chashna cashpami cai pachatapish, cai pachapi tucui causacujcunatapish, huañunalla chugrihuan cashca cashpapish, alliyaj chai punta animalta adorachirca. 13Shinallataj jatun señalcunata rurarcami, jahua pachamanta cai pachaman, tucuicuna ricucunpi ninatapish tamyachircami. 14Punta ricurij caishuj animalpaj ñaupajpi chashna rurashpami, cai pachapi tucui causacujcunataca umarca. Shina umashpaca, ‘Espadahuan chugrichishca cashpapish causacujraj animalman rijchajta ruraichij’ nishpami, tucuicunata mandarca. 15Qʼuipata ricurij animalmanca, punta ricurij animalman rijchajta rurashcaman samaita cuchunmi saquirca. Animalman rijchajta rurashca ña rimashpaca, paita tucui mana adorajcunatami huañuchichirca. 16Chai animaltajllaca uchillacunata, jatuncunata, achcata charijcunata, huajchacunata, amota servijcunata, amota mana servijcunatapish alli lado maquipi cashpa, frentepi cashpapish, ricuna marcata churachunmi mandarca. 17Animalpaj marcata cashpa, shutita cashpa, animalpaj shutipaj numerota cashpapish mana charijca, imata mana cʼatui tucurcachu, imata mana randi tucurcachu.

18Caitaca, alli yachaillahuanmi yachai tucun. Chai animalpaj numerota yupashpa, ima cashcata yachaj chayachun. Chai numeroca, runapaj numeromi. Chai numeroca, 666mi.

New Serbian Translation

Откривење 13:1-18

1Затим сам видео како из мора излази Звер. Имала је десет рогова и седам глава. На роговима је имала десет круна, а на њеним главама су била исписана богохулна имена. 2Звер коју сам видео била је слична леопарду, с ногама као у медведа, а устима као у лава. Аждаја јој је дала своју силу, свој престо, и велику власт. 3Једна од њених глава изгледала је као смртно рањена, али је та смртна рана зацелила. Сва се земља дивила и следила Звер, 4па су се сви поклонили Аждаји, јер је дала власт Звери. Људи су се поклонили и Звери, говорећи: „Ко је као Звер, и ко може ратовати с њом?!“

5Звери је било дозвољено да говори дрско и богохулно четрдесет два месеца. 6Тада је почела да проклиње Бога, његово име, и његов Шатор, као и оне који живе на небу. 7Уз то јој је било дозвољено да зарати против светих и да их победи, и да има власт над сваким племеном, народом, језиком и народности. 8Сви становници земље поклониће се Звери, свако чије име није уписано у Књигу живота Јагњета које је заклано пре постанка света. 9Ко има уши, нека слуша!

10Треба ли ко да иде у прогонство,

у прогонство ће отићи,

треба ли ко да буде убијен мачем,

мачем ће бити убијен.

У том се огледа постојаност и вера светих.

11Затим сам видео да једна друга Звер излази из земље. Имала је два рога као јагње, али је говорила као Аждаја. 12Та Звер је извршавала власт прве Звери у њеном присуству. Она је учинила да се земља и њени становници поклоне првој Звери којој је била зацелила смртна рана. 13Та Звер је чинила велике знаке, бацајући чак и ватру с неба на земљу пред људе, 14те је завела становнике земље, служећи се моћи која јој је дата да чини знаке у присуству Звери. Она је говорила становницима земље да начине кип Звери којој је мачем задата рана, али је преживела. 15Друга Звер је добила моћ да удахне живот у кип прве Звери, тако да кип може да говори и погуби оне који му се не поклоне. 16Она је присилила све – мале и велике, богате и сиромашне, слободне и робове, да им се утисне жиг на десну руку или на чело, 17тако да нико није могао ни да продаје ни да купује, осим оног који је на себи имао жиг са именом Звери или с бројем њеног имена.

18Ово захтева мудрост. Ко је проницљив, нека докучи значење броја Звери, јер тај број представља човека. Број Звери је шест стотина шездесет шест.