Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 13:1-18

Manchanana jatun animalcunami yacumanta llujshishca

1Mama cucha uri tʼiyu allpapi shayarishpami, mama cucha yacumantaca canchis umayuj, chunga gachuyuj manchanana jatun animal llujshicujta ricurcani. Chai gachucunapica, chunga coronacunatami churashca carca. Chai canchis umacunapica, Diosta cʼamishca shuticunatami quillcashca carca. 2Ñuca ricushca manchanana animalca, leopardoman rijchajmi carca. Chaquicunaca, osopaj chaquicunatajlla, shimica, leonpaj shimitajllami carca. Paimanmi, dragonca pai shina mandai tucunatapish, paipaj jatun tiyarinatapish, tucuita mandanatapish curca. 3Chai manchanana animalpaj shuj umaca, huañuna shinata chugrichishcami carca. Shina cashpapish, chai chugri alliyajpimi, cai pachapi causajcunaca achcata mancharishpa, tucuicuna chai animalta catircacuna. 4Chai catijcunaca, animalman mandanata cuj dragontami adorarcacuna. Shinallataj manchanana animaltapish: «Cai manchanana animal shinaca, pi mana tiyanchu. Paihuanca, ¿pitaj macanacui tucungari?» nishpami adorarcacuna.

5Chai manchanana animalmanca, paipaj shimihuan Diosta cʼamishpa, achca millai shimicunata rimai tucunatapishmi curca. Shinallataj paimanca, chuscu chunga ishqui quillacunata mandai tucunatapishmi curca. 6Chaimantami Taita Diostaca, pʼiñashpa Paipaj shutitapish, Paipaj Carpa Huasitapish, jahua pachapi causacujcunatapish cʼamij carca. 7Diospajlla cajcunahuan macanacushpa, chai animal mishachunpishmi saquirca. Shinallataj tucui shujtaj shujtaj gentecunatapish, pueblocunatapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunatapish, llajtacunatapish mandanatami curca. 8Chai animaltaca, cai pachapi causajcunaca, causanaman rinapaj pillushca carapi paicunapaj shuticunata mana quillcashcacunami tucuicuna adorarca. Chai pillushca caraca, cai pachata rurashca punllamanta huañuchishca Malta Ovejapaj maquipimi.

9Rinrinta charijca, caita uyachun.

10Shujtajcunata preźu apajca,

paipish preźumi ringa.

Espadahuan huañuchijpish,

espadallahuantajmi huañuchishca canga.

¡Chaipimi, Diospajlla cajcuna mana pʼiñarij alli shungu, alli crij cashcata ricuchina punllacuna canga!

Manchanana jatun animalmi allpamanta llujshishca

11Chai qʼuipaca, manchanana shujtaj animaltami, allpamanta llujshicujta ricurcani. Chai animalca, malta ovejapaj gachucunaman rijchaj ishqui gachuyujmi carca, ashtahuanpish rimanataca dragón shinami rimarca. 12Paipish manchanana punta animal shinallatajmi, paipaj ñaupajpi tucuita mandai tucurca. Chashna cashpami cai pachatapish, cai pachapi tucui causacujcunatapish, huañunalla chugrihuan cashca cashpapish, alliyaj chai punta animalta adorachirca. 13Shinallataj jatun señalcunata rurarcami, jahua pachamanta cai pachaman, tucuicuna ricucunpi ninatapish tamyachircami. 14Punta ricurij caishuj animalpaj ñaupajpi chashna rurashpami, cai pachapi tucui causacujcunataca umarca. Shina umashpaca, ‘Espadahuan chugrichishca cashpapish causacujraj animalman rijchajta ruraichij’ nishpami, tucuicunata mandarca. 15Qʼuipata ricurij animalmanca, punta ricurij animalman rijchajta rurashcaman samaita cuchunmi saquirca. Animalman rijchajta rurashca ña rimashpaca, paita tucui mana adorajcunatami huañuchichirca. 16Chai animaltajllaca uchillacunata, jatuncunata, achcata charijcunata, huajchacunata, amota servijcunata, amota mana servijcunatapish alli lado maquipi cashpa, frentepi cashpapish, ricuna marcata churachunmi mandarca. 17Animalpaj marcata cashpa, shutita cashpa, animalpaj shutipaj numerota cashpapish mana charijca, imata mana cʼatui tucurcachu, imata mana randi tucurcachu.

18Caitaca, alli yachaillahuanmi yachai tucun. Chai animalpaj numerota yupashpa, ima cashcata yachaj chayachun. Chai numeroca, runapaj numeromi. Chai numeroca, 666mi.

Hausa Contemporary Bible

Ruʼuya ta Yohanna 13:1-18

Dabbar daga teku

1Macijin kuwa13.1 Waɗansu rubuce-rubucen hannu na baya-bayan nan suna da Na kuma ne a nan ya tsaya a bakin teku. Sai na ga wata dabba tana fitowa daga teku. Tana da ƙahoni goma da kawuna bakwai, da kuma rawani goma a ƙahoninta, a kowane kai kuwa akwai sunan saɓo. 2Dabbar da na gani ta yi kamar damisa, amma tana da ƙafafu kamar na beyar, bakinta kuma ya yi kamar na zaki. Macijin nan ya ba wa dabbar ƙarfinsa da gadon sarautarsa da kuma ikonsa mai girma. 3Ɗaya daga cikin kawunan dabbar ya yi kamar yana da raunin da zai iya kashe shi, amma raunin nan da zai iya kashe shi ya riga ya warke. Dukan duniya ta yi mamaki ta kuma bi dabbar. 4Mutane suka yi wa macijin sujada domin ya ba wa dabbar ikonsa, suka yi wa dabbar sujada, suka kuma yi tambaya cewa, “Wane ne yake kama da dabban nan? Wa zai iya yaƙe ta?”

5Aka ba wa dabbar baki don ta faɗi kalmomin girman kai da na saɓo ta kuma yi amfani da ikonta har watanni arba’in da biyu. 6Ta buɗe bakinta don tă yi wa Allah saɓo, ta kuma ɓata sunansa da kuma mazauninsa da na waɗanda suke zama a sama. 7Aka ba ta iko tă yaƙi tsarkaka tă kuma ci nasara a kansu. Aka kuma ba ta iko bisa kowace kabila, jama’a, harshe da kuma al’umma. 8Dukan mazaunan duniya za su yi wa dabbar sujada, dukan waɗanda ba a rubuta sunayensu a cikin littafin ran da yake na Ɗan Ragon da aka yanka tun kafin halittar duniya ba.13.8 Ko kuwa rubutacce daga halittar duniya a littafin rai na Ɗan Ragon da aka yanka

9Duk mai kunne ji, bari yă ji.

10Duk wanda aka ƙaddara ga bauta,

ga bauta zai tafi.

Duk wanda aka ƙaddara za a kashe da takobi,

da takobin za a kashe shi.

Wannan yana bukata haƙuri da aminci a gefen tsarkaka.

Dabba daga ƙasa

11Sai na ga wata dabba tana fitowa daga ƙasa. Tana da ƙahoni biyu kamar ɗan rago, amma ta yi magana kamar maciji. 12Ta mori dukan ikon dabban nan ta fari a madadinta, ta sa duniya da mazaunanta su yi wa dabba ta farin nan sujada, wadda aka warkar mata da raunin nan da zai iya kashe ta. 13Ta kuma yi manyan ayyuka da kuma alamu masu banmamaki, har ta sa wuta ta sauko daga sama zuwa ƙasa a gaban idon mutane. 14Saboda alamun nan da aka ba ta iko tă yi a madadin dabban nan ta fari, sai ta ruɗi mazaunan duniya. Ta umarce su su kafa siffa don girmama dabbar da aka ji mata rauni da takobi duk da haka ta rayu. 15Aka ba ta iko tă ba da numfashi ga siffar dabban nan ta fari, don tă yi magana tă kuma sa a kashe duk waɗanda suka ƙi yi wa siffar sujada. 16Ta kuma tilasta wa kowa, manya da yara, mawadata da matalauta, ’yantattu da bayi, don a yi musu alama a hannun dama ko a goshi, 17don kada kowa yă saya ko yă sayar, sai dai yana da alamar, wadda take sunan dabbar ko kuma lambar sunanta.

18Wannan yana bukata hikima. Duk mai hankali, sai yă lissafta lambar dabbar, gama lamban nan ta mutum ne. Lambarta kuwa ita ce 666.