Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 12:1-17

Satanastami jahua pachamanta shitashca

1Chai qʼuipaca, jatun mancharina señalmi, jahua pachapica ricurirca: Intita churarishca shuj huarmimi, luna jahuapi shayacurca. Umapica, chunga ishqui luźerocunayuj coronata churashcami carca. 2Chai huarmica, chichu cashpa ña huachagrishpami, huachana nanaihuan jatunta caparicurca. 3Shujtaj señalpishmi jahua pachapica, cashna ricurirca: Canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca jatun dragonmi ricurirca. Umacunapica, canchis coronata churashcami carca. 4Chai dragonca, quimsapi chaupishca shuj parte luźerocunatami, paipaj chupahuan jahua pachamanta aisashpa cai pachaman shitarca. Chai dragonca, huachanachicuj huarmipaj ñaupajpimi, huahua huacharinca huahuata millpungapaj shuyacurca. 5Chai huarmica, cʼari huahuatami huacharca. Chai huahuami cai pachapi causacujcunataca, fierro varahuan tucuicunata mandanga. Chai huahuataca, mamata quichushpami, quiquin mandanapi tiyacuj Taita Diospajman aparca. 6Chai huahuapaj mamaca, shitashca pambapi Taita Dios allichishcapimi, miticungapaj rirca. Chaipimi, 1.260 punllacunacama carashpa charirca.

7Chai qʼuipaca, jahua pachapica, shuj jatun macanacuimi tiyarca. Mandaj ángel Miguelmi, paipaj angelcunandij, dragonhuan macanacurca. Dragonpish, paipaj angelcunata pushashcami macanacurca. 8Chai macanacuipica, dragontami misharcacuna. Chaimantami paipish, paipaj angelcunapish, ña mana jahua pachapi cai tucurcacuna. 9Chai jatun dragontaca, jahua pachamantaca ña shitarcami. Paica, ñaupa rucu culebrami, Diablo shutipish, Satanás shutipishmi. Paimi, tucui cai pachapi causacujcunata umashpa tiyan. Paitami tucui paipaj millai angelcunandijta, allpa pachaman shitarca.

10Chai qʼuipaca, jahua pachapi cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«Ñucanchij Taita Dios quishpichishpa mandana punlla chayamushcatajmari.

Paipaj Cristo mandanamari callarishca.

Cunatajca, ñucanchij huauquicunata juchachicujtaca, ña shitashcatajmari.

Paimari ñucanchij Diospaj ñaupajpica tutapish, punllapish juchachishpa purirca.

11Paicunaca, Malta Ovejapaj yahuarmantapish,

Diospaj Shimita huillashcamantapishmi,

diablotaca misharcacuna.

Huañuchishun nijpipish, huañunataca mana mancharcacunachu.

12Chaimanta jahua pachacunapish,

chaicunapi causajcunapish cushicuichigari.

Ashtahuanpish allpapi, mama cuchapi causacujcunaca,

¡imachari tucunguichij!

Diabloca, ña ashalla punllacunata charishcata yachashpami,

jatunta pʼiñarishpa, cancunapajman uriyamushca» nijtami uyarcani.

13Chai dragonca, paita cai pachaman ña shitajpica, cʼari huahuata huachaj huarmitami huañuchisha nishpa llaquichirca. 14Chaimantami chai huarmimanca, jatun aguilapaj ishqui alasta curca. Chaihuanmi culebrapaj ñaupajmanta jatarishpa, pai tiyachun allichishca, shitashca pambaman rirca. Chaipimi, quimsa huata chaupicama carashpa charirca. 15Chai huarmitaca, yacu apachun nishpami, culebraca huarmita catichishpa, paipaj shimimanta jatun yacuta shitarca. 16Dragonpaj shimimanta shamuj jatun yacutaca, allpa chaupirishpami tucui millpurca. Chashnami chai huarmitaca quishpichirca. 17Chaimantami dragonca, chai huarmitaca ashtahuan pʼiñashpa, chai huarmipaj caishuj huahuacunahuan macanacugrirca. Chai huahuacunaca, Taita Dios mandashcacunata alli caźucujcuna, Jesucristo huillashcatapish alli catijcunami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 12:1-17

Žena i Zmaj

1Na nebu se pokaže veliko znamenje. Ugledam ženu obučenu u sunce, s Mesecom pod nogama i vijencem od dvanaest zvijezda na glavi. 2Trudna je vikala u porođajnim bolima.

3Odjednom se pojavi velik crveni zmaj sa sedam glava i deset rogova. Na glavama je imao sedam kruna. 4Repom sruši na zemlju trećinu zvijezda. Stajao je pred ženom koja je rađala da joj proždre Dijete čim se rodi.

5Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju. 6A žena pobjegne u pustinju, gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana.

7U nebu nastane rat: Mihael i anđeli pod njegovim vodstvom zarate sa Zmajem i njegovim anđelima 8te ih nadvladaju i istjeraju iz neba. 9Veliki Zmaj, stara Zmija koju nazivaju Đavlom, Sotonom i zavodnikom svega svijeta, zbačen je na zemlju, a s njime i njegovi anđeli.

10Začujem zatim s neba silan glas:

“Evo spasenja i snage i kraljevstva našega Boga,

i vlasti njegova Pomazanika!

Jer zbačen je na zemlju tužitelj naše braće

koji ih je danonoćno optuživao pred Bogom.

11Pobijedili su ga s pomoću krvi Jaganjčeve

i riječi svojega svjedočanstva.

Nisu se bojali umrijeti.

12Radujte se, nebesa i svi vi koji u njima obitavate!

Teško vama, zemljo i more!

Jer đavao je sišao k vama silno gnjevan

znajući da mu je preostalo malo vremena!”

13Kad je Zmaj vidio da je zbačen na zemlju, počne progoniti ženu koja je rodila muško dijete. 14Ali ona dobije dva velika orlovska krila te odleti u sklonište pripremljeno za nju u pustinji, gdje će, zaštićena od Zmije, biti zbrinuta jedno vrijeme, dva vremena i polovicu vremena.

15Zmaj ispusti za ženom iz usta mlaz vode poput rijeke da je rijeka odnese. 16Ali zemlja pomogne ženi: otvori usta i proguta rijeku što je šikljala iz Zmajevih usta. 17Zmaj se nato rasrdi na ženu pa zarati s ostatkom njezina potomstva—sa svima koji čuvaju Božje zapovijedi i svjedoče da pripadaju Isusu Kristu.