Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 11:1-19

Jahua pachamantaca ishqui huillajcunami shamushca

1Chai qʼuipaca, medina vara shina carrizota ñucaman cushpami, cashna nirca: «Jatari, Diospaj huasitapish, altartapish medigri. Chai huasipi Diosta adoracujcunatapish yupagri. 2Ashtahuanpish Diospaj huasi canllataca, ama medishpa, saquinguilla. Chaica, mana israelcunaman cushcami. Paicunami, Diospajlla caj pueblotaca, chuscu chunga ishqui quillata sarushpa charingacuna. 3Cutin ñucaca, ñucamanta huillaj ishqui runacunatami, chaipi huillachun cachasha. Paicunami, llaqui churanacunata churarishca, 1.260 punllacunacama ñucamanta huillangacuna.»

4Chai ishqui huillajcunaca, cai pachata ricucuj Taita Diospaj ñaupajpi shayacuj ishqui olivos yuracunapish, ishqui candelerocunapishmi. 5Paicunata maijan imata rurasha nijpica, shimimanta ninata llujshichishpami, paicunata pʼiñajcunataca rupachishpa tucuchinga. Maijanpish paicunata imata rurasha nijca, chashnallatajmi huañuna can. 6Chai huillajcunaca, Dios ima nishcata paicuna huillacui punllacunapi ama tamyachun, jahua pachatapish huichcai tucunmi, yacucunatapish yahuarman tigrachi tucunmi. Cai pachatapish paicuna mashna cutin llaquichisha nishpapish, shujtaj shujtaj llaquicunahuan llaquichi tucunmi.

7Huillanata paicuna ña tucuchijpica, manchanana jatun animalmi jatun jutcumanta llujshimushpa, paicunahuan macanacunga. Pai mishashpami, chai ishqui huillajcunataca huañuchinga. 8Chai ishqui huillajpaj huañushca aichacunaca, jatun pueblo plazapimi siricunga. Apunchij Jesustaca, chai pueblollapitajmi chacatashca carca. Chai jatun puebloca, ima cashcata yuyachingapaj Sodoma shutihuanpish, Egipto shutihuanpish rijsishca pueblomi. 9Paicunata huañuchishpaca, mana pambachun saquingacunachu. Quimsa punlla chaupi punllacamami, chaipica siricungacuna. Chaimantami paicunapaj aichacunataca, chʼican, chʼican gentecunapish, chʼican chʼican aillucunapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapish ricuracungacuna. 10Dios ima nishcata huillaj chai ishqui runacunaca cai pachapi causacujcunataca, jatun llaquicunahuanmi llaquichishca carca. Chaimantami paicunata huañuchishcata ricushpaca, cai pachapi causacujcunaca, jatunta cushicungacuna. Caishujman chaishujman imatapish carachun cachangacunami.

11Chashna cajpipish, quimsa punlla chaupi punlla qʼuipaca, Taita Diosmi causaita cuj espirituta cacharca. Chai espíritu paicunapi yaicujpimi, causarishpa shayarircacuna. Chaita ricujcunataca, tucuicunatami jatun manchai japirca. 12Paicunaca: «Caiman huichiyamuichij» nishpa, jahua pachamanta sinchita caparishcatami uyarcacuna. Caparijta uyaihuanmi, pʼuyupi jahua pachaman huichiyarcacuna. Chaitaca, paicunata pʼiñajcunapish ricurcacunami.

13Chai horasllatajmi, jatun allpa chujchui jatarijpi, chai pueblo huasicunaca, chungapi chaupishca shuj parte huasicuna urmarca. Chaimantami 7.000 huañurca. Chaipi mana huañujcunaca, manchaihuan chujchushpami, jahua pacha Taita Diostaca sumajyachircacuna.

14Caihuanmi, puntapaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquica tucurin. Ñallami ishquipaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquicunapish shamugrin.

Sujtapaj cati angelmi trompetapi tocashca

15Sujtapaj cati angelpish trompetapi tocajpica, jahua pachapimi cashna nishpa sinchita caparishca uyarirca:

«Cunantajca, tucui allpa pacha llajtacunaca,

ñami ñucanchijta Mandaj Diospajpish, Paipaj Cristopajpish tucushca.

Cunanmantaca, Paimari huiñai huiñaita mandanga» nircacunami.

16Shina nijpica, Taita Diospaj ñaupajpi paicunapaj tiyarinapi tiyacuj ishqui chunga chuscu yuyajcunaca pambacama cumurishpami, Taita Diostaca adorarcacuna.

17Cashnami nircacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquintami pagui nipanchij.

Quiquinca cunanpish, sarunpish Quiquinllatajmi cangui.

Quiquinllatajmi catingui.

Cunatajca, tucuita mandanata callarishcanguitajmari.

18Tucui llajtacunapi causajcuna pʼiñarishpa jatarijpimi,

Quiquinca pʼiñarishpa llaquichina tucushcangui.

Huañushcacunatapish paicuna imalla rurashcata

Quiquin ricuchina punllami chayamushca.

Shinallataj Quiquinta servij, Quiquin ima nishcata huillajcunamanpish,

Quiquinta manchaj, Quiquinpajlla causaj uchillacunaman,

jatuncunamanpish, allita cuna punllamari chayamushca.

Cai pachata tucuchijcunata chingachinapish,

ñamari chayamushca» nircacunami.

19Chai qʼuipami, jahua pachapica Diospaj huasi pascarirca. Chai ucupica, Dios-huan ari ninacushca quillcata huaquichishca Cajonmi ricurirca. Chai ricuricujpica, manchanayajtami relamparca, huajyarca, cʼulun nirca, allpapish chujchurca, jatun rundupishmi urmarca.

Słowo Życia

Apokalipsa 11:1-19

Dwaj świadkowie

1Potem dostałem do ręki miarę i otrzymałem następujące polecenie:

—Wstań i zmierz świątynię Boga oraz jej ołtarz. Policz również tych, którzy są w środku i oddają cześć Bogu. 2Nie mierz jednak dziedzińca przed świątynią, został on bowiem przeznaczony dla pogan, którzy będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. 3Ja zaś dam siłę dwóm moim świadkom—ubiorą się w wory pokutne i będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

4Świadkowie ci będą jak dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki stojące przed Panem ziemi. 5Ktokolwiek spróbuje wyrządzić im krzywdę, zostanie natychmiast spalony—z ich ust wydobywać się będzie bowiem żar ognia. Każdy więc, kto będzie chciał ich zniszczyć, poniesie śmierć. 6Świadkowie ci, pełniąc służbę proroków, będą w stanie powstrzymać deszcz, sprawić, że wody staną się czerwone jak krew, oraz zesłać na ziemię wszelkie możliwe klęski.

7Gdy już przekażą ludziom swoje poselstwo, z otchłani wyłoni się bestia, która wypowie im wojnę a następnie pokona ich i zabije. 8Ich ciała zostaną porzucone na placu wielkiego miasta, w którym ukrzyżowano ich Pana. W wymiarze duchowym miasto to jest podobne do Sodomy i Egiptu. 9Przez trzy i pół dnia wszystkie ludy, plemiona, języki i narody będą patrzeć na ich zwłoki i nie pozwolą ich pogrzebać. 10Cały świat będzie się bowiem cieszyć i świętować z powodu ich śmierci. Co więcej, z tej okazji ludzie będą nawet wręczać sobie prezenty. Działalność tych proroków sprawiała bowiem ogromny kłopot wszystkim mieszkańcom ziemi.

11Po trzech i pół dniach Bóg wzbudził ich jednak do życia i sprawił, że wstali z miejsca. Wówczas tych, którzy widzieli ich ciała, ogarnął wielki strach. 12Z nieba zaś rozległ się donośny głos: „Chodźcie!”. I na oczach swoich wrogów prorocy zostali otoczeni obłokami i wznieśli się do nieba.

13W tym momencie nastąpiło silne trzęsienie ziemi, które zniszczyło jedną dziesiątą miasta i zabiło siedem tysięcy osób. Wszyscy pozostali byli przerażeni i oddali chwałę Bogu, który mieszka w niebie.

14W ten sposób wypełniła się druga z trzech zapowiedzi orła, który wołał: „Marny będzie los ziemi”. Pozostała jednak jeszcze jedna.

Siódma trąba

15Wtedy zatrąbił siódmy anioł i rozległy się donośne głosy z nieba:

„Teraz władzę nad światem obejmie nasz Pan

i Jego Mesjasz—On będzie królować na wieki!”.

16A dwudziestu czterech starszych, siedzących przed Bogiem na tronach, padło na twarz, oddając Mu hołd 17i wołając:

„Panie, Wszechmocny Boże,

Ty jesteś i zawsze byłeś!

Dziękujemy Ci, za to,

że użyłeś swojej wielkiej mocy

i przejąłeś władzę nad światem.

18Narody zbuntowały się przeciwko Tobie,

ale teraz nadszedł czas Twego gniewu.

Jest to czas sądu nad zmarłymi

i czas nagrody dla Twoich sług

—proroków i świętych, i wszystkich tych,

którzy mieli dla Ciebie respekt,

niezależnie od tego, kim byli.

Jest to również czas zagłady dla tych,

którzy siali na ziemi zniszczenie”.

19Wtedy otworzyła się w niebie Boża świątynia i można było dostrzec w niej skrzynię przymierza. Pojawiły się również błyskawice, rozległ się huk piorunów i nastąpiło trzęsienie ziemi, po czym spadł wielki grad.