Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 11:1-19

Jahua pachamantaca ishqui huillajcunami shamushca

1Chai qʼuipaca, medina vara shina carrizota ñucaman cushpami, cashna nirca: «Jatari, Diospaj huasitapish, altartapish medigri. Chai huasipi Diosta adoracujcunatapish yupagri. 2Ashtahuanpish Diospaj huasi canllataca, ama medishpa, saquinguilla. Chaica, mana israelcunaman cushcami. Paicunami, Diospajlla caj pueblotaca, chuscu chunga ishqui quillata sarushpa charingacuna. 3Cutin ñucaca, ñucamanta huillaj ishqui runacunatami, chaipi huillachun cachasha. Paicunami, llaqui churanacunata churarishca, 1.260 punllacunacama ñucamanta huillangacuna.»

4Chai ishqui huillajcunaca, cai pachata ricucuj Taita Diospaj ñaupajpi shayacuj ishqui olivos yuracunapish, ishqui candelerocunapishmi. 5Paicunata maijan imata rurasha nijpica, shimimanta ninata llujshichishpami, paicunata pʼiñajcunataca rupachishpa tucuchinga. Maijanpish paicunata imata rurasha nijca, chashnallatajmi huañuna can. 6Chai huillajcunaca, Dios ima nishcata paicuna huillacui punllacunapi ama tamyachun, jahua pachatapish huichcai tucunmi, yacucunatapish yahuarman tigrachi tucunmi. Cai pachatapish paicuna mashna cutin llaquichisha nishpapish, shujtaj shujtaj llaquicunahuan llaquichi tucunmi.

7Huillanata paicuna ña tucuchijpica, manchanana jatun animalmi jatun jutcumanta llujshimushpa, paicunahuan macanacunga. Pai mishashpami, chai ishqui huillajcunataca huañuchinga. 8Chai ishqui huillajpaj huañushca aichacunaca, jatun pueblo plazapimi siricunga. Apunchij Jesustaca, chai pueblollapitajmi chacatashca carca. Chai jatun puebloca, ima cashcata yuyachingapaj Sodoma shutihuanpish, Egipto shutihuanpish rijsishca pueblomi. 9Paicunata huañuchishpaca, mana pambachun saquingacunachu. Quimsa punlla chaupi punllacamami, chaipica siricungacuna. Chaimantami paicunapaj aichacunataca, chʼican, chʼican gentecunapish, chʼican chʼican aillucunapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapish ricuracungacuna. 10Dios ima nishcata huillaj chai ishqui runacunaca cai pachapi causacujcunataca, jatun llaquicunahuanmi llaquichishca carca. Chaimantami paicunata huañuchishcata ricushpaca, cai pachapi causacujcunaca, jatunta cushicungacuna. Caishujman chaishujman imatapish carachun cachangacunami.

11Chashna cajpipish, quimsa punlla chaupi punlla qʼuipaca, Taita Diosmi causaita cuj espirituta cacharca. Chai espíritu paicunapi yaicujpimi, causarishpa shayarircacuna. Chaita ricujcunataca, tucuicunatami jatun manchai japirca. 12Paicunaca: «Caiman huichiyamuichij» nishpa, jahua pachamanta sinchita caparishcatami uyarcacuna. Caparijta uyaihuanmi, pʼuyupi jahua pachaman huichiyarcacuna. Chaitaca, paicunata pʼiñajcunapish ricurcacunami.

13Chai horasllatajmi, jatun allpa chujchui jatarijpi, chai pueblo huasicunaca, chungapi chaupishca shuj parte huasicuna urmarca. Chaimantami 7.000 huañurca. Chaipi mana huañujcunaca, manchaihuan chujchushpami, jahua pacha Taita Diostaca sumajyachircacuna.

14Caihuanmi, puntapaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquica tucurin. Ñallami ishquipaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquicunapish shamugrin.

Sujtapaj cati angelmi trompetapi tocashca

15Sujtapaj cati angelpish trompetapi tocajpica, jahua pachapimi cashna nishpa sinchita caparishca uyarirca:

«Cunantajca, tucui allpa pacha llajtacunaca,

ñami ñucanchijta Mandaj Diospajpish, Paipaj Cristopajpish tucushca.

Cunanmantaca, Paimari huiñai huiñaita mandanga» nircacunami.

16Shina nijpica, Taita Diospaj ñaupajpi paicunapaj tiyarinapi tiyacuj ishqui chunga chuscu yuyajcunaca pambacama cumurishpami, Taita Diostaca adorarcacuna.

17Cashnami nircacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquintami pagui nipanchij.

Quiquinca cunanpish, sarunpish Quiquinllatajmi cangui.

Quiquinllatajmi catingui.

Cunatajca, tucuita mandanata callarishcanguitajmari.

18Tucui llajtacunapi causajcuna pʼiñarishpa jatarijpimi,

Quiquinca pʼiñarishpa llaquichina tucushcangui.

Huañushcacunatapish paicuna imalla rurashcata

Quiquin ricuchina punllami chayamushca.

Shinallataj Quiquinta servij, Quiquin ima nishcata huillajcunamanpish,

Quiquinta manchaj, Quiquinpajlla causaj uchillacunaman,

jatuncunamanpish, allita cuna punllamari chayamushca.

Cai pachata tucuchijcunata chingachinapish,

ñamari chayamushca» nircacunami.

19Chai qʼuipami, jahua pachapica Diospaj huasi pascarirca. Chai ucupica, Dios-huan ari ninacushca quillcata huaquichishca Cajonmi ricurirca. Chai ricuricujpica, manchanayajtami relamparca, huajyarca, cʼulun nirca, allpapish chujchurca, jatun rundupishmi urmarca.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 11:1-19

Guds två vittnen

1Nu gav man mig en måttstock som var som en stav och sa till mig: ”Gå och mät Guds tempel och altaret, och räkna dem som tillber där.11:1 Johannes fick i uppdrag att mäta och räkna det som skulle skyddas av Gud. 2Men templets yttre gård ska du utelämna och inte mäta, för den har överlämnats till hedningarna. De ska trampa den heliga staden i fyrtiotvå månader11:2 Fyrtiotvå månader, eller 1 260 dagar, är detsamma som 3,5 år, vilket är hälften av 7 (fullkomlighetens tal). Det kan alltså ses som ett symboliskt tal för en begränsad tid, ofta tolkad som tiden för Jesus verksamhet. Samma symbolik återkommer i v. 9 och 11.. 3Under dessa 1 260 dagar ska jag ge mina två vittnen i uppdrag att profetera, klädda i sorgdräkt.”

4Dessa är de två olivträd och de två lampställen som står inför jordens Herre.11:4 Jfr Sak 4:1-14. 5Om någon försöker skada dem, ska eld komma ut från deras munnar och förtära deras fiender. Var och en som vill skada dem ska dödas på det sättet. 6De har makt att stänga himlen, så att inget regn faller under den tid som de profeterar. Och de har makt att förvandla vattnen till blod och slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vill.

7När de har slutfört sitt uppdrag ska odjuret11:7 Odjuret finns beskrivet i 13:1-10. som stiger upp från avgrunden attackera och besegra och döda dem. 8Deras lik ska sedan ligga på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, och där deras Herre också blev korsfäst. 9Människor från alla länder och stammar och språk och folk ska under tre och en halv dag se deras kroppar ligga där, och de ska inte tillåta att de begravs. 10Men jordens invånare ska glädja sig över dem. De ska jubla och skicka presenter till varandra, eftersom dessa båda profeter plågat jordens invånare så mycket.

11Efter tre och en halv dag kom en livsande från Gud in i dem, och de ställde sig upp, och alla som såg dem blev skräckslagna. 12Sedan hörde de en stark röst från himlen säga till dem: ”Kom hit upp!” De for upp till himlen i ett moln, mitt framför ögonen på sina fiender. 13I samma stund blev det en fruktansvärd jordbävning, som fick en tiondel av staden att störta samman. 7 000 människor dödades i jordbävningen, och de som överlevde darrade av skräck och hyllade himlens Gud.

14Det andra veropet är över, men det tredje är snart på väg.

Den sjunde ängeln blåser i sin trumpet

15Den sjunde ängeln blåste i sin trumpet och starka röster hördes från himlen. De sa:

”Kungamakten över världen

tillhör nu vår Herre och hans Smorde,

och han ska regera i all evighet.”

16De tjugofyra himmelska ledarna, som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17och sa:

”Vi tackar dig, Herre Gud, Allsmäktig,

du som är och som var,

för att du har tagit makten,

din stora makt, och ska regera.

18Folken rasade i vrede,

men nu har din vrede kommit.

Det är dags för de döda att dömas.

Du ska belöna dina tjänare profeterna

och de heliga och dem som fruktar ditt namn,

både små och stora.

Och du ska förgöra dem som förgör jorden.”

19Sedan öppnades Guds tempel i himlen, och där inne kunde man se förbundsarken11:19 Förbundsarken var en guldöverdragen kista, där Israels folk förvarade stentavlorna med förbundsavtalet, dvs. de tio budorden. Jfr 2 Mos 25:10-22.. Det blixtrade och mullrade av åska, och det blev jordbävning och stora hagel föll.