Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 11:1-19

Jahua pachamantaca ishqui huillajcunami shamushca

1Chai qʼuipaca, medina vara shina carrizota ñucaman cushpami, cashna nirca: «Jatari, Diospaj huasitapish, altartapish medigri. Chai huasipi Diosta adoracujcunatapish yupagri. 2Ashtahuanpish Diospaj huasi canllataca, ama medishpa, saquinguilla. Chaica, mana israelcunaman cushcami. Paicunami, Diospajlla caj pueblotaca, chuscu chunga ishqui quillata sarushpa charingacuna. 3Cutin ñucaca, ñucamanta huillaj ishqui runacunatami, chaipi huillachun cachasha. Paicunami, llaqui churanacunata churarishca, 1.260 punllacunacama ñucamanta huillangacuna.»

4Chai ishqui huillajcunaca, cai pachata ricucuj Taita Diospaj ñaupajpi shayacuj ishqui olivos yuracunapish, ishqui candelerocunapishmi. 5Paicunata maijan imata rurasha nijpica, shimimanta ninata llujshichishpami, paicunata pʼiñajcunataca rupachishpa tucuchinga. Maijanpish paicunata imata rurasha nijca, chashnallatajmi huañuna can. 6Chai huillajcunaca, Dios ima nishcata paicuna huillacui punllacunapi ama tamyachun, jahua pachatapish huichcai tucunmi, yacucunatapish yahuarman tigrachi tucunmi. Cai pachatapish paicuna mashna cutin llaquichisha nishpapish, shujtaj shujtaj llaquicunahuan llaquichi tucunmi.

7Huillanata paicuna ña tucuchijpica, manchanana jatun animalmi jatun jutcumanta llujshimushpa, paicunahuan macanacunga. Pai mishashpami, chai ishqui huillajcunataca huañuchinga. 8Chai ishqui huillajpaj huañushca aichacunaca, jatun pueblo plazapimi siricunga. Apunchij Jesustaca, chai pueblollapitajmi chacatashca carca. Chai jatun puebloca, ima cashcata yuyachingapaj Sodoma shutihuanpish, Egipto shutihuanpish rijsishca pueblomi. 9Paicunata huañuchishpaca, mana pambachun saquingacunachu. Quimsa punlla chaupi punllacamami, chaipica siricungacuna. Chaimantami paicunapaj aichacunataca, chʼican, chʼican gentecunapish, chʼican chʼican aillucunapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapish ricuracungacuna. 10Dios ima nishcata huillaj chai ishqui runacunaca cai pachapi causacujcunataca, jatun llaquicunahuanmi llaquichishca carca. Chaimantami paicunata huañuchishcata ricushpaca, cai pachapi causacujcunaca, jatunta cushicungacuna. Caishujman chaishujman imatapish carachun cachangacunami.

11Chashna cajpipish, quimsa punlla chaupi punlla qʼuipaca, Taita Diosmi causaita cuj espirituta cacharca. Chai espíritu paicunapi yaicujpimi, causarishpa shayarircacuna. Chaita ricujcunataca, tucuicunatami jatun manchai japirca. 12Paicunaca: «Caiman huichiyamuichij» nishpa, jahua pachamanta sinchita caparishcatami uyarcacuna. Caparijta uyaihuanmi, pʼuyupi jahua pachaman huichiyarcacuna. Chaitaca, paicunata pʼiñajcunapish ricurcacunami.

13Chai horasllatajmi, jatun allpa chujchui jatarijpi, chai pueblo huasicunaca, chungapi chaupishca shuj parte huasicuna urmarca. Chaimantami 7.000 huañurca. Chaipi mana huañujcunaca, manchaihuan chujchushpami, jahua pacha Taita Diostaca sumajyachircacuna.

14Caihuanmi, puntapaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquica tucurin. Ñallami ishquipaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquicunapish shamugrin.

Sujtapaj cati angelmi trompetapi tocashca

15Sujtapaj cati angelpish trompetapi tocajpica, jahua pachapimi cashna nishpa sinchita caparishca uyarirca:

«Cunantajca, tucui allpa pacha llajtacunaca,

ñami ñucanchijta Mandaj Diospajpish, Paipaj Cristopajpish tucushca.

Cunanmantaca, Paimari huiñai huiñaita mandanga» nircacunami.

16Shina nijpica, Taita Diospaj ñaupajpi paicunapaj tiyarinapi tiyacuj ishqui chunga chuscu yuyajcunaca pambacama cumurishpami, Taita Diostaca adorarcacuna.

17Cashnami nircacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquintami pagui nipanchij.

Quiquinca cunanpish, sarunpish Quiquinllatajmi cangui.

Quiquinllatajmi catingui.

Cunatajca, tucuita mandanata callarishcanguitajmari.

18Tucui llajtacunapi causajcuna pʼiñarishpa jatarijpimi,

Quiquinca pʼiñarishpa llaquichina tucushcangui.

Huañushcacunatapish paicuna imalla rurashcata

Quiquin ricuchina punllami chayamushca.

Shinallataj Quiquinta servij, Quiquin ima nishcata huillajcunamanpish,

Quiquinta manchaj, Quiquinpajlla causaj uchillacunaman,

jatuncunamanpish, allita cuna punllamari chayamushca.

Cai pachata tucuchijcunata chingachinapish,

ñamari chayamushca» nircacunami.

19Chai qʼuipami, jahua pachapica Diospaj huasi pascarirca. Chai ucupica, Dios-huan ari ninacushca quillcata huaquichishca Cajonmi ricurirca. Chai ricuricujpica, manchanayajtami relamparca, huajyarca, cʼulun nirca, allpapish chujchurca, jatun rundupishmi urmarca.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 11:1-19

Dva svjedoka

1Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: “Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. 3A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni, odjeveni u kostrijet, prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana.”

4Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve zemlje. 5Pokuša li im tko nauditi, iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja. Tko im god pokuša nauditi, mora umrijeti. 6Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele.

7Kad dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih. Pobijedit će ih i ubiti. 8Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom, u kojemu je raspet njihov Gospodin. 9Tri i pol dana svi će narodi, plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob. 10Stanovnici zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke.

11Ali nakon tri i pol dana, Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali. 12S neba tada zaori snažan glas: “Uziđite ovamo!” I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo.

13Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu. A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu.

14Druga strahota prođe, ali za njom, evo, dolazi još jedna!

Sedma trublja: treća strahota

15Zatrubi sedmi anđeo. U nebu se začuju silni glasovi: “U svem je svijetu uspostavljeno kraljevstvo našega Gospodina i njegova Krista i on će kraljevati u vijeke vjekova!”

16Tada dvadeset četiri starješine što sjede na prijestoljima ispred Boga padnu ničice i poklone se Bogu govoreći:

17“Zahvaljujemo ti, Gospodaru,

Bože Svemogući,

koji jesi i koji su oduvijek bio,

jer si uzeo u ruke svoju veliku moć

i zakraljio se.

18Narodi su se na tebe gnjevili,

ali sada je došlo vrijeme tvojega gnjeva.

Vrijeme je da sudiš mrtvima

i da nagradiš svoje sluge.

Nagradit ćeš svoje proroke, svoj sveti narod

i sve koji se boje tvojega imena,

od najmanjih do najvećih.

Uništit ćeš sve koji su naštetili zemlji.”

19U nebu se otvori Božji hram i pokaže se Kovčeg saveza u hramu. Udare munje, grmljavina, gromovi te nastane silan potres i velika tuča.