Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 10:1-11

Shuj angelmi uchilla pillushca carata Juanman cushca

1Chai qʼuipaca, shuj jatun sinchi angeltami, jahua pachamantaca, pʼuyuhuan pillurishca uriyacujta ricurcani. Paica, cuichita uma jahuata churashca, intiman rijchaj ñahuiyuj, nina lunyacuj chaquicunayujmi carca. 2Chai angelca, pascashca uchilla pillushca caratami maquipi charicurca. Chashnami alli lado chaquihuanca, mama cucha yacu jahuapi, lluqui chaquihuanca allpa jahuapi shayarirca. 3Chaipi shayarishpami, león huacaricuj shina sinchita caparirca. Pai chashna caparijpica, canchis cʼulun nishcacunami uyarirca. 4Chai canchis cʼulun nishcapi imata nishcata quillcangapaj allichirishpa, ña quillcagrijpimi, jahua pachamanta shuj rimashpaca: «Chai canchis cʼulun nijcuna rimashcataca pacailla, ama quillcaichu» nijta uyarcani.

5Jatun cucha jahuapipish, allpa jahuapipish shayacuj angelca, paipaj alli maquitami jahua pachaman huichi chutarca. 6Chashna maquita chutashcami, jahua pachata, cai pachata, mama cuchata, chaicunapi tucui imalla tiyajcunatapish Ruraj, huiñai huiñaita Causacuj Diospaj shutipi cashna nirca: «Cunantajca, ña mana ashtahuan shuyagrinchu. 7Taita Diosca, Pai imallata rurana tucushcataca, sujtapaj cati ángel rimai callarishpa, trompetapi tocai punllami pajtachinga. Pai pacalla charicushcataca, Pai ima nishcata huillaj, Paita servijcunahuan huillachishca shinatajmi ruranga» nircami.

8Ñaupaman jahua pachamanta rimajta ñuca uyashca angelllatajmi, cutin ñucataca: «Mama cucha yacu jahuapipish, allpa jahuapipish sarushpa shayacuj angelpajman ri. Pascashcata pai charicuj uchilla pillushca carata paipaj maquimanta japigri» nirca.

9Chashna nijpi angelpajman rishpa: «Uchilla pillushca carata cuhuai» nishpa mañajpica, chai angelca: «Jaica, japishpa micui. Cambaj shimipica, abeja mishqui shina mishquijlla cashpapish, huijsapica jayajmi tucunga» nircami.

10Shina nijpi chai uchilla pillushca carata angelpaj maquimanta japishpa micurcani. Chaica ñuca shimipica, abeja mishqui shina, mishquijllami carca. Micushca qʼuipaca, huijsapica jayajmi tucurca. 11Ñuca micushca qʼuipaca, chai angelca: «Cunanca, achca pueblocuna, llajtacuna, chʼican chʼican rimaita rimajcuna, jatun mandajcuna imalla tucuna cashcatami, cutin huillana cangui» nircami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 10:1-11

Anđeo i mali svitak

1Ugledam zatim još jednoga jakog anđela kako silazi s neba okružen oblacima, s dugom iznad glave. Lice mu je sjalo poput sunca, a noge poput ognjenih stupova. 2U ruci je imao maleni razvijeni svitak. Desnom nogom stane na more, a lijevom na zemlju 3pa poviče glasno kao da lav riče. Kad vikne, zatutnji sedam gromova.

4Kad je progovorilo sedam gromova htio sam to zapisati, ali začujem glas s neba: “Sačuvaj tajnim što je reklo sedam gromova. To ne zapisuj.”

5Zatim snažni anđeo što je stajao na moru i na zemlji podigne desnu ruku prema nebu. 6Zakune se u ime onoga koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve u njemu, zemlju i sve na njoj, more i sve u njemu te reče: “Bog više neće čekati. 7Kad se oglasi trublja sedmoga anđela, Božji će se tajni naum ispuniti, kao što je svojim slugama navijestio po prorocima.”

8Evo glasa s neba: “Idi i uzmi razvijen svitak od anđela koji stoji na moru i na zemlji.”

9Pristupim mu zato i zamolim ga da mi dade svitak. “Uzmi ga i pojedi”, reče mi. “U ustima će ti biti sladak kao med, ali kad ga progutaš, zagorčit će ti utrobu.” 10Uzmem ga iz njegove ruke i pojedem. U ustima mi je bio sladak, ali mi je zagorčio utrobu. 11Zatim mi reče: “Moraš opet prorokovati narodima, pucima i kraljevima.”