Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 10:1-11

Shuj angelmi uchilla pillushca carata Juanman cushca

1Chai qʼuipaca, shuj jatun sinchi angeltami, jahua pachamantaca, pʼuyuhuan pillurishca uriyacujta ricurcani. Paica, cuichita uma jahuata churashca, intiman rijchaj ñahuiyuj, nina lunyacuj chaquicunayujmi carca. 2Chai angelca, pascashca uchilla pillushca caratami maquipi charicurca. Chashnami alli lado chaquihuanca, mama cucha yacu jahuapi, lluqui chaquihuanca allpa jahuapi shayarirca. 3Chaipi shayarishpami, león huacaricuj shina sinchita caparirca. Pai chashna caparijpica, canchis cʼulun nishcacunami uyarirca. 4Chai canchis cʼulun nishcapi imata nishcata quillcangapaj allichirishpa, ña quillcagrijpimi, jahua pachamanta shuj rimashpaca: «Chai canchis cʼulun nijcuna rimashcataca pacailla, ama quillcaichu» nijta uyarcani.

5Jatun cucha jahuapipish, allpa jahuapipish shayacuj angelca, paipaj alli maquitami jahua pachaman huichi chutarca. 6Chashna maquita chutashcami, jahua pachata, cai pachata, mama cuchata, chaicunapi tucui imalla tiyajcunatapish Ruraj, huiñai huiñaita Causacuj Diospaj shutipi cashna nirca: «Cunantajca, ña mana ashtahuan shuyagrinchu. 7Taita Diosca, Pai imallata rurana tucushcataca, sujtapaj cati ángel rimai callarishpa, trompetapi tocai punllami pajtachinga. Pai pacalla charicushcataca, Pai ima nishcata huillaj, Paita servijcunahuan huillachishca shinatajmi ruranga» nircami.

8Ñaupaman jahua pachamanta rimajta ñuca uyashca angelllatajmi, cutin ñucataca: «Mama cucha yacu jahuapipish, allpa jahuapipish sarushpa shayacuj angelpajman ri. Pascashcata pai charicuj uchilla pillushca carata paipaj maquimanta japigri» nirca.

9Chashna nijpi angelpajman rishpa: «Uchilla pillushca carata cuhuai» nishpa mañajpica, chai angelca: «Jaica, japishpa micui. Cambaj shimipica, abeja mishqui shina mishquijlla cashpapish, huijsapica jayajmi tucunga» nircami.

10Shina nijpi chai uchilla pillushca carata angelpaj maquimanta japishpa micurcani. Chaica ñuca shimipica, abeja mishqui shina, mishquijllami carca. Micushca qʼuipaca, huijsapica jayajmi tucurca. 11Ñuca micushca qʼuipaca, chai angelca: «Cunanca, achca pueblocuna, llajtacuna, chʼican chʼican rimaita rimajcuna, jatun mandajcuna imalla tucuna cashcatami, cutin huillana cangui» nircami.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 10:1-11

Mngelo ndi Kabuku

1Kenaka ndinaona mngelo wina wamphamvu akutsika kuchokera kumwamba. Anavala mtambo ndipo anali ndi utawaleza pamutu pake. Nkhope yake inali ngati dzuwa, ndipo miyendo yake inali ngati mizati yamoto. 2Mʼdzanja lake munali kabuku kakangʼono kotsekulidwa. Phazi lake lamanja linaponda mʼnyanja ndipo phazi lake lamanzere linaponda pa mtunda. 3Mngeloyo anafuwula kwambiri ngati kubangula kwa mkango. Atangofuwula, kunamveka kugunda kwa mabingu asanu ndi awiri. 4Mabingu asanu ndi awiriwo atangogunda, ine ndinkati ndizilemba; koma ndinamva mawu kuchokera kumwamba kuti, “Zisunge mu mtima zimene mabingu asanu ndi awiriwo anena ndipo usazilembe.”

5Kenaka mngelo amene ndinamuona ataponda mʼnyanja ndi ku mtunda uja, anakweza dzanja lake lamanja kumwamba. 6Mngeloyo analumbira mʼdzina la Iye wokhala ndi moyo mpaka muyaya, amene analenga kumwamba ndi zonse zili kumeneko, dziko lapansi ndi zonse zili mʼmenemo, nyanja ndi zonse zili mʼmenemo, nati, “Pasakhalenso zochedwa tsopano! 7Koma patsala pangʼono kuti mngelo wachisanu ndi chiwiri uja awombe lipenga lake, chinsinsi cha Mulungu chidzachitika monga momwe analengezera kwa atumiki ake, aneneri.”

8Pamenepo mawu amene ndinamva kuchokera kumwamba aja, anandiyankhulanso, anati, “Pita katenge buku lotsekulidwalo mʼdzanja la mngelo amene waponda pa nyanja ndi pa mtundayo.”

9Choncho ndinapita kwa mngeloyo ndipo ndinamupempha kuti andipatse kabukuko. Iye anati, “Tenga, idya. Mʼmimba mwako kaziwawa koma mʼkamwa mwako kazizuna ngati uchi.” 10Ndinatenga kabukuko mʼdzanja la mngeloyo ndipo ndinadyadi. Mʼkamwa mwanga kankazuna ngati uchi, koma nditakameza, mʼmimbamu munkawawa. 11Ndipo anandiwuza kuti, “Iwe uyenera kulalikiranso za mitundu yambiri ya anthu, za mayiko, ziyankhulo ndi za mafumu.”