Mushuj Testamento Diospaj Shimi

3 Juan 1:1-15

1Cunaj yuyaj Juanmi,

ñuca tucui shunguhuan cʼuyashca huauqui Gayoman quillcani:

2Cʼuyashca huauquicu, cambaj almapica allimi cangui. Chashnallataj tucui imapipish alli cachun, cambaj cuerpopipish allilla puricuchunmi Diosta mañacuni. 3Maijan crijcuna shamushpami, can allita ruracushcatapish, cashcatataj huillashcapi nishca shinataj causacushcatapish parlarcacuna. Chaita uyashpami, jatunta cushicurcani. 4Cashcatataj huillashcata ñuca huahuacuna alli caticujta uyashpami, tucuimanta yalli cushicuni.

5Cʼuyashca huauquicu, caishuj huauquicunapaj imallatapish rurashpa servishpaca, jatun allitamari ruracungui. Ashtahuancarin mana rijsishca huauquicunata servishpaca, yallitaj allitamari ruracungui. 6Paicunaca, tandanacushca crijcunapaj ñaupajpimi, can ima shina paicunata cʼuyashcataca huillarcacuna. Paicuna Taita Diosta servinapi ima illajpipish, ashtahuan huillagrichun cushpa cachapanguilla. 7Paicunaca, Jesucristopaj shutita huillangapajmi rircacuna. Chaiman ricushpaca, mana israelcunapajtaca imata mana chasquircacunachu. 8Chashna cajpica, ñucanchijmari paicunataca chasquina canchij. Cashcatataj paicuna huillacunpica, ñucanchijpish chashna maquita cushunri.

9Tandanacushca crijcunamanmi, ñucaca ña quillcarcani. Chaita cachajpipish, Diótrefes runaca, paicunata punta pushaj tucusha nishpami, ñucanchijtaca mana chasquin. 10Chaimanta ñuca rishpaca, ñucanchijta pʼiñashpa huashalla parlarishpa, llullashpa imatapish juchachishpa purishcataca rimashatajmi. Chaillata rurashca cajpichu, shujtaj crijcuna chaiman chayajpipish, manamari chasquisha ninchu. Maijan chasquisha nijtapish jarcacunmari. Chasquijcunatacarin tandanacushca crijcunapuramanta llujshichishpamari cachan.

11Cʼuyashca huauquicu, millaita rurajcunataca ama catingui, ashtahuanpish allicuna imata rurashcatami catina cangui. Maijanpish allita rurajca, Taita Diospajmi. Maijanpish millaita rurajca, Taita Diostaca mana ricushcachu. 12Demetriotaca tucuicunami alli nincuna. Cashcatataj huillashcapipish, pai alli cashcataca ricuchinmi. Pai ima shina cashcataca ñucanchijllatajpish ricushcanchijmi. Ñucanchijca, imatapish chashnataj cajpi huillaj cashcataca, cancunallataj yachanguichijmi.

13Canmanca, achcatami quillcasha yuyarcani. Shina cashpapish mana tintahuan, plumahuan quillcashpa cachasha ninichu. 14Ashtahuanpish ñuca quiquintaj canta ricunaman ñalla shamuna cashpami, mana quillcani. Chaipi canhuan ñahui ñahui parlashunllami.

15Canca sumaj causaita charipangui. Cambaj alli rijsishcacunapish cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami. Canpish tucui ñucanchij rijsishcacunata, ‘¿Allillachu canguichij?’ nipangui.

Słowo Życia

3 Jana 1:1-15

Wierność prawdzie

1Ja, starszy kościoła, piszę do ciebie, drogi Gajusie, ponieważ darzę cię miłością, płynącą z poznania Bożej prawdy.

2Modlę się za ciebie, kochany przyjacielu, aby ci się we wszystkim dobrze wiodło i aby twoje ciało było tak zdrowe, jak twoja dusza. 3Wierzący, którzy mnie ostatnio odwiedzili, sprawili mi ogromną radość, opowiadając o tym, że wiernie trzymasz się prawdy i żyjesz nią. 4A nic nie cieszy mnie tak bardzo, jak wiadomości o tym, że moje duchowe dzieci trzymają się prawdy.

Pochwała pracy Gajusa

5Kochany przyjacielu, wiernie służysz Bogu, troszcząc się o innych wierzących—zwłaszcza o tych, którzy przybywają z daleka. 6Oni to odwiedzili nasz kościół i opowiedzieli nam o twojej miłości. Dobrze zrobisz, zaopatrując ich we wszystko, czego potrzebują do dalszej podróży. Należy im się to, bo służą Bogu. 7Podróżują przecież, aby opowiadać ludziom o Panu i nie oczekują pomocy od pogan. 8Powinniśmy więc wspierać ich i w ten sposób przyczyniać się do głoszenia światu Bożej prawdy.

9Napisałem w tej sprawie list do waszego kościoła, ale Diotrefes, który pragnie uchodzić za przywódcę, nie chce nas słuchać. 10Gdy do was przybędę, przypomnę mu jednak jego czyny i kłamstwa, które rozpowiada na nasz temat. Nie dość, że sam nie pomaga wierzącym, którzy są w podróży, to jeszcze zabrania tego innym. Co więcej, tych, którzy to robią, usuwa nawet z kościoła.

Dobry przykład

11Kochany przyjacielu, nie bierz przykładu z ludzi, którzy postępują źle, ale naśladuj tych, którzy czynią dobro. Oni bowiem należą do Boga. Ci zaś, którzy czynią zło, nie mają z Nim nic wspólnego.

12Jeśli chodzi o Demetriusza, to ma on dobrą opinię wśród wszystkich wierzących. Dobrze świadczy o nim także to, że głosi Bożą prawdę. Ja również mam o nim dobrą opinię, a wiesz przecież, że można mi zaufać.

13Chciałbym powiedzieć ci jeszcze o wielu innych sprawach. Nie będę jednak teraz o nich pisać, 14mam bowiem nadzieję, że niebawem cię odwiedzę, a wtedy porozmawiamy o wszystkim osobiście.

15Niech Bóg obdarza cię swoim pokojem! Pozdrawiają cię twoi przyjaciele. Ty również osobiście pozdrów od nas tych, którzy nas znają.