Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 2:1-23

Yachaj runacunami huahua Jesusta ricunaman shamushca

1Judea llajtapi caj Belén pueblopi Jesús huachari punllacunapica, jatun mandaj Herodesmi Judea llajtataca mandacurca. Chai punllacunami, inti llujshin ladomanta yachaj runacuna Jerusalenman shamurcacuna. 2Paicunami cashna tapurca:

—Judiocunata Jatun Mandaj cunanlla huacharishcatamari yachanchij. ¿Chai huahuaca maipitaj? Pai huacharishcata huillaj luźero Inti llujshin ladopi ricurijpimi, Paita adorangapaj shamuparcanchij— nircacunami.

3Chaita uyashpaca, jatun mandaj Herodesca, achcatami mancharirca. Tucui Jerusalenpi causajcunapish mancharircami. 4Chaimantami Herodesca, pushaj curacunatapish, Mandashcata yachachijcunatapish cayachishpa:

—Cristoca, ¿maipitaj huacharinga nin?— nishpa tapurca.

5Paicunaca cashnami nirca:

—“Judea llajtapi caj Belenpimi huacharinga” ninmi. Dios ima nishcata huillajca, cashnami quillcashca:

6“Judá llajtapi caj Belenlla,

canpish Judapica mandajcunapuramari cangui,

mana yallitaj uchilla canguichu.

Canmantamari, shuj Mandajca llujshinga.

Paimi, ñuca agllashca israelcunata Michij canga” ninmi— nircacunami.

7Shina nijpica Herodesca, chai yachaj runacunata pacalla cayashpami, ima punllamanta chai luźero ricurishcata, alli alli tapurca. 8Paicuna ña alli huillajpimi, chai yachaj runacunataca, cashna nishpa Belenman cacharca:

—Chai huahuata alli mashcagrichij. Ñucapish paita adoranaman ringapaj, Huahuata ricushcahuan huillaj shamunguichij— nishpami cacharca.

9Jatun mandaj Herodes chashna nijpica, yachaj runacunaca rircallami. Paicuna ñanta ricujpica, inti llujshin ladopi ricurishca luźerollatajmi cutin ricurishpa ñauparca. Chai luźeroca, huahua maipimi carca, chai jahuapimi shayarirca. 10Chai luźero cutin ricurijpica, cushicushpami catircacuna. 11Ña huasiman yaicushpaca, huahuata mama Mariandijtami ricurcacuna. Huahuataca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Chai huashaca, paicuna apamushcacunata pascashpa, curita, inciensota, mirratami curcacuna. 12Paicunaca, Herodespajman ama tigrachun nishpa Diosllataj muscuipi mandajpimi, paicunapaj llajtamanca shujtaj ñanta tigrarcacuna.

Herodesmi Belenpi cʼari huahuacunata huañuchichishca

13Chai yachaj runacuna ña rishca qʼuipami, Mandaj Dios cachashca angelca ñapish Joseman muscuipi ricurirca. Paica: «Jatari, huahuata mamandij pushashpa Egiptoman ri. Ñuca cutin canman huillangacama, chai llajtapi pushashpa causangui. Herodesmi huahuata huañuchingapaj mashcagrin» nircami.

14Chashna nijpimi Joseca, rijcharishpa jatarishcahuan, chai tutallataj huahuata mamandij Egiptoman pushashpa rirca. 15Herodes huañungacamami, chai llajtapi causarca. Mandaj Diosllatajmi, Pai ima nishcata huillajhuanca: «Egiptomantami Ñuca Churitaca cayarcani» nishpa huillachishca carca. Chaimi chashnataj pajtarca. 16Herodesca, chai yachaj runacuna paita umashcata yachashpaca, yallitajmi pʼiñarirca. Chaimantami, yachaj runacuna parlashca punllamanta ishqui huatata pajtachigrij tucui cʼari huahuacunata Belenpipish, muyundij llajtacunapipish huañuchichirca. 17Chashna rurajpimi, Dios ima nishcata huillaj Jeremías huillashca shinataj pajtarca. Paica:

18«Ramá pueblopica, mana jahuallatamari capariricun,

‘¡Ai!’ nishpamari yallitaj huacacun.

Raquelmari, paipaj huahuacunamanta huacacun.

Churicuna illajmari saquirin,

mashnata inquitajpipish manataj upallanchu» nishpami, huillashca carca.

19Herodes ña huañujpimi, Mandaj Dios cachashca angelca, Egiptopi Joseman muscuipi ricurishpaca: 20«Jatari, huahuata mamandij pushashpa Israel llajtaman tigrai. Huahuata huañuchisha nijcunaca, ñamari huañun» nirca. 21Shina nijpimi Joseca, jatarishpa, huahuata mamandij pushashpa, Israel llajtaman tigramurca. 22Ña chayamushpaca, Herodespaj churi Arquelao, Judea llajtata mandacushcata uyashpami, Judeapi saquirinata mancharca. Ashtahuanpish muscuillapitaj huillashcamantami, Joseca Galileaman rirca. 23Chai llajtaman chayashpaca, Nazaret pueblopimi causagrirca. Dios ima nishcata huillajcuna: «Paica, nazareno runami canga» nishpa huillashcami chashnataj pajtarca.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Matiu 2:1-23

Ìbẹ̀wò àwọn amòye

12.1: Lk 2.4-7; 1.5.Lẹ́yìn ìgbà tí a bí Jesu ní Bẹtilẹhẹmu ti Judea, ni àkókò ọba Herodu, àwọn amòye ti ìlà-oòrùn wá sí Jerusalẹmu. 22.2: Jr 23.5; Sk 9.9; Mk 15.2; Jh 1.49; Nu 24.17.Wọ́n si béèrè pé, “Níbo ni ẹni náà tí a bí tí í ṣe ọba àwọn Júù wà? Àwa ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ ní ìlà-oòrùn, a sì wá láti foríbalẹ̀ fún un.”

3Nígbà tí ọba Herodu sì gbọ́ èyí, ìdààmú bá a àti gbogbo àwọn ara Jerusalẹmu pẹ̀lú rẹ̀ 4Nígbà tí ó sì pe àwọn olórí àlùfáà àti àwọn olùkọ́ òfin jọ, ó bi wọ́n léèrè níbi ti a ó gbé bí Kristi? 52.5: Jh 7.42.Wọ́n sì wí pé, “Ní Bẹtilẹhẹmu ti Judea, èyí ni ohun tí wòlíì ti kọ ìwé rẹ̀ pé:

62.6: Mik 5.2.“ ‘Ṣùgbọ́n ìwọ Bẹtilẹhẹmu, ní ilẹ̀ Judea,

ìwọ kò kéré jù láàrín àwọn ọmọ-aládé Juda;

nítorí láti inú rẹ ni Baálẹ̀ kan yóò ti jáde,

Ẹni ti yóò ṣe ìtọ́jú Israẹli, àwọn ènìyàn mi.’ ”

7Nígbà náà ni Herodu ọba pe àwọn amòye náà sí ìkọ̀kọ̀, ó sì wádìí ni ọwọ́ wọn, àkókò náà gan an tí wọ́n kọ́kọ́ rí ìràwọ̀. 8Ó sì rán wọn lọ sí Bẹtilẹhẹmu, ó sì wí pé, “Ẹ lọ ṣe ìwádìí fínní fínní ní ti ọmọ náà tí a bí. Lẹ́yìn tí ẹ bá sì rí i, ẹ padà wá sọ fún mi, kí èmi náà le lọ foríbalẹ̀ fún un.”

9Nígbà tí wọ́n sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ọba, wọ́n mú ọ̀nà wọn pọ̀n, sì wò ó, ìràwọ̀ tí wọ́n ti rí láti ìhà ìlà-oòrùn wá, ó ṣáájú wọn, títí tí ó fi dúró lókè ibi tí ọmọ náà gbé wà. 10Nígbà tí wọ́n sì rí ìràwọ̀ náà, ayọ̀ kún ọkàn wọn. 112.11: Mt 1.18; 12.46.Bí wọ́n tí wọ inú ilé náà, wọn rí ọmọ ọwọ́ náà pẹ̀lú Maria ìyá rẹ̀, wọ́n wólẹ̀, wọ́n foríbalẹ̀ fún un. Nígbà náà ni wọ́n tú ìṣúra wọn, wọ́n sì ta Jesu lọ́rẹ: wúrà, tùràrí àti òjìá. 122.12: Mt 2.22; Ap 10.22; Hb 11.7.Nítorí pé Ọlọ́run ti kìlọ̀ fún wọn ní ojú àlá pé kí wọ́n má ṣe padà tọ Herodu lọ mọ́, wọ́n gba ọ̀nà mìíràn lọ sí ìlú wọn.

A gbé Jesu sálọ sì Ejibiti

13Nígbà tí wọn ti lọ, angẹli Olúwa fi ara hàn Josẹfu ní ojú àlá pé, “Dìde, gbé ọmọ ọwọ́ náà àti ìyá rẹ̀, kí ó sì sálọ sí Ejibiti. Dúró níbẹ̀ títí tí èmi yóò fi sọ fún ọ, nítorí Herodu yóò wá ọ̀nà láti pa ọmọ ọwọ́ náà.”

14Nígbà náà ni ó sì dìde, ó mú ọmọ ọwọ́ náà àti ìyá rẹ̀ ní òru, ó sì lọ sí Ejibiti, 152.15: Ho 11.1.ó sì wà níbẹ̀ títí tí Herodu fi kú. Èyí jẹ́ ìmúṣẹ àsọtẹ́lẹ̀ ohun tí Olúwa sọ láti ẹnu wòlíì pé: “Mo pe ọmọ mi jáde láti Ejibiti wá.”

16Nígbà tí Herodu rí í pé àwọn amòye náà ti tan òun jẹ, ó bínú gidigidi, ó sì pàṣẹ kí a pa gbogbo àwọn ọmọkùnrin tí ó wà ní Bẹtilẹhẹmu àti ní ẹkùn rẹ̀ láti àwọn ọmọ ọdún méjì sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bi àkókò tí ó ti fi ẹ̀sọ̀ ẹ̀sọ̀ béèrè lọ́wọ́ àwọn amòye náà. 17Nígbà náà ni èyí tí a ti sọtẹ́lẹ̀ láti ẹnu wòlíì Jeremiah wá ṣẹ pé:

182.18: Jr 31.15.“A gbọ́ ohùn kan ní Rama,

ohùn réré ẹkún àti ọ̀fọ̀ ńlá,

Rakeli ń sọkún àwọn ọmọ rẹ̀.

Ó kọ̀ láti gbìpẹ̀

nítorí àwọn ọmọ rẹ̀ kò sí mọ́.”

Ìpadà sí Nasareti

192.19: Mt 1.20; 2.13.Lẹ́yìn ikú Herodu, angẹli Olúwa fi ara hàn Josẹfu lójú àlá ní Ejibiti 20Ó sì wí fún un pé, “Dìde gbé ọmọ ọwọ́ náà àti ìyá rẹ̀ padà sí ilẹ̀ Israẹli, nítorí àwọn tí ń wá ẹ̀mí ọmọ ọwọ́ náà láti pa ti kú.”

21Nítorí náà, o sì dìde, ó gbé ọmọ ọwọ́ náà àti ìyá rẹ̀ ó sì wá sí ilẹ̀ Israẹli. 22Ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbọ́ pé Akelausi ni ó ń jẹ ọba ní Judea ní ipò Herodu baba rẹ̀, ó bẹ̀rù láti lọ sí ì bẹ̀. Nítorí tí Ọlọ́run ti kìlọ̀ fún un ní ojú àlá, ó yí padà, ó sì gba ẹkùn Galili lọ, 232.23: Lk 1.26; Mk 1.24.ó sì lọ í gbé ní ìlú tí a pè ní Nasareti. Nígbà náà ni èyí tí a sọtẹ́lẹ̀ láti ẹnu àwọn wòlíì wá sí ìmúṣẹ: “A ó pè é ní ará Nasareti.”