Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 4:1-22

1Apunchij Jesucristo shamushpami, Pai mandanapica, causajcunatapish, huañushcacunatapish, paicuna ima rurashcata ricuchinga. Taita Diospish, Pai Apunchij Jesucristopish ricucujpimi, canmanca caita mingani: 2Diospaj Shimitaca uyasha nijpi, mana uyasha nijpipish, alli yuyaita japingacama huillacuilla, rimacuilla, cunacuilla. Ama pʼiñarishpa, alli shunguhuan yachachicuilla. 3Allita yachachishcata mana uyasha nina punllacuna chayamucunmi. Chai punllacunapica, paicuna munashcallata yachachichun nishpami, chashna achca yachachijcunata mashcangacuna. 4Cashcatataj yachachishcataca mana uyanachishpami, yanga parlocunallata uyangacuna. 5Ashtahuanpish canca, alli yuyaiyuj cangui. Ima llaqui shamujpipish apashpa, alli huillaita huillaj rurana cashcata rurangui. Can rurana cashcataca, alli pajtachingui.

6Ñuca huañuica, ñallami chayamucun. Ñallami, Diosman cushpa huañuchichun, japi tucugrini. 7Ñucaca, alli macanacushpami mishashcani. Chayana cashcamanpish chayashcanimi. Ñuca crishcataca huaquichishcanimi. 8Qʼuipata ricujpica, cashcata ñuca rurashpa causashcamanta japina coronaca, huaquichishcami tiyacun. Chaitaca, cashcata ricushpa imatapish cuj Apunchij Jesusmi, Pai shamui punllapi ñucaman cunga. Mana ñucallamanchu cunga, Pai shamunata cʼuyaihuan tucui chapacujcunamanpishmi cunga.

Timoteotaca Pabloca utcashpa shamuchun nishcami

9Ima shinapish ñucataca, utca ricuj shamuiari. 10Demas imaca, cai pachapi charinacunata munashpami, ñucata shitashpa Tesalonicaman rirca. Crescentepish, Galaciamanmi rirca. Titopish, Dalmaciamanmi rirca. 11Lucasllami ñucahuan caipi tiyacun. Can shamushpaca, Marcosta pushamupangui. Paipish Diospajta ñucahuan ruranapajca, allimi. 12Tiquicotaca, Efesomanmi cacharcani. 13Troasta shamushpa, Carpopaj huasimanta, ñuca mingamushca churanatapish, librocunatapish apamungui. Quillcana caracunatapish, pajta cungarimunguiman.

14Fierrocunata tacashpa imatapish ruraj Alejandroca, tucui layami llaquichihuarca. Pai ñucata llaquichishcamantaca, Apunchij Jesusca chashnallataj tigrachichun. 15Paica, ñucanchij huillacujpica, tucui layami jarcarca. Cantapish llaquichingallatajmari, yuyaipi puringui.

16Juezcunapaj ñaupajpi ñuca punta mitsaricujpica, pi mana ñucataca yuyarircachu. Tucuicunami cungarishpa shitahuarcacuna. Paicuna chashna rurashcataca, Diosca amalla yuyarishca cachun. 17Tucuicuna shitajpipish, Apunchij Jesusca ñuca cʼuchupimi carca. Imata rurai tucunatapish Pai cujpimi, huillana cashca alli huillaitaca, tucui mana israelcuna uyachun, paicunamanpish huillai tucurcani. Paillataj ñucahuan cashpami, leonpaj shimimanta quishpichihuarca. 18Apunchij Jesusmi ñucataca, tucui millaimanta quishpichishpa, jahua pachapi Pai mandacunpi cangacama huaquichinga. Paitaca, huiñai huiñaita sumajyachishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

19Priscilatapish, paipaj cusa Aquilatapish, Onesíforo paipaj tucui huasipi causajcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipai. 20Erastoca, Corintopimi saquirirca. Cutin Trofimotaca, Miletopimi ungushcata saquimurcani. 21Canca, ima shinapish manaraj chiri punllacuna callarijpi, utca shamuiari. Eubulopish, Pudentepish, Linopish, Claudiapish, tucui caishuj crijcunapish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

22Apunchij Jesucristoca, cambaj espirituhuan cachun. Diosca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

2 Timotiu 4:1-22

1Nítorí náà mo pàṣẹ fún ọ níwájú Ọlọ́run, àti Kristi Jesu, ẹni tí yóò ṣe ìdájọ́ alààyè àti òkú, àti nítorí ìfarahàn rẹ̀ àti ìjọba rẹ̀. 2Wàásù ọ̀rọ̀ náà, ṣe àìsimi ní àkókò tí ó wọ̀, àti àkókò ti kò wọ̀; bá ni wí, ṣe ìtọ́ni, gbani níyànjú pẹ̀lú ìpamọ́ra àti ẹ̀kọ́ gbogbo. 3Nítorí pé ìgbà yóò dé, tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro, ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin, wọn ó lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn. 4Wọ́n ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́, wọn ó sì yípadà sí ìtàn asán. 5Ṣùgbọ́n máa faradà ìpọ́njú, ṣe iṣẹ́ efangelisti, ṣe iṣẹ́ rẹ láṣepé.

6Nítorí à ń fi mi rú ẹbọ nísinsin yìí, àtilọ mi sì súnmọ́ etílé. 7Èmi ti ja ìjà rere, èmi tí parí iré-ìje mi, èmi ti pa ìgbàgbọ́ mọ́; 8Láti ìsinsin yìí lọ a fi adé òdodo lélẹ̀ fún mi, tí Olúwa onídàájọ́ òdodo, yóò fífún mi ni ọjọ́ náà kì í sì í ṣe kìkì èmi nìkan ṣùgbọ́n pẹ̀lú fún gbogbo àwọn tí ó ti fẹ́ ìfarahàn rẹ̀.

Àwọn àkíyèsí ti ara ẹni

9Sa ipá rẹ láti tètè tọ̀ mí wá. 104.10: Kl 4.14; Fm 24; 2Kọ 8.23; Ga 2.3; Tt 1.4.Nítorí Dema ti kọ̀ mí sílẹ̀, nítorí ó ń fẹ́ ayé yìí, ó sì lọ sí Tẹsalonika; Kreskeni sí Galatia, Titu sí Dalimatia. 11Luku nìkan ni ó wà pẹ̀lú mi, mú Marku wá pẹ̀lú rẹ: nítorí ó wúlò fún mi fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. 12Mo rán Tikiku ní iṣẹ́ lọ sí Efesu. 13Aṣọ òtútù tí mo fi sílẹ̀ ní Troasi lọ́dọ̀ Karpu, nígbà tí ìwọ bá ń bọ̀ mú un wa, àti àwọn ìwé, pẹ̀lúpẹ̀lú àwọn ìwé-awọ.

14Aleksanderu alágbẹ̀dẹ bàbà ṣe mi ni ibi púpọ̀: Olúwa yóò san án fún un gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀: 15Lọ́dọ̀ ẹni tí kí ìwọ máa ṣọ́ra pẹ̀lú, nítorí tí ó kọ ojú ìjà sí ìwàásù wa púpọ̀.

16Ní àkọ́kọ́ jẹ́ ẹjọ́ mi, kò sí ẹni tí ó ba mi gba ẹjọ́ rò ṣùgbọ́n gbogbo ènìyàn ni o kọ̀ mi sílẹ̀: Àdúrà mi ni kí a má ṣe ká à sí wọn lọ́rùn. 17Ṣùgbọ́n Olúwa gba ẹjọ́ mi rò, ó sì fún mi lágbára; pé nípasẹ̀ mi kí a lè wàásù náà ní àwàjálẹ̀, àti pé kí gbogbo àwọn aláìkọlà lè gbọ́; a sì gbà mí kúrò lẹ́nu kìnnìún náà. 18Olúwa yóò yọ mí kúrò nínú iṣẹ́ búburú gbogbo, yóò sì mu mí dé inú ìjọba ọ̀run. Ẹni ti ògo wà fún láé àti láéláé. Àmín.

Àwọn ìkíni ìkẹyìn

19Kí Priska àti Akuila, àti ilé Onesiforu.

20Erastu wà ní Kọrinti: ṣùgbọ́n mo fi Tirofimu sílẹ̀ ni Miletu nínú àìsàn. 21Sa ipá rẹ láti tètè wá ṣáájú ìgbà òtútù.

Eubulu kí ọ, àti Pudeni, àti Linu, Klaudia, àti gbogbo àwọn arákùnrin.

22Kí Olúwa wà pẹ̀lú ẹ̀mí rẹ kí oore-ọ̀fẹ́ wà pẹ̀lú yín.