Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Tesalonicenses 1:1-12

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca, ñucanchij Yaya Diospaj, Apunchij Jesucristopajmari canguichij.

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca jatun cʼuyaitapish, sumaj causaitapish cushca cachun.

Crijcunamantami Diosta mañashpa pagui nishca

3Huauqui, panicuna, cancunaca ashtahuan sinchi crijcunamari tucushpa caticunguichij. Caishuj chaishujpish ashtahuanmari cʼuyanacucunguichij. Chaimantami Taita Diostaca cancunamanta pagui nicunalla canchij. 4Cancunata pʼiñajcuna macashpa llaquichijpipish, mana pʼiñarishpa, Diospi shunguta churashpa chai llaquitaca apacunguichijllamari. Cancuna chashna cashcata, shujtaj crij tandanacushcacunahuan parlanacushpaca, achcatamari cancunamantaca cushicunchij. 5Cancuna chashna llaquicunata apashpaca, Taita Diosca cashcatataj llaquichina cashcatami ricuchinguichij. Cancunaca, Taita Dios mandacunman yaicunalla cangapajmi, chashna llaquicunataca apacunguichij.

6Taita Diosca cashcata rurajmi. Chaimanta, cancunata llaquichijcunata llaquichishpaca, cashcallatatajmi ruranga. 7Apunchij Jesusca cancunatapish, ñucanchijtapish tucui llaquicunamanta samachingami. Jahua pachamanta, tucuita rurai tucuj paipaj angelcunandij, nina lunyacuj chaupipi shamujpimi, chashnaca ruranga. 8Taita Diosta mana yuyarijcunatapish, Apunchij Jesucristomanta huillashca alli huillaita mana caźujcunatapish llaquichingapajmi shamunga. 9Chai llaquichina cajcunaca, huiñaitami chingachishca cangacuna. Apunchij Jesucristopaj ñaupajmantapish, Pai sumaj, tucuita rurai tucujpajmantapish carumanmi shitashca cangacuna. 10Chashna llaquichina punllapi Pai shamujpica, Paita crij tucui paipajcunami Paitaca sumajyachishpa, cushicuihuan ricungacuna. Ñucanchij huillashcata cancuna crishcamantami, chashnaca canga.

11Cancunataca, ñucanchij Taita Dios agllashcacuna shinataj cachun nishpami, Paitaca mañaracunchijlla. Allillata rurana yuyaihuan, crishpalla cancuna ima allita rurasha nishcatapish, Tucuita Rurai Tucuj Diosllataj pajtachichun nishpami mañacunchijlla. 12Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish jatunta cʼuyaj cashcamanta, cancuna chashna allita rurashpaca, Apunchij Jesucristo sumaj cashcatami ricuchinguichij. Shinallataj Paipish cancunataca alli ningami.

Słowo Życia

2 Tesaloniczan 1:1-12

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

3Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu! 4Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym, że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie osłabić waszej wytrwałości i wiary.

5A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że jesteście godni do niego wejść. 6Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, 7a wam—i nam również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach. Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba razem z potężnymi aniołami. 8Wówczas w płomieniach ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili Jego dobrą nowinę. 9Ludzie ci zostaną skazani na wieczną zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi Pana. 10W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.

11Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. 12Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.