Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Tesalonicenses 1

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca, ñucanchij Yaya Diospaj, Apunchij Jesucristopajmari canguichij.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca jatun c'uyaitapish, sumaj causaitapish cushca cachun.

Crijcunamantami Diosta mañashpa pagui nishca

Huauqui, panicuna, cancunaca ashtahuan sinchi crijcunamari tucushpa caticunguichij. Caishuj chaishujpish ashtahuanmari c'uyanacucunguichij. Chaimantami Taita Diostaca cancunamanta pagui nicunalla canchij. Cancunata p'iñajcuna macashpa llaquichijpipish, mana p'iñarishpa, Diospi shunguta churashpa chai llaquitaca apacunguichijllamari. Cancuna chashna cashcata, shujtaj crij tandanacushcacunahuan parlanacushpaca, achcatamari cancunamantaca cushicunchij. Cancuna chashna llaquicunata apashpaca, Taita Diosca cashcatataj llaquichina cashcatami ricuchinguichij. Cancunaca, Taita Dios mandacunman yaicunalla cangapajmi, chashna llaquicunataca apacunguichij.

Taita Diosca cashcata rurajmi. Chaimanta, cancunata llaquichijcunata llaquichishpaca, cashcallatatajmi ruranga. Apunchij Jesusca cancunatapish, ñucanchijtapish tucui llaquicunamanta samachingami. Jahua pachamanta, tucuita rurai tucuj paipaj angelcunandij, nina lunyacuj chaupipi shamujpimi, chashnaca ruranga. Taita Diosta mana yuyarijcunatapish, Apunchij Jesucristomanta huillashca alli huillaita mana caźujcunatapish llaquichingapajmi shamunga. Chai llaquichina cajcunaca, huiñaitami chingachishca cangacuna. Apunchij Jesucristopaj ñaupajmantapish, Pai sumaj, tucuita rurai tucujpajmantapish carumanmi shitashca cangacuna. 10 Chashna llaquichina punllapi Pai shamujpica, Paita crij tucui paipajcunami Paitaca sumajyachishpa, cushicuihuan ricungacuna. Ñucanchij huillashcata cancuna crishcamantami, chashnaca canga.

11 Cancunataca, ñucanchij Taita Dios agllashcacuna shinataj cachun nishpami, Paitaca mañaracunchijlla. Allillata rurana yuyaihuan, crishpalla cancuna ima allita rurasha nishcatapish, Tucuita Rurai Tucuj Diosllataj pajtachichun nishpami mañacunchijlla. 12 Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish jatunta c'uyaj cashcamanta, cancuna chashna allita rurashpaca, Apunchij Jesucristo sumaj cashcatami ricuchinguichij. Shinallataj Paipish cancunataca alli ningami.

Chinese Union Version (Simplified)

帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1

1保 罗 、 西 拉 、 提 摩 太 写 信 给 帖 撒 罗 尼 迦 在 神 我 们 的 父 与 主 耶 稣 基 督 里 的 教 会 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 父 神 和 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

弟 兄 们 , 我 们 该 为 你 们 常 常 感 谢 神 , 这 本 是 合 宜 的 ; 因 你 们 的 信 心 格 外 增 长 , 并 且 你 们 众 人 彼 此 相 爱 的 心 也 都 充 足 。

甚 至 我 们 在 神 的 各 教 会 里 为 你 们 夸 口 , 都 因 你 们 在 所 受 的 一 切 逼 迫 患 难 中 , 仍 旧 存 忍 耐 和 信 心 。

这 正 是 神 公 义 判 断 的 明 证 , 叫 你 们 可 算 配 得 神 的 国 ; 你 们 就 是 为 这 国 受 苦 。

神 既 是 公 义 的 , 就 必 将 患 难 报 应 那 加 患 难 给 你 们 的 人 ;

也 必 使 你 们 这 受 患 难 的 人 与 我 们 同 得 平 安 。 那 时 , 主 耶 稣 同 他 有 能 力 的 天 使 从 天 上 在 火 焰 中 显 现 ,

要 报 应 那 不 认 识 神 和 那 不 听 从 我 主 耶 稣 福 音 的 人 。

他 们 要 受 刑 罚 , 就 是 永 远 沉 沦 , 离 开 主 的 面 和 他 权 能 的 荣 光 。

10 这 正 是 主 降 临 、 要 在 他 圣 徒 的 身 上 得 荣 耀 , 又 在 一 切 信 的 人 身 上 显 为 希 奇 的 那 日 子 。 ( 我 们 对 你 们 作 的 见 证 , 你 们 也 信 了 。 )

11 因 此 , 我 们 常 为 你 们 祷 告 , 愿 我 们 的 神 看 你 们 配 得 过 所 蒙 的 召 , 又 用 大 能 成 就 你 们 一 切 所 羡 慕 的 良 善 和 一 切 因 信 心 所 做 的 工 夫 ;

12 叫 我 们 主 耶 稣 的 名 在 你 们 身 上 得 荣 耀 , 你 们 也 在 他 身 上 得 荣 耀 , 都 照 着 我 们 的 神 并 主 耶 稣 基 督 的 恩 。