Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Pedro 3:1-18

Apunchij Jesús shamuna punllamantami huillashca

1Cʼuyashca crijcuna, cai cutihuanca ishqui cutinmi quillcani. Ishquindij quillcapimi cunashpa, cancunapaj chuya yuyaiman rimashpa yuyachishcani. 2Dios ima nishcata huillaj, Diospajlla runacuna huillashcatapish, Quishpichij Apu mandashcata, huillagrichun mingashcacuna cancunaman huillashcatapish yuyaipi causachunmi, chashna yuyachishcani.

3Caitaraj yachaichij: Shamuj punllacunapica, Diosmanta yachachishcata pugllashpa asijcunami tiyanga. Chaicunaca, quiquin millai munaicunallatami rurashpa puringacuna. 4Chaicunami: «¿Maitagari Cristo cutin shamusha nishcaca? Mana pajtanca. Ñucanchij yayacunapish ñami huañushca. Tucui imalla tiyajcunata Dios rurashca punllamanta cunancama, tucui imapish chashnallatajmari» ningacuna. 5Taita Diosmari, rimashpalla jahua pachatapish, cai pachatapish, ñaupallamantaj rurarca. Chaitaca, quiquin yuyaimantatajmi mana crisha nincuna. Cai pachataca, yacumanta chʼicanyachishcata, yacullamantataj tiyacushcatapish mana crincunachu. 6Chaimantami, ñaupa tiyaj cai pachataca, yacu millpushpa chingachirca. 7Ashtahuanpish cunan tiyaj cai pachatapish, jahua pachatapish Diospaj Shimi rimashcallahuantajmi, ninahuan rupachingapaj huaquichishpa charicun. Chaicunataca, imalla rurashcata ricuchina punllapimi ninahuan chingachingapaj charicun. Paita mana manchajcunatapish, chaipimi chingachinga.

8Shina cajpipish cʼuyashca crijcuna, Mandaj Diospajca shuj punllallami huaranga huatacuna shina. Huaranga huataca, shuj punlla shinallami. Chaitaca yuyaipi caichigari. 9Apunchij Jesusca, Pai nishca shinallataj ñallami shamunga. Yangallami maijancunaca, Pai unaiyacushcata yuyancuna. Mana paicuna yuyashca shinachu. Ashtahuanpish tucuicuna Diospajman cutirichunmi munan. Chashna shujllapish ama chingarichun nishpallami, cancunata llaquishcamanta manaraj shamun.

10Shina cajpipish Apunchij Jesusca, mana yuyashca punllapimari, tuta shuhua shamuj shina, ñapish shamunga. Chaipica, jahua pachapish manchanayajta cʼulun nishpami chingaringa. Tucui imalla tiyajcunatapish ninahuanmi chingachinga. Cai pachapish, tucui ima tiyajcunandij rupachishcami canga.

11Chashna tucuita chingachina cashcata yachashcamantaca, ¡Diospajlla tucushpamari, tucui munaihuan Dios munashca shina causana canguichij! 12¡Taita Dios shamuna punllata alli chaparacuichij! ¡Chai punlla utca chayamuchunca, ima allitapish rurai tucushcataca, tucuicuna alli ruracuichijlla! Chai punllapica, jahua pachacunapish ninahuan tucuchishcami canga. Tucui imalla tiyajcunapish, nina rupachijpi yacuyangami. 13Ashtahuanpish ñucanchijca, Dios Paipaj quiquin Shimihuan: ‘Mushuj jahua pachata, mushuj cai pachata rurashami’ nishcatami shuyacunchij. Chaipimi, tucuicuna imatapish Dios munashca shina rurashpa causana tiyanga.

14Cʼuyashca crijcuna, tucui chaicuna chayamungacamaca, ima mapa illajlla, ima juchachina illajlla, alli sumajta causashunchij. Chashna causacujta Dios japichun, tucui imatapish rurai tucushcataca, chai yuyai ruracuichijlla. 15Apunchij Jesusca, quishpirichun shuyashpallami, manaraj shamun. Chaita yuyaringuichij. Ñucanchij cʼuyashca huauqui Pablopish, Dios alli yachaita cujpimi chashnallataj quillcashca. 16Pai cachashca tucui quillcacunapimi, caicunallatataj yachachishpa rimashca. Huaquincunallapimi mana jahualla yachai tucuipaj ricurin. Chʼahuanyashca, mana yuyaita japijcunallami chai quillcacunatapish, caishuj Quillcacunatapish paicuna quiquinllataj chingaringapaj panda yachachincuna.

17Cʼuyashca crijcuna, chashna tucuna cashcata cunanman yachashcamantaca huaquichirinami canguichij. Ñataj chai millaicuna panda yachachishcata uyashpaca, allipish caticushcata saquishpa, paicunata catinguichijman. 18Chaipaj randica, mana cʼuyaipajcunata ñucanchij Apu, Quishpichij Jesucristo cʼuyaj cashcata ashtahuan yachashpa, Paita rijsishpa catichij. ¡Cunanpish, huiñai huiñaitapish, Paica sumajyachishca cachun! Chashna cachun.

Slovo na cestu

2. Petrův 3:1-18

Druhý příchod Kristův

1-2Píši vám už druhý dopis, moji milí přátelé. V obou jsem se snažil ve vás probouzet čisté smýšlení a připomínat vám skutečnosti, které jsou vám známy z poselství Božích proroků a vašich apoštolů, kteří vám přinesli slovo našeho Pána a Zachránce.

3Především vám chci připomenout, že v posledních dnech tohoto světa se objeví posměvači, kteří si budou žít po svém 4a budou se vysmívat: „Ježíš přece slíbil, že znovu přijde. Kde tedy je? Naši otcové již zemřeli a od stvoření světa se nic nezměnilo.“ 5Úmyslně přehlížejí skutečnost, že nebe i zemi stvořil Bůh svým slovem. Přikázal a země vystoupila z vody. 6Opět poručil a voda celou zemi při potopě zachvátila. 7A nyní totéž Boží slovo uchovává náš svět až do dne, kdy bezbožní budou odsouzeni a zničeni ohněm.

8Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako pouhý den. 9Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.

10Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena. 11Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte? Nechte se vést Božím slovem a poddejte se Bohu. 12Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že v ten den nebesa shoří a hmota se rozplyne strašlivým žárem, 13ale naše naděje se upíná k novému nebi a nové zemi, které nám Bůh přislíbil. Tam bude jen dobro.

14Moji drazí, očekáváte-li tyto věci, usilujte o čistý život, protože jedině tak můžete jít vstříc Božímu soudu beze strachu. 15Uvědomte si, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. O tom vám už psal náš drahý bratr Pavel s moudrostí, která mu byla dána Bohem. 16Mluví tak o tom ve všech svých dopisech. Je pravda, že jsou tam některé věci nesnadněji pochopitelné a těch se chytají nerozumní a nevyrovnaní lidé, kteří jeho dopisy překrucují. 17Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.

Moji milovaní, varoval jsem vás, a tak si dejte pozor, aby ani vás tito bludaři nestrhli z pevného základu víry. 18Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti!

Petr