Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Juan 1:1-13

1Cunaj yuyaj Juanmi,

Dios agllashca can panimanpish, cambaj huahuacunamanpish quillcani. Cancunataca tucui shunguhuanmi cʼuyani. Mana ñucallachu cʼuyani, ashtahuanpish cashcatataj huillashcata yachajcunapish tucuicunallatajmi cʼuyanchij. 2Cashcatataj huillashcata ñucanchij shungupi charishcamantami, cʼuyanchij. Chai shimicunaca ñucanchijpica, huiñaitami tiyanga.

3Yaya Diospish, Yaya Diospaj Churi Apunchij Jesucristopish cancunataca jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun. Cʼuyanatapish cashcatataj huillashcapi nishca shina cushca cachun.

4Cancunamanta maijancunaca, cashcatataj huillashcataca, Yaya Dios ñucanchijta mandashca shinatajmi alli caticushcacuna. Paicunahuan tupashpami achcata cushicurcani. 5Shina cajpica cunanca panicu, caishuj chaishujhuan cʼuyanacuchunmi mandani. Manaraj mandashca ima mushujtaca mana quillcanichu. Ashtahuanpish caitaca, callarillamantataj ña yachashcallatami yuyachicuni. 6Cʼuyanacushpami, Dios mandashcacunapi nishca shinataj causashun. ‘Cʼuyanacushpa causaichij’ nishcataca, callarillamantatajmi uyarcanguichij.

7Cai pachapica llullashpa crichijcunaca, ñamari achcacuna puricun. Chaicunaca: “Jesucristoca, mana runa aichayuj tucushpachu shamurca” nincunami. Chashna huillajca llullashpa crichijmi, Cristota pʼiñajmi. 8Yuyaipi causanguichij, ñataj ñucanchij cancunata servishcamantaca, imata mana japishpa saquiringuichijman. Ashtahuanpish chai japina cashcataca, tucuita japingapaj, alli yuyaihuan catinguichij.

9Maijanpish Cristo yachachishcata saquishpa, ima shujtajta catishpaca, mana Diospajchu. Maijanpish Cristo yachachishcallata catijca, Yaya Diostapish, Paipaj Churitapishmi charin. 10Maijanpish cancunapajman shamushpa, cai yachachinata mana yachachijpica, ama huasipi chasquinguichijchu. ‘Allitaj shamungui’ nishpallapish, ama ninguichijchu. 11Maijanpish ‘Allitaj shamurcangui’ nishpa chasquijca, paipish mana allita rurajllatajmi tucun.

12Cancunaman achca yachachinata charishpapish, mana tintahuan papelpi quillcashpa cachasha ninichu. Ashtahuanpish randinmanta cushicungapajmi, cancunahuan ñahui ñahui parlanacunaman shamuna yuyailla cani.

13Dios agllashca cambaj ñañapaj huahuacunapish cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami. Chashna cachun.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Giăng 1:1-13

Lời Chào Thăm

1Đây là thư của Giăng, một trưởng lão của Hội Thánh.

Kính lời chào thăm bà và quý Hội Thánh mà tôi cũng như tất cả những người đã biết chân lý đều rất yêu mến— 2vì chân lý tồn tại trong chúng ta và ở với chúng ta muôn đời.

3Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu—Con Ngài—ban cho chúng ta ơn phước, nhân từ, bình an trong chân lý và tình yêu.

Sống trong Chân Lý

4Tôi rất vui mừng được gặp một số anh chị em tín hữu của quý Hội Thánh tại đây và thấy họ sống theo chân lý như Chúa Cha đã truyền dạy chúng ta.

5Thưa bà và các anh chị em, tôi xin ân cần nhắc nhở quy luật Đức Chúa Trời ban cho chúng ta từ đầu là chúng ta phải yêu thương nhau. 6Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta phải thực hành mệnh lệnh Ngài, và ngay từ ban đầu Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau.

Coi Chừng Giáo Sư Giả

7Hãy coi chừng các lãnh đạo giả dối đã xuất hiện ở nhiều nơi; họ không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian trong hình hài xương thịt như chúng ta. Đó là người lừa gạt, kẻ phản Chúa Cứu Thế. 8Anh chị em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh chị em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. 9Vì nếu anh chị em xa lìa lời dạy của Chúa Giê-xu, anh chị em sẽ mất Đức Chúa Trời, nhưng nếu anh chị em vâng giữ giáo huấn của Chúa Cứu Thế, anh chị em sẽ có cả Chúa Cha và Chúa Con.

10Nếu có ai đến giảng dạy anh chị em mà không tin lời dạy của Chúa Giê-xu, đừng rước họ vào nhà, cũng đừng hoan nghênh họ. 11Nếu tiếp đón họ là đồng lõa với họ làm việc ác.

Kết Luận

12Tôi còn có nhiều điều cần nói, nhưng không muốn viết ra đây. Mong sẽ có dịp đến thăm bà và các anh chị em để chúng ta trực tiếp nói hết mọi chuyện với nhau thì tốt hơn, lúc ấy tất cả chúng ta đều vui mừng trọn vẹn.

13Các tín hữu tại đây kính lời chào thăm bà và quý Hội Thánh.