Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 1:1-24

1Taita Dios munashpa, Jesucristomanta huillagrichun mingashca Pablomi cani. Caitaca, huauqui Timoteondijmi, Corintopi Diospaj tandanacushca crijcunamanpish, tucui Acaya llajtapi Diospajlla causaj crijcunamanpish quillcani:

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Ima llaquipipish Diosmi cushichin

3Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchigri. Paica, ñucanchijta jatunta llaquij Yayami, tucui imapipish cushichij Taita Diosmi. 4Ñucanchij ima llaquipi cajpipish, Paimi cushichin. Shujtajcuna ima llaquipi cajpipish, ñucanchijta Pai cushichishca shinallataj cushichichunmi, ñucanchijtaca chashna cushichin. 5Jatun llaquicunata Cristo apashca shinallatajmi, ñucanchijpish jatun llaquicunata apacunchij. Chashnallataj Cristollamantatajmi yallitaj cushicunchij. 6Cancuna cushicuchun, quishpirichun nishpallami ima llaqui shamujpipish, chai llaquitaca apacunchijlla. Shinallataj Taita Dios ñucanchijta cushichishpapish, cancuna cushicuchun, quishpirichunllatajmi cushichin. Chashna rurajpimi, cancunapish ñucanchij shinallataj, ima llaquitapish apai tucunguichij. 7Cancunapish ñucanchij shinallataj llaquicunata apashcamantaca, ñucanchijta shinallataj cushichingami. Chaitaca, allimi yachanchij.

8Huauqui, panicuna, cancunamanca Asia llajtapi jatun llaquicuna ñucanchijta japishcatami parlashun ninchij. Chai llaquica, mana apai tucuipaj yallitaj sinchi cajpimi, ‘Ña mana ashtahuan causashunchu’ yuyarcanchij. 9Chaimantami ñucanchijca, ‘Ñami huañunchij’ yuyarcanchij. Ñucanchijllataj imatapish rurai tucushcata ama yuyachun, ashtahuanpish huañushcacunata causachij Taita Diospi shunguta churachunmi, chashnaca tucurca. 10Diosmi ñucanchijtaca, huañuna jatun llaquimanta quishpichirca, cunanpish quishpichicunmi. ‘Cutinpish quishpichingami’ nishpa, Pai huaquichina yuyaillami purinchij. 11Cancunaca, ñucanchijmanta Diosta mañapaichijlla. Achcacuna ñucanchijmanta mañajpimi, imatapish allicunata Taita Dios ñucanchijman cujpica, achcacunallataj Paitaca pagui ningacuna.

Pabloca Corintoman rinatami shujtaj punllapaj saquishca

12Cai pachapica, ñucanchijca maipipish Taita Diospajlla alli causashcata, ashtahuanca cancunapaj ñaupajpi chashna causashcata ñucanchij shungu yuyachijpimi, jatunta cushicunchij. Mana ñucanchijllataj yachaj cashcamantachu, ashtahuanpish mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyashcallamantamari, chashna alli causacunchij. 13Cancunaman ñucanchij quillcashpaca, cancuna ricushpa entendinallatami nircanchij. Chaicunataca, tucuita alli yachashpa catishpami, alli canguichijman. 14Apunchij Jesús shamui punllapica, ñucanchijmantami cushicunguichij. Ñucanchijpish cancunamantami cushicushun. Ñucanchij chashna nishcataca, ñami ashata entendishcanguichij.

15Chaimantami ñucaca, cancunataraj ricugrisha nicurcani. Cai cutihuanca, ishqui cutinmi cancunapaj allipaj ricuj shamusha nicurcani. 16Macedoniamanca, cancunapajtami risha. Chaimanta tigramushpapish, cancunapajtami tigrasha. Ñucataca cancunami, Judeaman cachana canguichij. 17Ñuca caita rurana tucushpaca, ¿nij tucushcallatachu yuyanguichij? ¿Mana cashpaca, ñuca quiquin yuyaillamanta rurana tucushpachu, ña «ari» nicun, ña «mana» nicun puricujta yuyanguichij?

18Taita Diosca, Pai nishcata pajtachij caj shinallataj, ñucanchijpish cancunaman nishcataca, «ari» nicun, «mana» nicun nishpa, mana purinchijchu. 19Diospaj Churi Jesucristomantami, ñucapish, Silvanopish, Timoteopish, cancunamanca huillarcanchij. Cristoca «ari» nicuj, «mana» nicuj, mana canchu. Paipica, «arillami» tiyan. 20Taita Diosca, Pai imallata rurasha nishcataca, Jesucristomantami «ari» nishca. Chaimantami paimanta, «Chashna cachun» nishpa, Diosta sumajyachinchij. 21Taita Diosmi ñucanchijtapish, cancunatapish Jesucristota alli catichun yachachicun. Paillatajmi ñucanchijmanca, paipaj Espirituta curca. 22Paillatajmi ñucanchijtaca, Paipajlla cachun, Paipaj Espirituta ñucanchij shungupi churarca.

23Cancunata mana llaquichisha nishpallami, Corintomanca manaraj shamurcani. ¡Chaitaca, ñuca shunguta rijsij Taita Diosllataj yachanmi! Paipaj ñaupajpimi, imata cashpapish nini. 24Cancunaca, ña sinchi crijcunami canguichij. Chaimanta, ‘Cashna chashnami catina canguichij’ nishpaca, mana mandanchijchu, ashtahuan cushicuchun nishpallami, chashna yuyachinchij.

Słowo Życia

2 Koryntian 1:1-24

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa, wraz z Tymoteuszem, uczniem Pana, piszę do kościoła Bożego w Koryncie oraz do wszystkich świętych w całej Achai. 2Niech Bóg, nasz Ojciec, i Jezus Chrystus, nasz Pan, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Bóg dodaje nam otuchy

3Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana, będący źródłem miłości i zachęty! 4To On w każdej trudnej sytuacji dodaje nam otuchy, abyśmy i my mogli dodawać otuchy tym, którzy znajdują się w jakimś trudnym położeniu. 5Im więcej cierpimy dla Chrystusa, tym większego doznajemy od Niego pokrzepienia. 6Przykrości, które nas spotykają, służą waszej zachęcie i zbawieniu. A pocieszenie, którego doznajemy, jest zachętą również dla was, abyście wytrwale znosili cierpienia, podobnie jak my. 7W pełni ufamy wam, bo wiemy, że doświadczacie tych samych cierpień i doznajecie tej samej pociechy, co my.

8Przyjaciele, chcemy, abyście wiedzieli o trudnościach, z jakimi borykaliśmy się w prowincji Azja. Byliśmy nimi przytłoczeni ponad nasze siły i nie wiedzieliśmy, czy wyjdziemy z nich z życiem. 9Stanąwszy w obliczu śmierci, zrozumieliśmy jednak, że nie mamy polegać na sobie, ale na Bogu. On może przecież nawet ożywić umarłych! 10To On ocalił nas od śmierci i wierzymy, że nadal będzie nas chronił, 11bo o to właśnie do Niego się modlicie. Wielu ludzi będzie więc dziękować Bogu za wszystko, czego dla nas dokonał w odpowiedzi na wasze modlitwy.

Zmiana planów Pawła

12Mamy ogromną satysfakcję z tego, że w stosunku do wszystkich ludzi—także do was—zawsze postępowaliśmy otwarcie i uczciwie. Nie polegaliśmy bowiem na własnej mądrości, ale na łasce Boga. 13A teraz nie piszemy wam nic, czego nie bylibyście w stanie zrozumieć i zaakceptować. Mam nadzieję, że w pełni to przyjmiecie. 14Częściowo zresztą już uznaliście, że przed Panem, w dniu Jego powrotu, będziemy wszyscy nawzajem z siebie dumni—wy z nas, a my z was.

15Z taką myślą zamierzałem już wcześniej was odwiedzić, abyście ponownie doznali radości. 16Chciałem zatrzymać się u was udając się do Macedonii, a także w drodze powrotnej, abyście mogli mnie wyprawić do Judei.

Powody zwłoki

17Czy byłem lekkomyślny, mając taki zamiar? Czy zmieniając go, postąpiłem jak ludzie, którzy mówią „tak”, a myślą „nie”? 18Bóg mi świadkiem, że nigdy was nie okłamaliśmy!

19Jezus Chrystus, Syn Boży, o którym opowiadałem wam razem z Tymoteuszem i Sylwanem, nigdy nie kłamał i Jego „tak” zawsze znaczyło „tak”. 20On jest spełnieniem wszystkich obietnic Boga. A my, potwierdzając to, oddajemy Bogu chwałę. 21To On przecież dodał nam sił, wzmocnił naszą więź z Chrystusem i wybrał nas. 22On również oznaczył nas jako swoją własność—dał nam do serc Ducha Świętego jako gwarancję przynależności do Niego.

23Bóg mi świadkiem, że chciałem zaoszczędzić wam przykrości i tylko z tego powodu nie przybyłem jeszcze do Koryntu. 24Nie chodzi przecież o to, żebyśmy udowadniali wam, że mamy nad wami władzę i możemy nauczać was, jak należy wierzyć. Chcemy przecież współdziałać z wami i pragniemy waszej radości, której podstawą jest wiara w Chrystusa.