Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 6:1-21

1Amopajta rurashpa huatashca shina causajcunaca, paicunapaj amocunataca alli ninataj cashcamanta, tucuipi alli nichun. Chashna cajpimi, Taita Diospaj shutitapish, ñucanchij yachachishcatapish pi mana yanga cʼamingacuna. 2Crij amoyujcunaca, ama ‘Huauquillami’ nishpa, mana caźujcuna cachun. Ashtahuanpish cʼuyashca crijcunapaj allita ruracushcamantaca, tucui shunguhuan ashtahuan allita rurachun. Caicunata huillashpa yachachinguitaj, cunanguitaj.

Charishcallahuan cushi canata yachaichij

3Ñucanchij Apu Jesucristo allita yachachishca shimicunatapish, ñucanchij caticushca alli yachanatapish mana yachachishpa, ima shujtajllata yachachijca, 4jatun tucushca, imatapish mana yachajmi. Ima shimicunallamantami, chushaj rimarillata rimanacushpa pʼiñanacuncuna. Chashna rimanacushpami, caishuj shina cana yuyaita, cʼaminacuita, Diosta cʼaminata, caishuj chaishuj juchachinacuita jatarichincuna. 5Cashcatataj yachachishcata mana entendishpa, millai yuyaihuan junda cashpami, manapish canata rimanacushpa pʼiñanacushpa purincuna. Chaicunaca, charij tucungaraicullami, ‘Diospajta ruracunchij’ nij tucushpa purincuna. Chashnacunahuanca, ama tandanacunguichu. 6Ashtahuanpish Diosta yuyarinaca, cushicuihuan causajpica, ñucanchij crishcaca achcata charishca shinamari. 7Ñucanchijca cai pachapica, lluchullamari huacharinchij. Shinallataj cai pachamantapish imata mana apashunchu. 8Chaimanta, micunata, churanata charishpaca, chaillahuantaj cushi cashunchijlla. 9Charijyana yuyailla purijcunaca, ima mana allita ruranalla ricurijpica, chaita rurana linchipi jaihuarishpa urmanllacunami. Manapish canacunata upa shina munashpami, gentecunata jatun llaquipi huashicuchishpa chingachij, ima millaitapish ruranllacuna. 10Cullquita munanami, tucui millai ruranacunataca, sapi shina callarichin. Cullquita munashcamantami, maijancunaca crishcatapish saquishcacuna. Chaimantami paicunataca, jatun llaquicuna shunguta chaupishca.

Timoteotami ‘Alli catingui’ nishpa mandashca

11Ashtahuanpish canca Diospajlla runami cangui, chai tucui millai ruraicunataca caruman manchangui. Imatapish allita ruranata, Diosta caźunata, alli crij, cʼuyaj, mana pʼiñarij, alli shungu canatami chai yuyai catirana cangui. 12Crishcataca, alli macanacuj shina sinchi sinchita catingui. Huiñai causaitaca, charirashca catingui. Chaita japichun cayashcata yachashpami canca, achcacunapaj ñaupajpi mana manchashpa alli huillarcangui. 13Tucuicunaman causaita cuj Taita Diospish ricucunmi. Poncio Pilatopaj ñaupajpi, Pai pi cashcata huillaj Jesucristopish ricucunmi. Paicunapaj ñaupajpimi, cantaca caicunata mandani: 14Cai mandashcata yachachinapica, ñucanchij Apu Jesucristo shamungacama ñataj imahuan chagrushpa mapayachinguiman, ñataj imapi juchachishca llujshinguiman. 15Chaitaca, Pailla Alli nishca, Tucuita Rurai Tucuj, jatun mandajcunata Jatun Mandaj, apucunapaj Jatun Apumi, ricuchina punllapi ricuchinga. 16Paillami huiñaita causan, pi mana ricui tucuipaj achijllapi tiyan. Paitaca pi mana ricushcachu, pi mana ricui tucunpishchu. Pailla huiñaita alli nishcapish, tucuita mandajpish cachun. Chashna cachun.

17Cai pachapi achcata charijcunataca, ama jatun tucushca cachun, tucurijlla charishcacunapi ama shunguta churachun, ashtahuanpish causacuj Taita Dios yuyailla cachun mandangui. Ñucanchij cushicuchun, Paillataj jahuanpi jahuanpi cujllapimi, imatapish charinchij. 18Charishcacunahuanca allita rurachun, charinacunata achcata mirachicuj shina, achca allicunata rurachun. Ama mitsa cachun, maquita cacharishpa cujcuna cachun mandangui. 19Chashna rurashpami, shamuj punllapajca achcata charijyangacuna. Huiñai causaitapish japingacunatajmi.

20¡Timoteo, ñuca canman mingashcataca alli rurangui! Millai, yanga parlocunatapish, ‘Alli yachaimi’ nishca llulla yachaicunatapish, yanga yuyaicunatapish pajta uyanguiman. 21Maijancunaca, chai yachachishcata catishpami, crishcataca saquishcacuna.

Diosca, canman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Timotiu 6:1-21

Àwọn ẹrú

1Jẹ́ kí gbogbo àwọn tí i ṣe ẹrú lábẹ́ ìsìnrú máa ka àwọn olówó tí ó ni wọ́n yẹ sí ọlá gbogbo, kí a má bà á sọ̀rọ̀-òdì sí orúkọ Ọlọ́run àti ẹ̀kọ́ rẹ̀. 2Àwọn ti ó ní ọ̀gá onígbàgbọ́, kí wọn má ṣe ṣàìbọ̀wọ̀ fún wọn nítorí tí wọn jẹ́ arákùnrin; ṣùgbọ́n kí wọn túbọ̀ máa sìn wọ́n, nítorí àwọn tí í ṣe alábápín iṣẹ́ rere wọn jẹ́ onígbàgbọ́ àti olùfẹ́.

Ìfẹ́ owó

Nǹkan wọ̀nyí ni kí ó máa kọ́ ni, kí o sì máa fi gbani níyànjú. 3Bí ẹnikẹ́ni bá ń kọ́ni ní ẹ̀kọ́ mìíràn, ti kò sì gba ọ̀rọ̀ ti ó yè kooro, ti Jesu Kristi Olúwa wa, àti ẹ̀kọ́ ti ó bá ìwà-bí-Ọlọ́run mu, 4Ó gbéraga, kò mọ̀ nǹkan kan, bí kò ṣe ìyànjú àti ìjà nípa ọ̀rọ̀ èyí tí ó ń mú ìlara, ìjà, ọ̀rọ̀ búburú wá, 5àti ọ̀rọ̀ àríyànjiyàn àwọn ènìyàn ọlọ́kàn èérí ti kò sí òtítọ́ nínú wọn, tiwọn ṣe bí ọ̀nà sí èrè ni ìwà-bí-Ọlọ́run; yẹra lọ́dọ̀ irú àwọn wọ̀nyí.

6Ṣùgbọ́n ìwà-bí-Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. 7Nítorí a kò mú ohun kan wá sí ayé, bẹ́ẹ̀ ni a kò sì lè mu ohunkóhun jáde lọ. 8Bí a sì ni oúnjẹ àti aṣọ, ìwọ̀nyí yẹ́ kí ó tẹ́ wa lọ́rùn. 9Ṣùgbọ́n àwọn tí ń fẹ́ di ọlọ́rọ̀ a máa bọ́ sínú ìdánwò àti ìdẹ̀kùn, àti sínú òmùgọ̀ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ púpọ̀ tí í pa ni lára, irú èyí tí ó máa ń ri ènìyàn sínú ìparun àti ègbé. 10Nítorí ìfẹ́ owó ni gbòǹgbò ohun búburú gbogbo; èyí tí àwọn mìíràn ń lépa tí a sì mú wọn ṣìnà kúrò nínú ìgbàgbọ́, wọ́n sì fi ọ̀pọ̀ ìbànújẹ́ gún ara wọn lọ́kọ̀.

Ọ̀rọ̀ ìyànjú fún Timotiu

11Ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, sá fún nǹkan wọ̀nyí; kí ó sì máa lépa òdodo, ìwà-bí-Ọlọ́run, ìgbàgbọ́, ìfẹ́ sùúrù, ìwà tútù. 12Máa ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́, di ìyè àìnípẹ̀kun mú nínú èyí tí a pè ọ sí, ti ìwọ sì ṣe ìjẹ́wọ́ rere níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀. 136.13: Jh 18.37.Mo pàṣẹ fún ọ níwájú Ọlọ́run, tí ń sọ ohun gbogbo di ààyè, àti níwájú Jesu Kristi, ẹni tí ó jẹ́rìí níwájú Pọntiu Pilatu, 14Kí ìwọ pa àṣẹ wọ̀nyí mọ́ ní àìlábàwọ́n, ní àìlẹ́gàn, títí di ìfarahàn Olúwa wa Jesu Kristi. 15Èyí ti yóò fihàn ní ìgbà tirẹ̀, Ẹni tí í ṣe Olùbùkún àti Alágbára kan ṣoṣo náà, ọba àwọn ọba, àti Olúwa àwọn Olúwa. 16Ẹnìkan ṣoṣo tí ó jẹ àìkú, tí ń gbé inú ìmọ́lẹ̀ tí a kò lè súnmọ́, ẹni tí ènìyàn kan kò rí rí, tí a kò sì lè rí: ẹni tí ọlá àti agbára títí láé ń ṣe tirẹ̀. Àmín.

17Kìlọ̀ fún àwọn tí ó lọ́rọ̀ ní ayé ìsinsin yìí kí wọn ma ṣe gbéraga, bẹ́ẹ̀ ni kí wọn má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ àìdánilójú, bí kò ṣe lé Ọlọ́run alààyè, tí ń fi ohun gbogbo fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ láti lò; 18Kí wọn máa ṣoore, kí wọn máa pọ̀ ní iṣẹ́ rere, kí wọn múra láti pín fún ni, kí wọn ni ẹ̀mí ìbá kẹ́dùn; 19kí wọn máa to ìṣúra ìpìlẹ̀ rere jọ fún ara wọn dé ìgbà tí ń bọ̀, kí wọn lè di ìyè tòótọ́ mú.

20Timotiu, máa ṣọ ohun tí a fi sí ìkáwọ́ rẹ, yà kúrò nínú ọ̀rọ̀ asán àti ìjiyàn ohun tí a ń fi èké pè ni ìmọ̀; 21èyí tí àwọn ẹlòmíràn jẹ́wọ́ rẹ̀ tí wọ́n sì ṣìnà ìgbàgbọ́.

Kí oore-ọ̀fẹ́ wà pẹ̀lú rẹ.