Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 6:1-21

1Amopajta rurashpa huatashca shina causajcunaca, paicunapaj amocunataca alli ninataj cashcamanta, tucuipi alli nichun. Chashna cajpimi, Taita Diospaj shutitapish, ñucanchij yachachishcatapish pi mana yanga cʼamingacuna. 2Crij amoyujcunaca, ama ‘Huauquillami’ nishpa, mana caźujcuna cachun. Ashtahuanpish cʼuyashca crijcunapaj allita ruracushcamantaca, tucui shunguhuan ashtahuan allita rurachun. Caicunata huillashpa yachachinguitaj, cunanguitaj.

Charishcallahuan cushi canata yachaichij

3Ñucanchij Apu Jesucristo allita yachachishca shimicunatapish, ñucanchij caticushca alli yachanatapish mana yachachishpa, ima shujtajllata yachachijca, 4jatun tucushca, imatapish mana yachajmi. Ima shimicunallamantami, chushaj rimarillata rimanacushpa pʼiñanacuncuna. Chashna rimanacushpami, caishuj shina cana yuyaita, cʼaminacuita, Diosta cʼaminata, caishuj chaishuj juchachinacuita jatarichincuna. 5Cashcatataj yachachishcata mana entendishpa, millai yuyaihuan junda cashpami, manapish canata rimanacushpa pʼiñanacushpa purincuna. Chaicunaca, charij tucungaraicullami, ‘Diospajta ruracunchij’ nij tucushpa purincuna. Chashnacunahuanca, ama tandanacunguichu. 6Ashtahuanpish Diosta yuyarinaca, cushicuihuan causajpica, ñucanchij crishcaca achcata charishca shinamari. 7Ñucanchijca cai pachapica, lluchullamari huacharinchij. Shinallataj cai pachamantapish imata mana apashunchu. 8Chaimanta, micunata, churanata charishpaca, chaillahuantaj cushi cashunchijlla. 9Charijyana yuyailla purijcunaca, ima mana allita ruranalla ricurijpica, chaita rurana linchipi jaihuarishpa urmanllacunami. Manapish canacunata upa shina munashpami, gentecunata jatun llaquipi huashicuchishpa chingachij, ima millaitapish ruranllacuna. 10Cullquita munanami, tucui millai ruranacunataca, sapi shina callarichin. Cullquita munashcamantami, maijancunaca crishcatapish saquishcacuna. Chaimantami paicunataca, jatun llaquicuna shunguta chaupishca.

Timoteotami ‘Alli catingui’ nishpa mandashca

11Ashtahuanpish canca Diospajlla runami cangui, chai tucui millai ruraicunataca caruman manchangui. Imatapish allita ruranata, Diosta caźunata, alli crij, cʼuyaj, mana pʼiñarij, alli shungu canatami chai yuyai catirana cangui. 12Crishcataca, alli macanacuj shina sinchi sinchita catingui. Huiñai causaitaca, charirashca catingui. Chaita japichun cayashcata yachashpami canca, achcacunapaj ñaupajpi mana manchashpa alli huillarcangui. 13Tucuicunaman causaita cuj Taita Diospish ricucunmi. Poncio Pilatopaj ñaupajpi, Pai pi cashcata huillaj Jesucristopish ricucunmi. Paicunapaj ñaupajpimi, cantaca caicunata mandani: 14Cai mandashcata yachachinapica, ñucanchij Apu Jesucristo shamungacama ñataj imahuan chagrushpa mapayachinguiman, ñataj imapi juchachishca llujshinguiman. 15Chaitaca, Pailla Alli nishca, Tucuita Rurai Tucuj, jatun mandajcunata Jatun Mandaj, apucunapaj Jatun Apumi, ricuchina punllapi ricuchinga. 16Paillami huiñaita causan, pi mana ricui tucuipaj achijllapi tiyan. Paitaca pi mana ricushcachu, pi mana ricui tucunpishchu. Pailla huiñaita alli nishcapish, tucuita mandajpish cachun. Chashna cachun.

17Cai pachapi achcata charijcunataca, ama jatun tucushca cachun, tucurijlla charishcacunapi ama shunguta churachun, ashtahuanpish causacuj Taita Dios yuyailla cachun mandangui. Ñucanchij cushicuchun, Paillataj jahuanpi jahuanpi cujllapimi, imatapish charinchij. 18Charishcacunahuanca allita rurachun, charinacunata achcata mirachicuj shina, achca allicunata rurachun. Ama mitsa cachun, maquita cacharishpa cujcuna cachun mandangui. 19Chashna rurashpami, shamuj punllapajca achcata charijyangacuna. Huiñai causaitapish japingacunatajmi.

20¡Timoteo, ñuca canman mingashcataca alli rurangui! Millai, yanga parlocunatapish, ‘Alli yachaimi’ nishca llulla yachaicunatapish, yanga yuyaicunatapish pajta uyanguiman. 21Maijancunaca, chai yachachishcata catishpami, crishcataca saquishcacuna.

Diosca, canman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Slovo na cestu

1. Timotejovi 6:1-21

Svědomitá práce je pro křesťana podmínkou

1Všichni křesťané mají respektovat své nadřízené, i když jsou nevěřící, aby si nikdo nemohl stěžovat na jejich špatnou práci. Nelze dopustit, aby pro nesvědomitost bylo zneváženo křesťanské učení nebo Boží jméno. 2Je-li nadřízený také křesťanem, není to důvod k menší horlivosti, ale právě naopak: tím ochotněji ať mu vychází vstříc jako bratru ve víře. To nepřestávej klást na srdce všem věřícím. 3Některým se to možná nebude líbit, ale toto je zdravé učení Kristovo a základ zbožného života. Kdo hlásá něco jiného, 4-5je jednak pyšný, jednak ničemu nerozumí; jen vyvolává zbytečné hádky a roztržky a z toho jsou pak urážky, křivá nařčení a neustálé třenice. Ti mistři rozvratu mají rozum zakalený a neschopný poznat pravdu. Zbožnost je jim dobrá jen k rychlému a snadnému zbohatnutí. Těch se varuj.

Co je pravé bohatství

6Je ovšem pravda, že taková zbožnost, která se umí spokojit i s málem, je vlastně obrovským bohatstvím. 7Konečně, nic jsme si na svět nepřinesli a nic si z něho neodneseme. 8Mělo by nám tedy stačit, že máme co jíst a co obléknout. 9Kdo však touží po bohatství, brzy v honbě za penězi začne užívat nepoctivých prostředků, které si ho osedlají a nakonec strhnou do zkázy. 10Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu k Bohu a kolik trápení jim připravila!

Pavlovy závěrečné rady

11Ty však, Timoteji, patříš Bohu! Vyhýbej se takovým věcem a usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.

12Být křesťanem znamená vést neustálý duchovní zápas. Vlož do tohoto boje celé své srdce, abys dosáhl věčného života, ke kterému tě Bůh povolal. Zavazuje tě k tomu už to slavnostní vyznání, které jsi učinil před mnoha svědky. 13Vyzývám tě před Bohem, který všemu dává život, a před Ježíšem Kristem, který své slavnostní svědectví pronesl před Pontiem Pilátem; 14nehleď napravo ani nalevo a plň svěřený úkol tak, abys čisté jméno křesťana uchoval až do příchodu Ježíše Krista. 15Ten, až přijde jeho čas, objeví se jako jediný a slavný Panovník, Král nad všemi králi a Pán nad všemi pány; 16on jediný je nesmrtelný a bydlí v neproniknutelném světle. Lidské oko ho nevidělo a vidět nemůže. Jemu patří sláva i čest a vláda na věky věků!

17Důtklivě varuj všechny majetné, aby si na nejistém majetku nezakládali a raději upírali naději k Bohu, který na všechny naše potřeby štědře pamatuje. 18Ať konají dobro a s potřebnými se dělí ochotně a obětavě. 19Tak nastřádají dobrý základ pro budoucnost a získají pravý život.

20Timoteji, dobře si hleď toho, co ti Bůh svěřil! Vyhýbej se planým řečem a falešným naukám o poznání. 21Jejich vyznavači mají „poznání“ o všem možném, jen to nejdůležitější – totiž Boha – neznají.

Boží milost s tebou. Zdraví tě

Pavel