Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 6:1-21

1Amopajta rurashpa huatashca shina causajcunaca, paicunapaj amocunataca alli ninataj cashcamanta, tucuipi alli nichun. Chashna cajpimi, Taita Diospaj shutitapish, ñucanchij yachachishcatapish pi mana yanga cʼamingacuna. 2Crij amoyujcunaca, ama ‘Huauquillami’ nishpa, mana caźujcuna cachun. Ashtahuanpish cʼuyashca crijcunapaj allita ruracushcamantaca, tucui shunguhuan ashtahuan allita rurachun. Caicunata huillashpa yachachinguitaj, cunanguitaj.

Charishcallahuan cushi canata yachaichij

3Ñucanchij Apu Jesucristo allita yachachishca shimicunatapish, ñucanchij caticushca alli yachanatapish mana yachachishpa, ima shujtajllata yachachijca, 4jatun tucushca, imatapish mana yachajmi. Ima shimicunallamantami, chushaj rimarillata rimanacushpa pʼiñanacuncuna. Chashna rimanacushpami, caishuj shina cana yuyaita, cʼaminacuita, Diosta cʼaminata, caishuj chaishuj juchachinacuita jatarichincuna. 5Cashcatataj yachachishcata mana entendishpa, millai yuyaihuan junda cashpami, manapish canata rimanacushpa pʼiñanacushpa purincuna. Chaicunaca, charij tucungaraicullami, ‘Diospajta ruracunchij’ nij tucushpa purincuna. Chashnacunahuanca, ama tandanacunguichu. 6Ashtahuanpish Diosta yuyarinaca, cushicuihuan causajpica, ñucanchij crishcaca achcata charishca shinamari. 7Ñucanchijca cai pachapica, lluchullamari huacharinchij. Shinallataj cai pachamantapish imata mana apashunchu. 8Chaimanta, micunata, churanata charishpaca, chaillahuantaj cushi cashunchijlla. 9Charijyana yuyailla purijcunaca, ima mana allita ruranalla ricurijpica, chaita rurana linchipi jaihuarishpa urmanllacunami. Manapish canacunata upa shina munashpami, gentecunata jatun llaquipi huashicuchishpa chingachij, ima millaitapish ruranllacuna. 10Cullquita munanami, tucui millai ruranacunataca, sapi shina callarichin. Cullquita munashcamantami, maijancunaca crishcatapish saquishcacuna. Chaimantami paicunataca, jatun llaquicuna shunguta chaupishca.

Timoteotami ‘Alli catingui’ nishpa mandashca

11Ashtahuanpish canca Diospajlla runami cangui, chai tucui millai ruraicunataca caruman manchangui. Imatapish allita ruranata, Diosta caźunata, alli crij, cʼuyaj, mana pʼiñarij, alli shungu canatami chai yuyai catirana cangui. 12Crishcataca, alli macanacuj shina sinchi sinchita catingui. Huiñai causaitaca, charirashca catingui. Chaita japichun cayashcata yachashpami canca, achcacunapaj ñaupajpi mana manchashpa alli huillarcangui. 13Tucuicunaman causaita cuj Taita Diospish ricucunmi. Poncio Pilatopaj ñaupajpi, Pai pi cashcata huillaj Jesucristopish ricucunmi. Paicunapaj ñaupajpimi, cantaca caicunata mandani: 14Cai mandashcata yachachinapica, ñucanchij Apu Jesucristo shamungacama ñataj imahuan chagrushpa mapayachinguiman, ñataj imapi juchachishca llujshinguiman. 15Chaitaca, Pailla Alli nishca, Tucuita Rurai Tucuj, jatun mandajcunata Jatun Mandaj, apucunapaj Jatun Apumi, ricuchina punllapi ricuchinga. 16Paillami huiñaita causan, pi mana ricui tucuipaj achijllapi tiyan. Paitaca pi mana ricushcachu, pi mana ricui tucunpishchu. Pailla huiñaita alli nishcapish, tucuita mandajpish cachun. Chashna cachun.

17Cai pachapi achcata charijcunataca, ama jatun tucushca cachun, tucurijlla charishcacunapi ama shunguta churachun, ashtahuanpish causacuj Taita Dios yuyailla cachun mandangui. Ñucanchij cushicuchun, Paillataj jahuanpi jahuanpi cujllapimi, imatapish charinchij. 18Charishcacunahuanca allita rurachun, charinacunata achcata mirachicuj shina, achca allicunata rurachun. Ama mitsa cachun, maquita cacharishpa cujcuna cachun mandangui. 19Chashna rurashpami, shamuj punllapajca achcata charijyangacuna. Huiñai causaitapish japingacunatajmi.

20¡Timoteo, ñuca canman mingashcataca alli rurangui! Millai, yanga parlocunatapish, ‘Alli yachaimi’ nishca llulla yachaicunatapish, yanga yuyaicunatapish pajta uyanguiman. 21Maijancunaca, chai yachachishcata catishpami, crishcataca saquishcacuna.

Diosca, canman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Knijga O Kristu

1 Timoteju 6:1-21

O robovima

1Kršćani koji su robovi trebaju svoje gospodare držati dostojnima časti da se ne pogrđuje Božje ime i naše učenje. 2A oni koji za gospodara imaju kršćanina neka ga ne cijene manje zbog toga što su braća. Trebali bi mu još bolje služiti jer svojim trudom koriste vjerniku i ljubljenome bratu.

Lažna učenja i pravo bogatstvo

Poučavaj tu istinu, Timoteju, i svakoga potiči da joj bude poslušan. 3Zastupa li tko drukčije učenje, odbacujući zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista, koje su temelj pobožnog života, 4taj je ohol i neznalica koji boluje od rasprava i prepiranja. A one vode u zavist, svađu, pogrde i zla sumnjičenja. 5Takvi ljudi uvijek izazivaju trvenja. Pokvarenog su uma, lišeni istine, a vjeru smatraju izvorom zarade.

6Pa ipak, prava je vjera veliko bogatstvo ako je čovjek zadovoljan onime što ima. 7Na ovaj svijet nismo ništa donijeli, pa ništa ne možemo ni ponijeti s njega. 8Imamo li dakle dostatno odjeće i hrane, budimo time zadovoljni! 9Ali ljudi koji se žele obogatiti upadaju u napast, u zamku mnogih nerazumnih i štetnih požuda koje ih strovaljuju u propast i uništenje. 10Jer ljubav prema novcu korijen je svakoga zla. Ima ljudi koji su, žudeći za novcem, odlutali od vjere i sami sebi nanijeli mnogo patnje.

Pavlove posljednje upute

11Ali ti si, Timoteju, Božji čovjek. Kloni se zato toga. Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću i blagošću. 12Bij dobru bitku vjere. Teži za vječnim životom koji ti je Bog dao i o kojemu si tako lijepo svjedočio pred brojnim svjedocima. 13Zapovijedam ti pred Bogom, koji svima daje život, i pred Kristom Isusom, koji je dao lijepo svjedočanstvo pred Poncijem Pilatom: 14vrši ovu zapovijed neokaljano i besprijekorno od sada pa do dolaska našega Gospodina Isusa Krista. 15Jer kad za to dođe vrijeme, Krista će pokazati blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. 16On je jedini besmrtan. Prebiva u tako sjajnom svjetlu da mu se nitko ne može približiti. Nitko ga od ljudi nije vidio niti ga može vidjeti. Njemu neka je čast i vlast uvijeke. Amen.

17Bogatašima u ovome svijetu reci da ne budu bahati i da se ne pouzdaju u svoje nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve obilno daje na uživanje. 18Reci im neka svojim novcem čine dobro. Neka se bogate dobrim djelima i neka budu darežljivi, spremni s drugima podijeliti ono što im je Bog dao. 19Tako će prikupiti pravo blago u nebu—jedini i siguran ulog za vječnost—te postignuti pravi život.

20Timoteju, čuvaj blago koje ti je Bog povjerio. Kloni se svjetovnih i ispraznih rasprava s onima koji ti se suprotstavljaju svojim nazoviznanjem! 21Neki su, pristajući uz takve, zastranili od vjere.

Neka je Božja milost sa svima vama.