Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 6:1-21

1Amopajta rurashpa huatashca shina causajcunaca, paicunapaj amocunataca alli ninataj cashcamanta, tucuipi alli nichun. Chashna cajpimi, Taita Diospaj shutitapish, ñucanchij yachachishcatapish pi mana yanga cʼamingacuna. 2Crij amoyujcunaca, ama ‘Huauquillami’ nishpa, mana caźujcuna cachun. Ashtahuanpish cʼuyashca crijcunapaj allita ruracushcamantaca, tucui shunguhuan ashtahuan allita rurachun. Caicunata huillashpa yachachinguitaj, cunanguitaj.

Charishcallahuan cushi canata yachaichij

3Ñucanchij Apu Jesucristo allita yachachishca shimicunatapish, ñucanchij caticushca alli yachanatapish mana yachachishpa, ima shujtajllata yachachijca, 4jatun tucushca, imatapish mana yachajmi. Ima shimicunallamantami, chushaj rimarillata rimanacushpa pʼiñanacuncuna. Chashna rimanacushpami, caishuj shina cana yuyaita, cʼaminacuita, Diosta cʼaminata, caishuj chaishuj juchachinacuita jatarichincuna. 5Cashcatataj yachachishcata mana entendishpa, millai yuyaihuan junda cashpami, manapish canata rimanacushpa pʼiñanacushpa purincuna. Chaicunaca, charij tucungaraicullami, ‘Diospajta ruracunchij’ nij tucushpa purincuna. Chashnacunahuanca, ama tandanacunguichu. 6Ashtahuanpish Diosta yuyarinaca, cushicuihuan causajpica, ñucanchij crishcaca achcata charishca shinamari. 7Ñucanchijca cai pachapica, lluchullamari huacharinchij. Shinallataj cai pachamantapish imata mana apashunchu. 8Chaimanta, micunata, churanata charishpaca, chaillahuantaj cushi cashunchijlla. 9Charijyana yuyailla purijcunaca, ima mana allita ruranalla ricurijpica, chaita rurana linchipi jaihuarishpa urmanllacunami. Manapish canacunata upa shina munashpami, gentecunata jatun llaquipi huashicuchishpa chingachij, ima millaitapish ruranllacuna. 10Cullquita munanami, tucui millai ruranacunataca, sapi shina callarichin. Cullquita munashcamantami, maijancunaca crishcatapish saquishcacuna. Chaimantami paicunataca, jatun llaquicuna shunguta chaupishca.

Timoteotami ‘Alli catingui’ nishpa mandashca

11Ashtahuanpish canca Diospajlla runami cangui, chai tucui millai ruraicunataca caruman manchangui. Imatapish allita ruranata, Diosta caźunata, alli crij, cʼuyaj, mana pʼiñarij, alli shungu canatami chai yuyai catirana cangui. 12Crishcataca, alli macanacuj shina sinchi sinchita catingui. Huiñai causaitaca, charirashca catingui. Chaita japichun cayashcata yachashpami canca, achcacunapaj ñaupajpi mana manchashpa alli huillarcangui. 13Tucuicunaman causaita cuj Taita Diospish ricucunmi. Poncio Pilatopaj ñaupajpi, Pai pi cashcata huillaj Jesucristopish ricucunmi. Paicunapaj ñaupajpimi, cantaca caicunata mandani: 14Cai mandashcata yachachinapica, ñucanchij Apu Jesucristo shamungacama ñataj imahuan chagrushpa mapayachinguiman, ñataj imapi juchachishca llujshinguiman. 15Chaitaca, Pailla Alli nishca, Tucuita Rurai Tucuj, jatun mandajcunata Jatun Mandaj, apucunapaj Jatun Apumi, ricuchina punllapi ricuchinga. 16Paillami huiñaita causan, pi mana ricui tucuipaj achijllapi tiyan. Paitaca pi mana ricushcachu, pi mana ricui tucunpishchu. Pailla huiñaita alli nishcapish, tucuita mandajpish cachun. Chashna cachun.

17Cai pachapi achcata charijcunataca, ama jatun tucushca cachun, tucurijlla charishcacunapi ama shunguta churachun, ashtahuanpish causacuj Taita Dios yuyailla cachun mandangui. Ñucanchij cushicuchun, Paillataj jahuanpi jahuanpi cujllapimi, imatapish charinchij. 18Charishcacunahuanca allita rurachun, charinacunata achcata mirachicuj shina, achca allicunata rurachun. Ama mitsa cachun, maquita cacharishpa cujcuna cachun mandangui. 19Chashna rurashpami, shamuj punllapajca achcata charijyangacuna. Huiñai causaitapish japingacunatajmi.

20¡Timoteo, ñuca canman mingashcataca alli rurangui! Millai, yanga parlocunatapish, ‘Alli yachaimi’ nishca llulla yachaicunatapish, yanga yuyaicunatapish pajta uyanguiman. 21Maijancunaca, chai yachachishcata catishpami, crishcataca saquishcacuna.

Diosca, canman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Timoteyo 6:1-21

1Onse amene ali mu ukapolo ayenera kuona ambuye awo ngati oyenera kuwachitira ulemu, kuti anthu anganyoze dzina la Mulungu ndi chiphunzitso chathu. 2Amene ambuye awo ndi okhulupirira, asawapeputse chifukwa ambuye ndi abale mʼchikhulupiriro. Mʼmalo mwake akuyenera kuwatumikira bwino chifukwa ambuye wawo ndi okondedwa monga okhulupirira ndiponso ndi odzipereka kusamalira akapolo awo.

Aphunzitsi Onyenga ndi Kukonda Ndalama

Zinthu izi ukuyenera kuziphunzitsa ndi kuwalamula anthu. 3Ngati wina aphunzitsa zosiyana ndi zimenezi, wosagwirizana ndi malangizo woona a Ambuye athu Yesu Khristu ndi chiphunzitso cholemekeza Mulungu, 4ameneyo ndi wodzitukumula ndipo sakudziwa chilichonse. Iyeyo ali ndi maganizo oyipa, wokonda kusemphana mawu ndi kutsutsana. Zimenezi zimabweretsa nsanje, mikangano, mʼnyozo, kuganizirana zoyipa, 5ndi kulimbana kosatha pakati pa anthu amitima yopotoka amene alandidwa choonadi ndipo amaganiza kuti kulemekeza Mulungu ndi njira yopezera chuma.

6Koma kulemekeza Mulungu kuli ndi phindu lalikulu. 7Pakuti sitinabweretse kanthu mʼdziko lapansi, ndipo sitingatengenso kanthu pochoka mʼdziko lapansi. 8Koma ngati tili ndi chakudya ndi zovala, zimenezi zitikwanire. 9Anthu amene amafuna kulemera amagwa mʼmayesero ndi mu msampha ndi mʼzilakolako zambiri zopusa ndi zoopsa zimene zimagwetsera anthu mʼchitayiko ndi mʼchiwonongeko. 10Pakuti kukonda ndalama ndiye muzu wa zoyipa za mitundu yonse. Anthu ena ofunitsitsa ndalama, asochera ndipo asiya njira yachikhulupiriro ndipo adzitengera zowawitsa zambiri.

Malangizo Otsiriza kwa Timoteyo

11Koma iwe, munthu wa Mulungu, thawa zinthu zonsezi. Tsatira chilungamo, moyo wolemekeza Mulungu, chikhulupiriro, chikondi, kupirira ndi kufatsa. 12Menya nkhondo yabwino yachikhulupiriro. Gwiritsitsa moyo wosatha umene anakuyitanira pamene unavomereza bwino lomwe pamaso pa mboni zambiri. 13Ndikukulamula pamaso pa Mulungu amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Khristu Yesu amene pochitira umboni pamaso pa Pontiyo Pilato, ananena zoona zenizeni. 14Usunge lamuloli mopanda banga ndi cholakwa kufikira Ambuye athu Yesu Khristu ataonekera. 15Pa nthawi yake Mulungu adzamubweretsa kwa ife. Mulungu ndi wodalitsika ndipo Iye yekha ndiye Wolamulira, Mfumu ya mafumu, Mbuye wa ambuye. 16Ndiye yekha wosafa ndipo amakhala mʼkuwala koopsa. Mulungu amene munthu aliyense sanamuone. Kwa Iye kukhale ulemu ndi mphamvu mpaka muyaya. Ameni.

Za Kudalira Chuma

17Anthu onse amene ali ndi chuma uwalamule kuti asanyade kapena kuyika mitima yawo pa chuma chimene nʼchosadalirika. Koma chiyembekezo chawo chikhale mwa Mulungu amene amatipatsa mowolowamanja zonse zotisangalatsa. 18Uwalamule kuti azichita zabwino, kuti azikhala olemera pa ntchito zabwino, owolowamanja ndi okonda kugawana zinthu zawo ndi anzawo. 19Potero adzadziwunjikira chuma chokhalitsa ngati maziko okhazikika a nthawi zakutsogolo, kuti akalandire moyo, umene ndi moyo weniweni.

Mawu Otsiriza

20Timoteyo, samalitsa zimene unapatsidwa. Upewe nkhani zopanda pake zosalemekeza Mulungu ndiponso maganizo otsutsana amene amaganizidwa molakwika kuti ndi nzeru. 21Anthu ena chifukwa chovomereza nzeru zotere, asochera nʼkutaya chikhulupiriro chawo.

Chisomo chikhale nawe.