Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 4

Timoteotami cunashca

1Chashna cajpipish, Diospaj Espirituca cashna nishpa allimari huillacun: Tucuri punllacunapica, maijancunaca crishpa caticushcataca, ña mana catisha nishpa ch'icanyangacunami. Umaj supaicuna yuyaita cushcatapish, paicuna yachachishcatapish catishpami chashnaca tucungacuna. Chai mishqui shimi, jayaj shungu llullajcunaca, ch'ahuan shungucunami canga. Chaimantami caźaranatapish jarcangacuna, maijan ima micunatapish, ‘Mana micunachu’ ningacunami. Taita Diosca, cashcatataj huillashcata yachaj crijcuna, Paita pagui nishpa micuchunmi, tucui micunallatataj churarca. Taita Dios rurashcaca, tucui imapish allillatajmi. Imata mana millashpa pagui nishpa, imatapish japinallami. Diospaj Shimimantapish, Paita mañashcamantapishmi mapa illajlla tucun.

Caita crijcunaman yachachishpaca, Jesucristopaj allita rurajmi cangui. Crinata yachachij shimicunatapish, can caticushca alli yachachishcatapish yachachishpaca, alli micushca shina, sinchi, yachajmari tucungui. Yuyaj huarmicunapaj yanga mapa parlocunataca, ama uyanguichu. Ashtahuanpish Diosta yuyarishpa causanapi sinchi tucungui. Aichapi imata jarcarinapish asha allimi. Ashtahuanca, Diosta yuyarishpa causanamari, tucuita yalli alli. Chashna causanaca, cai causaipipish, shamuj causaipipish allicunata cungamari. Caica, tucuicuna crishpa chasquinalla shimicunami. 10 Pai causaj Diospi shunguta churashcamantami, llaquicunata apashpa Paita servicunchij. Sinchita trabajashpami, tucuicunapaj Quishpichijta, ashtahuantajca Paita crijcunata Quishpichijta shuyacunchijlla.

11 Tucui chaicunata rurachun mandashpa yachachi. 12 Pajta cantaca, pipish huambrataj huambra nishpa rimashca puricunguiman. Ashtahuanpish crijcuna ricushpa catichunca, rimanapi, causanapi, c'uyanapi, crinapi, tucuipi chuya shungu cashcata ricuchingui. 13 Ñuca shamungacamaca, Diospaj Shimita reźashpa huillacui, cunacui, yachachicui. 14 Dios yuyaita cujpimi, cunaj yuyajcunaca cambaj jahuapi maquita churashpa, can imalla ruranata huillarcacuna. Diospajta rurai tucunata chashna chasquishcataca, pajta q'uillanachinguiman.

15 Cai ruraicunapi ñaupajman alli ricushcata tucuicuna rijsichun, canca tucui shunguhuan chaicunata rurana yuyailla cai. 16 Yuyaipi alli causangui. Alli yuyarishpa imatapish yachachingui. Tucui chaicunataca, alli sinchita catingui. Chashna rurashpaca, canllatajpish quishpiringuimi, can huillashcata uyajcunapish quishpiringami.

Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 4

Bludné učenia

1 Duch Svätý nám jasne hovorí, že v našich časoch sa niektorí odvrátia od Krista, priklonia sa k bludným učeniam a budú nasledovať hlásateľov satanských náuk,

luhárov a pokrytcov, ktorí majú otupené svedomie.

Budú zakazovať ženiť sa a vydávať, jesť niektoré pokrmy, ktoré predsa Boh stvoril na to, aby ich s vďačnosťou užívali tí, čo veria a poznajú pravdu.

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré a môžeme to pokojne jesť, ak za to Bohu ďakujeme a prosíme, aby to požehnal.

Jeho slovom a našou modlitbou sa to posväcuje.

Ak budeš takto učiť, bude z teba dobrý služobník Ježiša Krista. Sýť sa slovami viery a pravým učením, ktoré si si osvojil.

Nenačúvaj bohapustým rečiam a nezaoberaj sa kadejakými mýtmi a legendami. Svoj čas a silu venuj radšej duchovnému rastu.

Telesná zdatnosť je síce na niečo užitočná, ale tá duchovná je potrebná na všetko, je nepostrádateľná pre tento i večný život.

To je pravda, ktorú by mal každý prijať.

10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

11 To vyučuj a dbaj, aby si to všetci dobre osvojili.

Pravidlá pastierskej služby

12 Nech ťa nikto nepodceňuje zato, že si mladý. Musíš však byť vzorom v reči i v činoch lásky, viery a v čistom myslení.

13 Kým prídem, čítaj a vysvetľuj Písmo, zvestuj Božie slovo.

14 Nezanedbávaj schopnosti, ktoré ti dal Boh, keď na teba podľa prorockého spôsobu starší s modlitbou kládli ruky.

15 Usiluj sa rozvíjať ich v práci, aby každý videl, že rastieš a robíš pokroky.

16 Sústavne kontroluj svoje myslenie i učenie. Neuchyľuj sa od pravdy a Boh požehná tebe aj tým, ktorých ti zveril.