Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 3

Bautiźaj Juanca, shitashca pambapimi huillashca

1Chai punllacunami Bautiźaj Juanca, Judea llajtapi tiyaj shitashca pambapi huillashpa ricurirca.

Paica: «Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñamari chayamushca» nishpami huillaj carca.

Dios ima nishcata huillaj Isaiasca, Juanmantami cashna nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:
“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.
Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij” nicunmari» nishcami.

Juanca camello millma churanata churashca, cara chumbihuan chumbillishcami purij carca. Paica langosta c'urucunata, abeja mishquitami micuj carca. Juanpajmanca, Jerusalenmanta, Judea llajtamanta, Jordán shuti jatun yacu c'uchulla llajtamantapish achcacunami pai huillashcata uyangapaj shamujcuna carca. Paicuna juchacunata huillajpimi, Juanca Jordán yacupi bautiźaj carca. Tauca fariseocunapish, saduceocunapish bautiźachun nishpa paipajman shamujpimi, Juanca cashna nirca: «¡Culebra shina millai runacuna! Ñallamari Diosca p'iñarishpa jatunta llaquichigrin. ¿Pitaj cancunataca, ‘Quishpiringuichijmi’ nircari? Cancuna Diospajman cutirishcataj ricurichunca, allita ruraichij. “Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijmi. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahua huahuacunata ruranmanllami. 10 Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca yura sapipi churashpa charicun. Mana p'ucuj yuracunataca, tucui urmachishpa, ninapi shitashpa rupachingami. 11 Diospajman cutirijpimi, cancunataca yacupi bautiźani. Ashtahuanpish ñucapaj q'uipa Shamujca, Diospaj jucha illaj Espirituhuan, ninahuanmi cancunataca bautiźanga. Ñucapaj q'uipa shamujca, ñucata yalli imatapish rurai tucujmi. Chashna cajpi ñucaca, paipaj pargateta apaipajllapish mana canichu. 12 Paica, cai pachapi causajcunataca, ñallami huairachishpa, trigomanta ujshata anchuchij shina ch'icanyachinga. Allicunataca trigota huasipi huaquichij shinami quishpichinga. Millaicunataca, ujshata shinami mana huañuj ninapi rupachinga» nircami.

Jesustami Juan bautiźashca

13 Chai punllacunami, Juan bautiźachun nishpa Jesusca, Galileamanta Jordán yacuman shamurca. 14 Juanca, paita mana bautiźasha nishpami:

–¿Imapajtaj Quiquinca ñucapajman shamungui? Ashtahuanpish Quiquinmari ñucata bautiźana cangui– nishpa, mitsarirca.

15 Shina nijpi Jesusca:

–Cunanca bautiźaillari. Ñucanchijca tucuitami Dios munashcata rurana canchij– nijpimi, Juanca ari nishpa, Jesusta bautiźarca.

16 Juan bautiźajpi yacumanta llujshicushpami Jesusca, ñapish jahua pacha pascarijta ricurca. Pai ricucujllapitajmi, Diospaj Espirituca, paloma shina uriyamushpa, Paipaj jahuapi tiyarirca. 17 Jahua pachamantaca: «Caimi ñuca c'uyashca Churi, Paimi ñucataca cushichin» nishpa rimashcapishmi uyarirca.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 3

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

1În acele zile, Ioan Botezătorul a venit în pustia Iudeii şi a început să predice. El spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor[a] este aproape!“ El este acela despre care s-a vorbit prin profetul Isaia care zice:

„Un glas strigă în pustie:
    «Pregătiţi calea Domnului,
        neteziţi-I cărările!»“[b]

Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică.

Cei din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toată regiunea Iordanului au început să vină la el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

Dar când a văzut că mulţi farisei[c] şi saduchei[d] vin la botezul lui, Ioan le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiţi de pedeapsa care vine?! Faceţi roade vrednice de pocăinţă! Să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: «Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Avraam copii chiar şi din pietrele acestea! 10 Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu[e] apă spre pocăinţă, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge“.

Botezul lui Isus

13 Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Însă Ioan încerca să-L oprească spunând:

– Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?

15 Isus i-a răspuns:

– Lasă să fie aşa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept.

Atunci Ioan a încuviinţat. 16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi)[f] erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El[g]. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“[h]

Notas al pie

  1. Matei 3:2 Expresie întâlnită numai la Matei (de 33 ori), fiind sinonimă cu Împărăţia lui Dumnezeu din celelalte Evanghelii; Împărăţia Cerurilor reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde viitoare; peste tot în carte
  2. Matei 3:3 Vezi Isaia 40:3
  3. Matei 3:7 Fariseii formau o grupare religioasă, care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera Legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a Legii scrise: legea orală); peste tot în carte
  4. Matei 3:7 Saducheii formau gruparea cea mai influentă pe plan politic, membrii ei făcând parte din familiile preoţeşti; respectau Legea scrisă, însă respingeau învăţăturile despre înviere, îngeri şi duhuri (vezi F.A. 23:8); peste tot în carte
  5. Matei 3:11 Sau: în
  6. Matei 3:16 Unele mss nu conţin pronumele
  7. Matei 3:16 Vezi Isaia 42:1
  8. Matei 3:17 O aluzie la Ps. 2:7 şi la Isaia 42:1