Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Tesalonicenses 1:1-10

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Yaya Diospajpish, Apunchij Jesucristopajpishmari canguichij.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Tesalónica crijcuna alli cajpimi Diosta pagui nishca

2Taita Diosta cancunamanta mañacushpaca, Paita pagui nicunchijllami. 3Cancunaca ñucanchij Yaya Diosllapi shunguta churashpa, allimi causacushcanguichij. Diosta achcata cʼuyashpami, Diospajta rurashpa causacushcanguichij. Apunchij Jesucristo shamuna yuyailla canataca, chai yuyaillami cashcanguichij. Chashna cashcata yuyarishpami, cancunamantaca mana samashpa Diosta mañacunchijlla.

4Taita Dios cʼuyashca huauqui, panicuna, cancunataca Diosllataj agllashcata yachanchijmi. 5Alli huillaita cancunaman huillashpaca, mana chushaj shimicunallata rimarishpa huillashcanchijchu. Ashtahuanpish Diospaj Espiritutajmi, Pai rurai tucushcata ricuchirca. Chashnami alli huillaica allitaj cashcata ricuchishpa huillarcanchij. Ñucanchij cancunahuan cashpaca, cancunapaj allipaj chashna rurashcataca, cancunallataj ricurcanguichijmi. 6Cancunaca, ñucanchij catij shinallatajmi ñucanchijta ricushpa, Apunchij Jesusta caticunguichij. Ñucanchij huillashcata cushicushpa cancuna caticujta ricuchishpami, Diospaj jucha illaj Espirituca, achca llaquihuan cajpipish, cushichihuan. 7Chashna alli catishpami, Macedoniapi, Acayapi, causacuj crijcunamanpish, ima shina alli catinata ricuchishcanguichij. 8Mana Macedoniallapi, Acayallapichu, ashtahuanpish tucui llajtacunapimari Apunchij Jesusmanta alli huillaitapish, cancuna alli crijcuna cashcatapish rijsichishcanguichij. Chaimantami cancuna Taita Diosta alli crijcuna cashcataca, ña mana huillana canchij. 9Ñucanchij cancunata ricugrijpica, allimi chasquircanguichij. Rurashcalla dioscunata yuyarij cashcata saquishpamari, cunanca causacuj Taita Diospajman cutirircanguichij. Cashcatataj huillaj Pai Taita Diostami servicunguichij. Chai tucuitamari cai llajtapi causajcunaca, paicunallataj cancunamantaca parlanacucuncuna. 10Huañushcacunapaj chaupimanta Dios causachishca Paipaj Churi Jesús jahua pachamanta shamunata, ima shina cancuna shuyacushcatapish parlanacuncunami. Paica shamuj punllacunapi Dios pʼiñarishpa, ñucanchijta jatunta llaquichina cashcamanta quishpichijmari.

Słowo Życia

1 Tesaloniczan 1:1-10

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga Ojca i Pana, Jezusa Chrystusa. Niech Bóg obdarza was łaską i pokojem!

Podziękowanie

2Zawsze dziękujemy za was wszystkich Bogu i ciągle pamiętamy o was w naszych modlitwach. 3Wspominamy wasze czyny płynące z wiary i miłości oraz wytrwałą nadzieję, którą pokładacie w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Bóg, nasz Ojciec, widzi to wszystko!

Wiara godna uznania

4Wiemy, przyjaciele, że Bóg was kocha i że wybrał was. 5Gdy opowiadaliśmy wam dobrą nowinę, to usłyszeliście nie tylko nasze słowa, ale zobaczyliście także moc Boga i zostaliście przekonani przez Ducha Świętego. Dobrze też wiecie, że prawdziwość dobrej nowiny potwierdziliśmy również naszym życiem. 6Zaczęliście więc naśladować i nas, i Pana, bo uwierzyliście z taką radością, jaką daje tylko Duch Święty—pomimo doznawanych prześladowań! 7W ten sposób staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. 8Dzięki wam, słowo Pana rozeszło się nie tylko w tych okolicach, wasza wiara w Boga jest już bowiem znana dosłownie wszędzie! My nie musimy nawet niczego więcej mówić na ten temat. 9Ludzie sami opowiadają bowiem, jak wspaniale nas przyjęliście i jak odwróciliście się od swoich bożków, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu 10oraz oczekiwać powrotu z nieba Jego Syna—Jezusa, którego wskrzesił z martwych. Tylko On może nas uchronić przed nadchodzącym sądem Boga.