Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 5:1-14

Crijcunata michijcunata yachachishcami

1Cunanca, cancunata cunaj yuyajcunatami yuyachisha nini. Ñucapish paicuna shinallataj cunaj yuyajmi cani. Cristo ima shina llaquicunata apajtapish, ñuca ñahuihuantajmi ricurcani. Ñucapish shamuj punlla sumajyachishca canatami shuyacuni. Chaimantami caita mingani: 2Taita Dios cancunaman mingashca huauquicunataca, ovejacunata alli michij shina, alli ricuraichij. Dios munashca shina quiquin yuyaimanta paicunapaj allita ruraichij. Ama maijan ‘Rurai’ nijllapi, cullquita japingaraiculla imatapish ruraichijchu, ashtahuanpish mana qʼuillashpa, cushicushpa pushanguichij. 3Cancunaman cuidachun mingashca crijcunataca, ama cancunapaj runacunata shina quiquin munaita rurachichijchu. Ashtahuanpish cancuna alli causajta ricushpa, paicunapish catichun, allita ruranguichij. 4Chashna pushashpami, michijcunata Jatun Michij shamujpica, cancunaca mana chingarij, sumaj coronata chasquinguichij.

5Shinallataj qʼuipa huiñaicunapish, yuyajcunata caźuichij. Ama jatun tucushpa, tucuicunallataj caishuj chaishuj caźunacuichij.

«Taita Diosca, jatun tucushcacunataca pʼiñanmi.

Mana jatun tucushcacunataca, jatunta cʼuyanmi» nishcata yuyarichij.

6Chashna cashcamantaca, Tucuita Rurai Tucuj Diospaj maquipi, cumurichijlla. Cancunata jatunyachina punlla chayamujpica, Paillataj jatunyachingallami. 7Diosca, cancunataca cuidaracunmi. Chaimanta, imata chai yuyai puricushpaca, chaitaca Diospaj maquipi mingaichijlla.

8Cancunata pʼiñaj diabloca, león maijanta micusha nishpa, huacarishpa muyucuj shinami puricun. Shina cajpica, rijcharishca, alli yuyaihuan causaichij. 9Jesucristopi shunguta churashpa, sinchi sinchita shayarishpa diablotaca cʼariyaichij. Tucui cai pachapi crijcunaca, tucuicunallataj cancuna apacushca llaquicunallatataj apacushcataca yachanguichijmi.

10Taita Diosca, ñucanchijtaca mana cʼuyaipaj cajpipish cʼuyashpamari, Jesucristomanta huiñaita sumajyachingapaj agllarca. Ashacama cancuna apacushca llaquihuanca, Paillataj cancunataca, allicunata sinchicunata imatapish rurai tucujta, pi mana cuyuchipajta rurachun. 11Huiñai huiñaita Pai Dioslla sumajyachishca, tucuita Mandaj cachun. Chashna cachun.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

12Ñuca shunguta churashca huauqui Silvanohuanmi, cai asha quillcataca cancunaman cachani. Caita cancunaman quillcashpaca, mana cʼuyaipajcuna cajpipish Taita Dios cʼuyashcata yuyachishpami, chai cʼuyaimantaca amataj anchurichun cunashpa yuyachini.

13Cancunata Dios agllashca shinallataj, Babiloniapi causaj tandanacushca crijcunapish, ñuca huahua shina caj Marcospish cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. 14Caishujta chaishujta cʼuyashpa muchashpa, ‘¿Allillachu cangui?’ ninacuichij.

Jesucristohuan shujlla cajcunamanca, tucuicunallamantaj sumaj causaita cushca cachun. Chashna cachun.

Slovo na cestu

1. Petrův 5:1-14

Vztahy mezi staršími a mladšími

1A nyní několik slov starším sboru. I já jsem takovým duchovním představitelem. Mluvím jako očitý svědek Kristových utrpení a jako ten, kdo spolu s vámi bude účastníkem Kristovy slávy při jeho příchodu.

2Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu. 3Neporoučejte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem. 4Až potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě.

5Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní,

protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání,

ale obrací se proti pyšným.

6A tak se skloňte pod silnou Boží ruku a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas. 7Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu.

8Mějte se na pozoru před útoky vašeho nepřítele ďábla; obchází jako hladový řvoucí lev a hledá, koho by roztrhal. 9Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Pamatujte, že křesťané na celém světě procházejí stejnými zkouškami jako vy. 10Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ. 11Jemu patří provždy všechna moc a sláva.

Závěrečné pozdravy

12Tento krátký dopis posílám po Silvánovi, kterého považuji za věrného bratra. Chtěl jsem vás ujistit o Boží lásce a povzbudit vás, abyste se jí drželi.

13Váš bratrský sbor zde v Římě vás pozdravuje, stejně jako Marek, kterého považuji za svého syna. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Vám všem, kteří náležíte Kristu, přeji pokoj.