Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 3:1-22

Cusandij huarmindij causaita yachachishcami

1Shinallataj huarmicuna, cancunapaj cusata alli caźuichij. Paipaj huarmi tucuipi alli caźujta ricushpami, Diospaj Shimita mana crij cusa cashpapish, mana shimihuan huillajllapitaj crij tucunga. 2Cancuna ima mana allita mana rurashpa, tucuipi alli caźujpica, chaita ricushpa crij tucungallami. 3Ama cancunapaj umallata yallitaj allichirichijchu. Ama curimanta rurashca ima sumajcunata aparishpa, sumaj churanacunata churarishpa, jahuallata ricurichijchu. 4Chaipaj randica, ucu shungu yuyaita allichirishpa, mana pʼiñarij alli shungu caichij. Chaica mana chingaringachu, chaitamari Taita Diosca yallitaj alli ninga. 5Diospajlla causaj ñaupa huarmicunaca, chashnamari allichirijcuna cashca. Paicunaca, Taita Dios yuyailla cashpami, cusacunataca alli caźujcuna cashca. 6Abrahampaj huarmi Saracarin, paipaj cusata alli caźuj cashpami, ‘Ñuca apu’ nij cashca. Cusa mana manchachijllapitaj, allita rurashpa causaichigari. Chashna rurashpami, Sarapaj ushushicuna shinataj canguichij.

7Shinallataj cusacunapish, cancunapaj huarmihuanca alli yuyaihuan causaichigari. Huarmitaca pʼaquirinalla sumaj vaso shina cashcata yuyaichij. Cancunaman shinallataj, paicunamanpish mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa huiñai causaita cushcamanta, huarmitaca ‘Allimari cangui’ nichij. Cancuna Diosta mañacujpi ima mana alli yuyaicuna ama jarcachunmi, chashna cana canguichij.

Allita rurashcamanta llaquitaca apaichij

8Tucuimanta yallica, tucuicuna chaillatataj yuyashpa sumajta causaichij. Quiquin huauquindijcuna shinataj, caishuj chaishuj cʼuyanacuichij, llaquinacuichij. Pihuanpish alli caichij. 9Diosca, cancunataca allicunata chasquichunmi agllarca. Chaimanta cancunaca, pi llaquichijpipish, ama tigra llaquichichijchu. Cancunata ‘Llaqui tucushca canman’ nijpipish, ama chashnallataj nichijchu. Chashna ninapaj randica, Dios bendiciachun nichij. 10Chashna cachunmi, cashna nishca:

«Maijanpish causaita cʼuyashpaca,

millaita rimanamanta cʼalluta jarcarichun,

umanamanta shimita huaquichichun.

11Tucui millaimanta anchurishpa,

allillata rurashpa, alli sumajta causana yuyailla cachun.

12Mandaj Diosca, cashcata rurajcunamantaca, manataj Paipaj ñahuita anchuchinchu.

Paicuna mañashcatapish uyaracunmi.

Ashtahuanpish millaita rurajcunataca,

Mandaj Diosca pʼiña ñahuihuanmi ricun» ninmi.

13Cancuna allita ruracujpica, ¿pitaj cancunataca, ima mana allita rurai tucungari? 14Chashna cajpipish, ¡allita ruracushcamanta pi llaquichijpica, cushicuichijlla! «Cancunata pʼiñajcunataca ama manchaichijchu, ama llaquilla caichijchu.» 15Chaipaj randica, Cristotaca: ‘Ñucanchijta Mandajmi’ nishpa, cancunapaj shungupi ‘Allimari’ nichij. Cancuna imata shuyacushcata pi tapujpica, alli shunguhuan sumajta huillashpa ricuchingapaj allichirishca caichij. 16Cancunataca, Cristohuan cashpa alli causacujpimi, huañuchijcunata shina rimancuna. Chai rimajcuna cancuna alli causajta ricushpa pingarichunca, imata mana manchashpa alli yuyaihuan causaichij. 17Cancuna allita ruracushca jahua, llaquita apachun Taita Dios munajpica, llaquita apaichijlla. Ama millaita rurashcamanta llaquita apana tucuichijchu.

18Cristoca, ñucanchij juchacunamantaca, shuj cutinllami huañurca. Cashcata Rurajmari, juchayujcunapaj randi huañurca. Ñucanchijta Taita Diospajman pushangapajmi, Paipaj aichapi huañurca. Shina cashpapish, Espiritumantami causachishca carca. 19Pai huañushpami, huichcashca huajcha almacunaman huillagrirca. 20Chai huichcashca tiyacujcunaca, ñaupa Noé huillacui punllacunapi mana caźujcunami carca. Huambuj huasita Noé tucui rurangacamami, Taita Diosca paicunataca llaquishpa shuyashca. Chai huambuj huasipica, pusajcunallami yacullapitaj quishpirishcacuna. 21Chai yacuca, bautiźarina cashcatami yuyachin. Bautiźarinaca, Cristo causarishcamantami cunanca quishpichin. (Bautiźarijpica, mana ima mapaca aichamanta anchunchu, ashtahuanpish yuyaipimari, Taita Diospaj ñaupajpi alli causana munailla tucunchij). 22Paica, jahua pachaman rishpami, Taita Diospaj alli ladopi tiyacun. Paitamari angelcunapish, jatun mandajcunapish, shujtaj mandajcunapish caźucun.

Tagalog Contemporary Bible

1 Pedro 3:1-22

Sa mga Mag-asawa

1Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyoʼy hindi pa naniniwala sa salita ng Dios, maaaring madala nʼyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. 2Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Dios at malinis ang pamumuhay ninyo. 3Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nʼyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas, at pagsusuot ng mamahaling damit. 4Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Dios. 5At ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. 6Katulad ni Sara, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang “panginoon.” Mga anak na kayo ni Sara, kaya dapat matuwid ang ginagawa nʼyo, at huwag kayong matakot sa kahit anuman.

7Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang isang Cristiano. Igalang nʼyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Dios ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa nʼyo ito, sasagutin ng Dios ang mga panalangin ninyo.

Magmahalan Kayong Lahat

8Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat: Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin, at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isaʼt isa. 9Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, at huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Dios, dahil pinili kayo ng Dios na gawin ito, at para kaawaan din niya kayo. 10Sapagkat sinasabi sa Kasulatan,

“Ang sinumang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan.

11Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti.

Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan.

12Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid, at sinasagot niya ang mga panalangin nila,

ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama.”3:12 Salmo 34:12-16.

13Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa nʼyo? 14Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nʼyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa ano mang gawin nila sa inyo. 15Alalahanin nʼyo na si Cristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. 16At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya, para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Cristo. 17Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Dios, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. 18Sapagkat si Cristo ngaʼy pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Dios. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa espiritu. 19-20At sa kalagayan niyang espiritwal, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo, na hindi sumunod sa Dios noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Dios ang pagsampalataya nila sa kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. 21Ang tubig na itoʼy larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Dios na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. 22Si Jesu-Cristo ay nasa langit na ngayon, sa kanan ng Dios,3:22 sa kanan ng Dios: Ang ibig sabihin, si Jesus ang pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. at ipinasakop sa kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritung namumuno at may kapangyarihan.