Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 2:1-25

1Chaimanta cunanca, millai ruranata, umanata, mishqui shimi jayaj shungu canata, shujtajpajta munanata, pitapish mana alli nishpa huashalla parlarinata saquichij. 2Cunanlla huacharishca huahuacuna lechellata munanachij shina, imahuan mana chagrushca, Diospaj Shimillata yachanata munaichij. Alli huiñaj shina, chaicunata yachashpami, cancunaca quishpiringuichij. 3Apunchij Jesús alli cashcata ña yachashca cashpatajca, chashnami cana canguichij.

Cristoca causaj Rumimi, Pai agllashcacunapish causaj rumicunami

4Apunchij Jesusca causacuj Rumimi, Paipajman cʼuchuyaichigari. Paitaca, runacunaca mana munashpami shitashcacuna. Paicuna shitajpipish, Taita Diospajca achca valij cajpi, Paica agllashca Rumimari. 5Cancunapish causaj rumicunami canguichij. Diosca cancunahuanmi, Paipaj Espiritupaj huasita shayachicun. Chashna rurajpimi Diospaj Espíritu yachachishcata ruraj, Taita Diospajlla curacuna tucushcanguichij. Chaimantami, Jesucristomanta Dios chasquinallata causanguichij. 6Chashna cajpimi, Dios Quillcachishcapica:

«Huasita rurai callarinapaj agllashca, sumaj,

yallitaj valij Rumitaca Sionpimi churani.

Pipish Paita crishpaca, mana pingai tucungachu» ninmi.

7Cristota crij cancunapajca, Paica sumajmari. Ashtahuanpish mana crijcunapajca, cashna nishcami pajtashca:

«Huasita rurajcuna mana nishpa shitashca Rumillatajmi,

huasichi callarinapaj agllashca Rumi tucushca.»

8Shinallataj:

«Chai Rumillatajmi ñitcarina Rumipish,

churarishpa urmana jatun Rumipish tucushca» nishcami.

Paicunaca, Diospaj Shimita mana caźusha nishcamantami, chashnaca ñitcarincuna. Paicunataca, ñaupamanmi chashna tucuchun nishca.

9Ashtahuanpish cancunaca, Dios agllashcacunamari canguichij. Jatun Mandajpajta ruraj curacuna, Diospajlla chʼicanchishca llajta, Dios randishca gentecunami canguichij. Cancunata amsamanta sumaj achij luzman llujshichij Taita Dios rurashca, mancharina allicunata huillachun agllashcacunami canguichij. 10Cancunaca, ñaupaca mana Diospajchu carcanguichij, ashtahuanpish cunanca Diospajmari canguichij. Ñaupaca, mana llaquishca carcanguichijchu, ashtahuanpish cunanca Dios llaquishcami canguichij.

11Quiquin llajtamanta caruyashpa, shujtaj llajtacunapi causacuj cʼuyashca huauquicuna, cancunapaj almahuan macanacucuj millai munaicunataca amataj rurapanguichijchu. 12Diosta mana rijsijcunapaj ñaupajpipish, alli causanguichij. Chashna alli causajpica, huañuchijcunata shina cunan pʼiñacushpapish, cancuna imatapish allita rurashcata ricushpaca, imalla rurashcata Dios ricuchij punllapica, Taita Diosta sumajyachingacunami.

Mandajcunata caźunami

13Cancunaca, Apunchij Jesuspajmi canguichij. Chaimanta cai pachapi pushachun churashca mandajcunatapish, tucuicunapaj jahuapi tiyacuj jatun mandajtapish caźuichijlla. 14Shinallataj millaita rurajcunataca huanachichun, allita rurajcunataca alli nichun, churashca mandajcuna cashcamantami llajtata mandajcunatapish caźuna canguichij. 15Mana imata yachaj, chʼahuanyashcacunata upallachingapajmi, Taita Diosca cancunataca chashna alli causachun munan. 16Cunanca, huatashcamantaca cacharishcami canguichij. Ñataj cutin: ‘Ña cunanca cacharishcami canchij’ nishpaca, pajta ima millaitapish ruranguichijman. Chashna ruranapaj randica, Taita Diosta servijcuna shinataj causaichij. 17Pita ama yanganchichijchu, crijcunapura cʼuyanacuichij, Taita Diosta manchaichij. Llajtata jatun mandajtapish caźuichij.

18Amopaj runacunaca, cancunapaj amocunataca tucuipi alli caźuichij. Ama alli, cʼuyaj amocunallata caźuichijchu, millai amocunatapish caźuichijlla. 19Taita Diospaj ñaupajpi alli cangaraicu allita ruracushcamanta, yangalla llaquichijpi chai llaquita apashpaca, allitamari ruranguichij. 20Cancunallataj juchata rurashcamanta cancunata llaquichijpi, llaquita apashpaca, ¿ima allitataj ruranguichigari? Ashtahuanpish allita rurashca jahua cancunata llaquichijpi, llaquita apajpica, Taita Diosmari cancunataca alli ninga. 21Chashna llaquita apachunllatajmi, cancunataca agllarca. Cristoca, Pai rurashcata ñucanchij catichunmi, ñucanchijmanta llaquita apashpa huañurca. Cancunapish Paipaj chaqui sarushcata catishpa, llaquitaca apaichijlla.

22«Paica, ima juchata mana rurarcachu, pita mana umarcachu.» 23Maijan cʼamijpipish, Jesusca mana tigrarishpa cʼamircachu. Pi llaquichijpipish, ‘Cantapish tigra llaquichishami’ mana nircachu. Chaipaj randica, tucui imatapish cashcata ricuj Diospaj maquipi mingarcallami. 24Cristollatajmari ñucanchij juchacunataca, Paipaj aichapi apashpa, caspipi chacatashca huañurca. Chaimanta ñucanchijca, juchata rurangapajca huañushca shinami canchij. Cunanca, Dios munashca shinami causana canchij. Paita chugrichishcamantami, cancunaca alliyachishca canguichij. 25Cancunaca ñaupaca, chingarishca ovejacuna shinami purij carcanguichij. Chashna cashca cashpapish, cunanca cancunata Michij, cancunapaj almata Huaquichijpajmanmi cutirircanguichij.

Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.