Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 1

1Ñucaca, huillagrichun Jesucristo mingashca Pedromi cani.

Caitaca, quiquin llajtamanta llujshichishpa cachashcamanta Pontopi, Galaciapi, Capadociapi, Asiapi, Bitiniapi causagrishca crijcunamanmi quillcani. Yaya Diosmi cancunataca, ñaupamanta Pai rijsishcacunata agllashca. Paita caźushpa, Jesucristopaj yahuarhuan maillashca cachunmi, cancunataca Paipaj Espirituhuan, Paipajlla ch'icanchishca.

Diosca cancunamanca, Paipaj jatun c'uyaitapish, sumaj causaitapish yallijta cushca cachun.

Huiñaita causagrina yuyailla caichij

¡Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchigari! Paimi, huañushcacunapaj chaupimanta Jesucristota causachirca. Chashna rurashpami ñucanchijtaca jatunta llaquishpa, huiñaita causagrina yuyailla cachun cutin huacharichirca. Diosca cancunapajca, jahua pachapimi mana chaquirij, mana ismuj, mana mapayaj japinata huaquichishpa charicun. Cancunataca, Diosta crishcamantami, quishpirinata japingacama, Pai Diosllataj Paipaj maquipi huaquichishpa charicun. Cai quishpirinataca shamuj punllapimi, cancunamanca ricuchinga. Chaimantami llaquicunataca, achcata cushicushpa apanguichij. Cunan apacun tucui laya llaquicunaca ashacamallami. Cancuna crishcaca, curitapish yalli valijmi. Curitaca, chingarijlla curi cajpipish, alli curi cashcata ricungapajca, ninapimi rupachin. Shinallataj cancuna llaquicunata apajpica, cancuna crishcapish chai curita yalli sumajmari tucun. Chai llaquicunata mishashpami, shamuj punllapi Jesucristo ricurijpica, alli nishca, sumajyachishca, jatunyachishca canguichij. Cancunaca, Jesucristotaca mana ricushca cashpapish, crishpamari c'uyanguichij. Pai quiquintataj manaraj ricushpapish, yallitaj jatun cushicuihuanmi cushicunguichij. Crishcallamanta cancunapaj alma quishpirinata japina cashcamantami, chashna cushicucunguichij.

10 Mana c'uyaipajta Dios c'uyashpalla, cunan cancunaman cungapaj charicushca quishpirinataca, ñaupamanmi Dios ima nishcata huillajcunaca ña huillarcacuna. Chashna paicunallataj huillashcata alli yachashun nishpami, callarishpa tapurcacuna. 11 Cristopaj Espíritu paicunapi cashpami, Cristo ima shina llaquita apanatapish, chai q'uipa sumajyachishca canatapish, manaraj chashna tucujpi, ñaupaman paicunata huillachirca. Chaimantami Dios ima nishcata chai huillajcunaca, paicunallataj huillashcata, ‘¿Pitaj chai Cristo canga, ima punllataj chashnaca tucunga?’ nishpa, yachashuntaj yuyarcacuna. 12 Shina cajpipish, Diosllatajmi paicuna huillashcaca mana paicunapaj cashcata, ashtahuanpish cancunapaj cashcata ricuchishca. Cunanmari paicunahuan huillashcatataj, jahua pachamanta cachashca. Chai alli huillaitami, Diospaj jucha illaj Espíritu cancunaman huillachijpi, uyacunguichij. Caicunataca, angelcunapish ña ricushun yuyashpa, chaparacuncunamari.

Diospajlla causaichij

13 Chaimanta cancunapaj yuyaipica, alli chumbillirishca shina, alli yuyarishpa causaichij. Mana c'uyaipajta Dios c'uyashpa, Jesucristo shamui punllapi ñucanchijman allicunata cuna cashcata japina yuyailla caichij. 14 Diosta alli caźuj huahuacuna shinataj causaichij. Ña ama ñaupa manaraj yachashpa rurashca shina, mapa munaicunata caźushpa causaichijchu. 15 Ashtahuanpish cancunata cayaj Diosca, ima jucha illajlla cashcamanta, cancunapish tucui imata ruranapipish jucha illajlla causaichij. 16 Dios Quillcachishcapica: «Ñucaca, ima jucha illajmi cani. Chaimanta cancunapish, ima jucha illajlla caichij» ninmi. 17 Diosca, imalla rurashcata ricucushpaca, pitapish mana ñahuita ricushpalla imata ningachu. Paitamari cancunaca, ‘Yaya’ nishpa mañacunguichij, cai pachamantapish rinallami causacunguichij. Chaimanta, tucui causaipimi Paita manchashpa causana canguichij. 18 Diosca cancunataca, cancunapaj ñaupa yayacuna yachachishca yanga causaimantaca, mana chingarijlla curihuan, cullquihuan quishpichircachu. Chaitaca cancunallataj yachanguichijmi. 19 Ashtahuanpish Cristo jichashca, Paipaj sumaj yahuarhuanmi quishpichishca canguichij. Paica ima mapa illaj, alli sumaj Malta Oveja shinami carca. 20 Manaraj cai pachata rurashpallatajmi, Cristotaca chaipaj ch'icanchishca. Shina cashpapish cunan cai q'uipa punllacunapimi, cancunata c'uyashcamanta Cristota cachashca. 21 Paimantami, Taita Diostaca cringuichij. Cancuna crishpa Pai yuyailla cachunmi, Diosca Cristotaca huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa sumajyachishca.

22 Diospaj Espíritu yuyaita cujpimi, cashcatataj huillashcataca caźushpa, cancunapaj almataca chuyayachishcanguichij. Chaimanta cunanca, ama ‘C'uyanimi’ nij tucushpalla purichijchu. Ashtahuanpish, caishuj chaishuj chuya shunguhuan c'uyanacuichij. 23 Cancunaca, huañujlla yayamantaca mana cutin huacharishca canguichijchu. Ashtahuanpish causacuj, huiñaita mana tucurij Diospaj Shimita uyashcamantami, cutin huacharishca canguichij. 24 Dios Quillcachishcapica:

«Tucui gentecunaca, q'uihua shinallami.
    Paicuna sumaj cashcapish, q'uihua sisa shinallami.
Q'uihua chaquirijpica, sisapish urmanllami.
25 Ashtahuanpish Mandaj Diospaj Shimica,
    huiñaita pajtacungallami» ninmi.

Cai shimicunatami alli huillaita cancunaman huillajpica, uyarcanguichij.

Swedish Contemporary Bible

1 Peter 1

Hälsning

1Från Petrus, som är apostel[a] åt Jesus Kristus[b].

Till de utvalda som bor utspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. 2Enligt Guds, vår Faders, plan är ni helgade i Anden och bestämda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått!

Hoppet om evigt liv

3Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, 4hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. 5Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

6Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. 7Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

8Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, 9eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv.

10Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. 11De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. 12Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.

Håll er rena från synden

13Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Sätt allt ert hopp till den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. 14Som lydiga barn, låt er inte längre drivas av de begär som styrde er medan ni fortfarande var okunniga. 15Liksom han som har kallat er är helig, så ska ni också leva ett alltigenom heligt liv. 16Det står ju skrivet: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”[c]

17Om ni kallar honom Fader när ni ber, han som utan att göra någon skillnad på människor dömer var och en efter hans gärningar, lev då i gudsfruktan under den tid av främlingskap som ni lever här. 18Ni vet själva att det inte var med något förgängligt som silver eller guld som ni köptes fria från det meningslösa liv som både ni och era förfäder levde. 19Nej, det var med Kristus dyrbara blod, ett lamm utan fläck eller fel. 20Han var utsedd redan innan världen skapades, men det var först nu vid tidens slut som han uppenbarades för er skull. 21Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.

22Ni har renat er själva genom att lyda sanningen och kan nu visa varandra en uppriktig syskonkärlek. Älska varandra av hela hjärtat. 23Ni har ju blivit födda på nytt, inte genom en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande och bestående ord. 24För

”Människan[d] är som gräset,

och all hennes prakt är som ängsblomman.

Gräset torkar och blomman faller av.

25Men Herrens ord består i evighet.”[e]

Och det är detta budskap som nu har förkunnats för er.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:16 Se 3 Mos 11:44-45; 19:2; 20:7.
  4. 1:24 Ordagrant: Allt kött
  5. 1:25 Se Jes 40:6-8.