Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 5:1-21

Crij shinataj causashunchij

1Pipish Jesús Quishpichij Cristo cashcata crijca, Taita Diosmanta huacharishca huahuatajmi. Shinashpaca pipish yayata cʼuyashpaca, chai yayamanta huacharishca huahuatapish cʼuyanmi. 2Chaimanta pipish Taita Diosta cʼuyashpaca, Pai mandashcacunatapish caźunmi, Diospaj huahuacunatapish cʼuyanmi. Chaitaca allimi yachanchij. 3Taita Diosta cʼuyashcataca, cashnapimi ricuna: Pai mandashcacunatami pajtachina. Paita cʼuyajpica, Pai mandashcacunata pajtachinaca mana sinchichu. 4Pipish Taita Diospaj huahuacunataj cashpallami, cai pachataca mishan. Jesusta crishpallamari, cai pachataca mishanchij. 5Pipish Jesustaca, Diospaj Churi cashcata crijllami, cai pachataca mishan.

6Chai Jesucristomi yacumantapish, yahuarmantapish shamurca; mana yacullamantachu, yahuarmantapishmi shamurca. Diospaj Espiritumi chaitaca huillan. Paica cashcatataj huillaj cashpami, chaitaca pai quiquin huillacun. 7Jahua pachapica quimsa huillajcunami tiyan: Yayapish, Rimashca Shimipish, jucha illaj Espiritupishmi. Paicunaca quimsandijtaj shujllami. 8Cai pachapipish, quimsa huillajcunallatajmi tiyan: Diospaj Espiritupish, yacupish, yahuarpishmi. Caicunapish quimsandijtajmi chaillatataj huillacun. 9Runacuna Paita ricushcata huillajpipish crinchijmari. Taita Dios huillashcacarin, paicuna huillashcatapish yallimari. Taita Diosca, Pai quiquinmari Paipaj Churimantaca huillashca. 10Maijanpish Diospaj Churita crijca, Pai huillashcatami shungupi huaquichin. Diosta mana crijca, Paipaj Churimanta Taita Dios huillashcata mana crishpaca, Taita Diostaca llullatamari ruran. 11Taita Diosca Paipaj Churipi ñucanchijman huiñai causaita cushcatami huillacun. Paipaj Churipimi, huiñai causai tiyan. 12Maijanpish Diospaj Churita charijca, chai causaita charinmi. Diospaj Churita mana charijca, mana chai causaitaca charinchu.

Tucuri yuyaicuna

13Diospaj Churita crijcuna cajpimi, caicunataca cancunaman quillcani. Diospaj Churita crishcamanta, huiñai causaita charishcata yachachunmi quillcani. 14Pai munashca shina rurangapaj imatapish mañajpica, Paica ñucanchijta uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami Paipi shunguta churanchij. 15Paica ñucanchij mañashcataca uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami imata mañashpapish, chasquinataj cashcata yachanchij.

16Maijan huauqui mana huañuiman apaj juchata ruracujpica, maijan chaita ricushpaca, paimanta Diosta mañachun. Chashna mañajpica, Taita Diosca paiman causaita cungami. Huañuiman mana apaj juchata rurajcunamantami, Diosta mañachun nini. Huañuiman apaj juchapish tiyanmi. Chai juchata rurajmantaca, mana mañachun ninichu. 17Tucui imatapish millaita ruranaca, juchami. Shina cajpipish, mana huañuiman apaj juchapish tiyanmi.

18Caitaca allimi yachanchij: Pipish Taita Diosmanta huacharishca huahuataj cashpaca, ña mana juchata rurashpa caticunllachu. Paitaca, Diospaj Churi Jesucristo huaquichij cajpimi, diabloca mana imata rurai tucun.

19Caitapish yachanchijmi: Ñucanchijca, Diospaj huahuacunamari canchij. Cai pachapajta rurajcunataca, tucuicunatami diablo mandacun.

20Ashtahuanpish ñucanchijmanca, Diospaj Churi shamushpamari, Pai Diostataj rijsichun yuyaita pascashca. Cunanca ñucanchijca, Cashcatataj huillaj Diospaj Churi Jesucristohuanmi causacunchij. Paica Diostajmi, huiñai causaipish Paillatajmi. Chaitapish allimari yachanchij.

21Cʼuyashca huahuacuna, rurashcalla dioscunamanta huaquichirichij. Chashna cachun.

Slovo na cestu

1. Janův 5:1-21

Víra v Božího Syna

1Kdo věří, že Ježíš je Spasitel, patří do Boží rodiny, a kdo miluje Otce, miluje i jeho děti. 2-4Naše vzájemná láska prozrazuje, jak milujeme a posloucháme Boha.

Jeho přikázání nejsou těžká, plníme-li je z lásky. Když posloucháme Boha jako děti, nepodléháme zlu. Vítězství v tomto zápase nám přináší víra v Ježíše Krista jako Božího Syna. Bez ní nemáme naději.

5-6K víře, že jsme zachráněni, nás opravňují tři skutečnosti: to, že se dal Ježíš pokřtít, jako by byl hříšník; to, že místo nás zemřel na kříži jako zločinec; a to, že jsme obdrželi Ducha svatého, který nám to potvrzuje. 7Máme tedy tři svědky: 8Ducha svatého, vodu a krev, a ti tři svědčí shodně.

9Přijímáme-li svědectví lidí, proč nevěřit tomu, co o svém Synu říká Bůh? 10-12Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu. Kdo přijímá toto svědectví, stojí na prahu věčného života. Dveře nám otevřel Boží Syn. Bez něho se dovnitř nedostaneme.

Závěr

13To je smysl mého dopisu, abyste měli jistotu, že věříte-li v Božího Syna, máte věčný život.

14-15Můžeme si však být jisti i tím, že už dnes nás slyší, když o něco prosíme v souladu s jeho vůlí. A nejen slyší, ale dává nám to, oč ho prosíme.

16Vidíte-li, že bratr hřeší, proste za něj, aby neztratil život. Ale nemyslete si, že modlitbami zachráníte člověka, který se zatvrdil a odmítá činit pokání. 17Každá neposlušnost je hřích, ale hřích bez pokání vede k smrti. 18Víme, že kdo je skutečně Boží dítě, nehřeší, protože ho Boží Syn chrání a ten zlý na něho nemá právo. 19Jenom pod Boží mocí jsme v bezpečí, všude jinde jsme vydáni zlému napospas.

20Boží Syn, Ježíš Kristus, přišel, abychom v něm poznali zachránce a přimkli se k němu. On je pravý Bůh a dárce věčného života. 21A proto si ho nedejte nikým a ničím zastínit.