Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 5:1-21

Crij shinataj causashunchij

1Pipish Jesús Quishpichij Cristo cashcata crijca, Taita Diosmanta huacharishca huahuatajmi. Shinashpaca pipish yayata cʼuyashpaca, chai yayamanta huacharishca huahuatapish cʼuyanmi. 2Chaimanta pipish Taita Diosta cʼuyashpaca, Pai mandashcacunatapish caźunmi, Diospaj huahuacunatapish cʼuyanmi. Chaitaca allimi yachanchij. 3Taita Diosta cʼuyashcataca, cashnapimi ricuna: Pai mandashcacunatami pajtachina. Paita cʼuyajpica, Pai mandashcacunata pajtachinaca mana sinchichu. 4Pipish Taita Diospaj huahuacunataj cashpallami, cai pachataca mishan. Jesusta crishpallamari, cai pachataca mishanchij. 5Pipish Jesustaca, Diospaj Churi cashcata crijllami, cai pachataca mishan.

6Chai Jesucristomi yacumantapish, yahuarmantapish shamurca; mana yacullamantachu, yahuarmantapishmi shamurca. Diospaj Espiritumi chaitaca huillan. Paica cashcatataj huillaj cashpami, chaitaca pai quiquin huillacun. 7Jahua pachapica quimsa huillajcunami tiyan: Yayapish, Rimashca Shimipish, jucha illaj Espiritupishmi. Paicunaca quimsandijtaj shujllami. 8Cai pachapipish, quimsa huillajcunallatajmi tiyan: Diospaj Espiritupish, yacupish, yahuarpishmi. Caicunapish quimsandijtajmi chaillatataj huillacun. 9Runacuna Paita ricushcata huillajpipish crinchijmari. Taita Dios huillashcacarin, paicuna huillashcatapish yallimari. Taita Diosca, Pai quiquinmari Paipaj Churimantaca huillashca. 10Maijanpish Diospaj Churita crijca, Pai huillashcatami shungupi huaquichin. Diosta mana crijca, Paipaj Churimanta Taita Dios huillashcata mana crishpaca, Taita Diostaca llullatamari ruran. 11Taita Diosca Paipaj Churipi ñucanchijman huiñai causaita cushcatami huillacun. Paipaj Churipimi, huiñai causai tiyan. 12Maijanpish Diospaj Churita charijca, chai causaita charinmi. Diospaj Churita mana charijca, mana chai causaitaca charinchu.

Tucuri yuyaicuna

13Diospaj Churita crijcuna cajpimi, caicunataca cancunaman quillcani. Diospaj Churita crishcamanta, huiñai causaita charishcata yachachunmi quillcani. 14Pai munashca shina rurangapaj imatapish mañajpica, Paica ñucanchijta uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami Paipi shunguta churanchij. 15Paica ñucanchij mañashcataca uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami imata mañashpapish, chasquinataj cashcata yachanchij.

16Maijan huauqui mana huañuiman apaj juchata ruracujpica, maijan chaita ricushpaca, paimanta Diosta mañachun. Chashna mañajpica, Taita Diosca paiman causaita cungami. Huañuiman mana apaj juchata rurajcunamantami, Diosta mañachun nini. Huañuiman apaj juchapish tiyanmi. Chai juchata rurajmantaca, mana mañachun ninichu. 17Tucui imatapish millaita ruranaca, juchami. Shina cajpipish, mana huañuiman apaj juchapish tiyanmi.

18Caitaca allimi yachanchij: Pipish Taita Diosmanta huacharishca huahuataj cashpaca, ña mana juchata rurashpa caticunllachu. Paitaca, Diospaj Churi Jesucristo huaquichij cajpimi, diabloca mana imata rurai tucun.

19Caitapish yachanchijmi: Ñucanchijca, Diospaj huahuacunamari canchij. Cai pachapajta rurajcunataca, tucuicunatami diablo mandacun.

20Ashtahuanpish ñucanchijmanca, Diospaj Churi shamushpamari, Pai Diostataj rijsichun yuyaita pascashca. Cunanca ñucanchijca, Cashcatataj huillaj Diospaj Churi Jesucristohuanmi causacunchij. Paica Diostajmi, huiñai causaipish Paillatajmi. Chaitapish allimari yachanchij.

21Cʼuyashca huahuacuna, rurashcalla dioscunamanta huaquichirichij. Chashna cachun.

Het Boek

1 Johannes 5:1-21

Jezus Christus is de Zoon van God

1Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. 2Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen liefhebben. 3Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk. 4Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen. 5Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. 6Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. 7Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en samen zijn Zij één. 8En er zijn drie getuigen op aarde: de Heilige Geest, het water en het bloed, en ook deze drie horen bij elkaar.

9Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is. 10Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd. 11En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. 12Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

13Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. 14Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. 15En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen. 16Als u iemand ziet zondigen op een manier die niet de dood tot gevolg heeft, vraag God dan het hem niet toe te rekenen. Als hij geen dodelijke zonde heeft gedaan, zal God hem het leven geven. Er bestaat namelijk een zonde die dodelijk is, en ik zeg niet dat u moet bidden voor iemand die zo zwaar gezondigd heeft. 17Alle onrecht is zonde, maar niet alle zonde is dodelijk. 18Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. 19Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is.

20Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God, Hem te kennen, is het eeuwige leven. 21Vrienden, houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen.