Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 5:1-21

Crij shinataj causashunchij

1Pipish Jesús Quishpichij Cristo cashcata crijca, Taita Diosmanta huacharishca huahuatajmi. Shinashpaca pipish yayata cʼuyashpaca, chai yayamanta huacharishca huahuatapish cʼuyanmi. 2Chaimanta pipish Taita Diosta cʼuyashpaca, Pai mandashcacunatapish caźunmi, Diospaj huahuacunatapish cʼuyanmi. Chaitaca allimi yachanchij. 3Taita Diosta cʼuyashcataca, cashnapimi ricuna: Pai mandashcacunatami pajtachina. Paita cʼuyajpica, Pai mandashcacunata pajtachinaca mana sinchichu. 4Pipish Taita Diospaj huahuacunataj cashpallami, cai pachataca mishan. Jesusta crishpallamari, cai pachataca mishanchij. 5Pipish Jesustaca, Diospaj Churi cashcata crijllami, cai pachataca mishan.

6Chai Jesucristomi yacumantapish, yahuarmantapish shamurca; mana yacullamantachu, yahuarmantapishmi shamurca. Diospaj Espiritumi chaitaca huillan. Paica cashcatataj huillaj cashpami, chaitaca pai quiquin huillacun. 7Jahua pachapica quimsa huillajcunami tiyan: Yayapish, Rimashca Shimipish, jucha illaj Espiritupishmi. Paicunaca quimsandijtaj shujllami. 8Cai pachapipish, quimsa huillajcunallatajmi tiyan: Diospaj Espiritupish, yacupish, yahuarpishmi. Caicunapish quimsandijtajmi chaillatataj huillacun. 9Runacuna Paita ricushcata huillajpipish crinchijmari. Taita Dios huillashcacarin, paicuna huillashcatapish yallimari. Taita Diosca, Pai quiquinmari Paipaj Churimantaca huillashca. 10Maijanpish Diospaj Churita crijca, Pai huillashcatami shungupi huaquichin. Diosta mana crijca, Paipaj Churimanta Taita Dios huillashcata mana crishpaca, Taita Diostaca llullatamari ruran. 11Taita Diosca Paipaj Churipi ñucanchijman huiñai causaita cushcatami huillacun. Paipaj Churipimi, huiñai causai tiyan. 12Maijanpish Diospaj Churita charijca, chai causaita charinmi. Diospaj Churita mana charijca, mana chai causaitaca charinchu.

Tucuri yuyaicuna

13Diospaj Churita crijcuna cajpimi, caicunataca cancunaman quillcani. Diospaj Churita crishcamanta, huiñai causaita charishcata yachachunmi quillcani. 14Pai munashca shina rurangapaj imatapish mañajpica, Paica ñucanchijta uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami Paipi shunguta churanchij. 15Paica ñucanchij mañashcataca uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami imata mañashpapish, chasquinataj cashcata yachanchij.

16Maijan huauqui mana huañuiman apaj juchata ruracujpica, maijan chaita ricushpaca, paimanta Diosta mañachun. Chashna mañajpica, Taita Diosca paiman causaita cungami. Huañuiman mana apaj juchata rurajcunamantami, Diosta mañachun nini. Huañuiman apaj juchapish tiyanmi. Chai juchata rurajmantaca, mana mañachun ninichu. 17Tucui imatapish millaita ruranaca, juchami. Shina cajpipish, mana huañuiman apaj juchapish tiyanmi.

18Caitaca allimi yachanchij: Pipish Taita Diosmanta huacharishca huahuataj cashpaca, ña mana juchata rurashpa caticunllachu. Paitaca, Diospaj Churi Jesucristo huaquichij cajpimi, diabloca mana imata rurai tucun.

19Caitapish yachanchijmi: Ñucanchijca, Diospaj huahuacunamari canchij. Cai pachapajta rurajcunataca, tucuicunatami diablo mandacun.

20Ashtahuanpish ñucanchijmanca, Diospaj Churi shamushpamari, Pai Diostataj rijsichun yuyaita pascashca. Cunanca ñucanchijca, Cashcatataj huillaj Diospaj Churi Jesucristohuanmi causacunchij. Paica Diostajmi, huiñai causaipish Paillatajmi. Chaitapish allimari yachanchij.

21Cʼuyashca huahuacuna, rurashcalla dioscunamanta huaquichirichij. Chashna cachun.

Hausa Contemporary Bible

1 Yohanna 5:1-21

Bangaskiya cikin Ɗan Allah

1Kowa ya gaskata cewa Yesu shi ne Kiristi, shi haifaffe na Allah ne, kuma duk mai ƙaunar mahaifi kuwa, yakan ƙaunaci ɗansa ma. 2Ga yadda muka san cewa muna ƙaunar ’ya’yan Allah. Muna yin haka ta wurin ƙaunar Allah da kuma aikata umarnansa. 3Ƙaunar Allah ita ce, a yi biyayya da umarnansa. Umarnansa kuwa ba masu nauyi ba ne; 4domin duk haifaffe na Allah yana cin nasara a kan duniya. Bangaskiyarmu kuwa ita ce ta ba mu wannan nasara a kan duniya. 5Wa ya cin nasara a kan duniya? Sai wanda ya gaskata cewa Yesu Ɗan Allah ne.

6Ga wanda ya zo ta wurin ruwa da jini, wato, Yesu Kiristi. Bai zo ta wurin ruwa kaɗai ba, sai dai ta wurin ruwa da kuma jini. Ruhu ne kuwa yake ba da shaida, gama Ruhu shi ne gaskiya. 7Akwai shaidu uku, wato, 8Ruhu,5.7,8 Rubuce-rubucen hannu na baya-bayan nan na Bulget shaida a sama: Uba, Kalma da kuma Ruhu Mai Tsarki, waɗannan uku kuwa ɗaya ne. 8 Akwai kuma uku da suka ba da shaida a duniya, wannan: Ruhu (babu kalman nan a rubuce-rubucen hannu na Girik kafin karni na goma sha shida) da ruwa, da kuma jini; waɗannan uku kuwa manufarsu ɗaya ce. 9Tun da yake mukan yarda da shaida mutane, ai, shaidar Allah ta fi ƙarfi. Wannan ita ce shaidar Allah, wato, ya shaidi Ɗansa. 10Duk wanda ya gaskata da Ɗan Allah, yana da shaidan nan a zuciyarsa. Duk wanda bai gaskata da Allah ba kuwa ya mai da shi maƙaryaci, domin bai gaskata shaidar da Allah ya bayar game da Ɗansa ba. 11Wannan kuwa ita ce shaidar; cewa Allah ya ba mu rai madawwami, wannan rai kuwa yana cikin Ɗansa. 12Duk wanda yake da Ɗan, yana da rai; wanda kuwa ba shi da Ɗan Allah, ba shi da rai.

Ƙarshen magana

13Ina rubuta waɗannan abubuwa gare ku, ku da kuka gaskata sunan Ɗan Allah domin ku san kuna da rai madawwami. 14Wannan shi ne ƙarfin halin da muke da shi sa’ad da muke zuwa a gaban Allah, gama mun san cewa kome muka roƙa bisa ga nufinsa, yakan saurare mu. 15In kuwa muka san cewa yana sauraranmu, ko mene ne muka roƙa, mun sani, mun riga mun sami abin da muka roƙa daga gare shi ke nan.

16Kowa ya ga ɗan’uwansa yana yin zunubin da bai kai ga mutuwa ba, sai yă yi masa addu’a. Ta dalilin mai addu’an nan kuwa, Allah zai ba da rai ga mai yin zunubin da bai kai ga mutuwa ba. Akwai zunubin da yakan kai ga mutuwa. Ban ce a yi addu’a domin wannan ba. 17Duk rashin adalci, zunubi ne, amma akwai waɗansu zunuban da ba sa kai ga mutuwa.

18Mun san cewa kowane haifaffe na Allah ba ya cin gaba da yin zunubi; kasancewarsa haifaffe na Allah ita takan kāre shi, mugun kuwa ba zai iya cuce shi ba. 19Mun san cewa mu ’ya’yan Allah ne, duniya duka kuwa tana hannun Mugun. 20Mun san cewa Ɗan Allah ya zo duniya, ya kuma ba mu ganewa domin mu san shi wanda yake na gaskiya. Mu kuwa muna cikinsa, shi da yake Allah na gaskiya wato, cikin Ɗansa Yesu Kiristi. Shi ne Allah na gaskiya da kuma rai na har abada.

21’Ya’yana ƙaunatattu, ku yi nesa da gumaka.